ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Tam Kan Sayımındaki Parametrelerin Tüberkülozda Biyobelirteç Olarak Klinik Önemi [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(2): 106-112 | DOI: 10.14744/IGH.2022.24855

Tam Kan Sayımındaki Parametrelerin Tüberkülozda Biyobelirteç Olarak Klinik Önemi

Sinem İliaz1, Seda Tural Önür2, Mesut Bayraktaroğlu1, Mediha Gönenç Ortaköylü2
1Memorial Bahçelievler Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye.
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Nötrofil/lenfosit oranı (NLR), kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW), trombosit dağılım genişliği (PDW) ve ortalama trombosit hacmi (MPV) göğüs hastalıkları alanında çok az bilinmektedir. Çalışmanın amacı, bu yeni belirteçlerin tüberkülozdaki etkisini ve klinik önemini iyi bilinen inflamasyon belirteçleriyle karşılaştırmalı olarak belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Bir yıllık sürede, hastanemizde bakteriyolojik olarak kanıtlanmış akciğer tüberkülozu tanısıyla yatmış hastalar ve 43 kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Hastalarımızın tam kan sayımlarından NLR, RDW, MPV, PDW’yi diğer rutin ve yaygın olarak kullanılan inflamasyon belirteçleriyle karşılaştırdık.
Bulgular: Çalışmaya 112 tüberküloz hastası ve 43 kontrol hastası dahil edildi. Gruplar arası cinsiyet dağılımı ve katılımcıların yaş ortalamaları benzerdi (p=0,48 ve p=0,63). Kontrol ve tüberküloz grupları arasında PDW haricinde, NLR, RDW, MPV, total lökositler (WBC), C-reaktif protein (CRP) ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) istatistiksel olarak farklı bulundu (PDW için p=0,29, geri kalanı için p<0,05). Akciğer grafisinde bilateral infiltrat olan hastalarda (n=67) NLR (7,25 ve 4,47) ve RDW (%17,7 ve %16,4) anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,001). NLR ve RDW, tüberküloz ve kontroller arasında ayrım yaptı (sırasıyla AUC=0,930, p<0,001 ve AUC=0,859, p<0,001). NLR, CRP ve ESH ile RDW ise CRP ile iyi korelasyon gösterdi.
Sonuç: Bu çalışma, göğüs hastalıkları alanında yeni belirteçler olan NLR ve RDW’nin, CRP ve ESH gibi yaygın inflamasyon belirteçleri ile korele olduğunu ve tüberküloz tanısını ve radyolojik olarak ilerlemiş hastalığı öngörmede yardımcı olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, kan hücresi sayımı, tüberküloz.

The Clinical İmportance of Complete Blood Count Parameters in Tuberculosis as Biomarkers

Sinem İliaz1, Seda Tural Önür2, Mesut Bayraktaroğlu1, Mediha Gönenç Ortaköylü2
1Department of Pulmonary Medicine, Memorial Bahçelievler Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Pulmonary Medicine, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objective: The neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), red cell distribution width (RDW), platelet distribution width (PDW), and mean platelet volume (MPV) are little known in the pulmonary medicine area. The aim of our study was to determine the effect and clinical importance of these new markers in tuberculosis (TB) in comparison with wellknown inflammation markers.
Material and Methods: Patients with bacteriologic evidence for pulmonary TB who were admitted to our hospital for 1 year period as inpatients and 43 controls were included into the study. We compared NLR, RDW, MPV, and PDW from complete blood counts of our patients with other routine and commonly-used inflammation markers.
Results: The study comprised 112 patients with TB and 43 control patients. The distribu-tion of sex between groups and the mean ages of participants were similar (p=0.48 and p=0.63). With the exception of PDW, NLR, RDW, MPV, total leukocytes (WBC), C-reactive protein (CRP), and erythrocyte sedimentation rate (ESR) was found statistically different between the control and TB groups; p=0.29 for PDW, p<0.05 for the rest. In patients with bilateral infiltrates (n=67) on chest X-ray, NLR (7.25 vs. 4.47) and RDW (17.7% vs. 16.4%) were significantly higher (p<0.001 for both parameters). NLR and RDW made discrimination between TB and controls (AUC=0.930, p<0.001 and AUC=0.859, p<0.001, respectively). NLR correlated well with CRP and ESR, and RDW correlated with CRP.
Conclusion: This study showed that NLR and RDW, as recent markers in pulmonary medicine, were correlated with common inflammation markers such as CRP and ESR, and helped to predict TB diagnosis and radiologically-advanced disease.

Keywords: Blood cell count, inflammation, tuberculosis.

Sinem İliaz, Seda Tural Önür, Mesut Bayraktaroğlu, Mediha Gönenç Ortaköylü. The Clinical İmportance of Complete Blood Count Parameters in Tuberculosis as Biomarkers. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(2): 106-112

Sorumlu Yazar: Sinem İliaz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale