ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
TÜRKİYE’DEKİ SOLUNUM FONKSİYON LABORATUVARLARININ KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ STANDARTLARI ÜZERİNE KESİTSEL ANKET ÇALIŞMASI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(1): 31-40

TÜRKİYE’DEKİ SOLUNUM FONKSİYON LABORATUVARLARININ KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ STANDARTLARI ÜZERİNE KESİTSEL ANKET ÇALIŞMASI

Gökhan ERDOĞAN1, Sedat ALTIN2
1Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Solunum Fonksiyon Laboratuvarı, Kocaeli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

Amaç: Türkiye’deki Solunum Fonksiyon Testi (SFT) laboratuvarlarının ve SFT teknisyenlerinin güncel kalite standartlarını ne kadar karşıladığını belirlemeyi amaçladık. Yöntem ve Gereç: Çalışmaya anketimizi yanıtlayan ve yoğun SFT yapılan 40 merkez ve bu merkezde çalışan 46 SFT teknisyeni dahil edildi. Teknisyenlere demografik özellikleri, eğitim durumları, laboratuvarların donanımsal özellikleri, kullandıkları ekipmanlar, cihazların tür ve çeşitleri, kalibrasyon, dezenfeksiyon, enfeksiyon kontrol yöntemleri ile gerekli kalite dökümanlarını da içeren sorular soruldu. Yanıtlar oransal olarak değerlendirildi. Bulgular: Kullan-at filtreli ağızlık, günlük değiştirilen filtre üzerine karton ağızlık ve yalnızca karton ağızlık sırası ile 31 (%78), 3 (%7) ve 6 (%15) kurumda kullanılmaktaydı. 16 (%40) kurum kullanat burun mandalı, 24 (%60) kurum dezenfekte edilebilir burun mandalı kullanmaktaydı. Laboratuvarlarda kalibrasyon kurumların 25 (%62)’inde günlük yapılmakta, %15’inde kalibrasyon uyarısı alındığında yapılmaktaydı. 9 (%23) kurumda ise kalibrasyon şırıngası yoktu. Biyolojik kalibrasyon yapılma oranı % 62’ idi. Test esnasında eldiven kullanımı ile cihazların günlük dezenfeksiyonun yapılma oranı %67 idi. Teknisyenler arasında SFT ile ilgili bir eğitim programına katılma oranı %42, son iki yıl içerisinde temel yaşam desteği eğitimi alma oranı %50’dir. Sonuç: Türkiye’deki solunum fonksiyon laboratuvarlarının kalite standartlarını tam karşılamadığı görülmüştür. Çalışanların eğitimlerinin tam olmaması, kurs katılımlarının düşük olması, SFT ile ilgili mesleki eğitimlere daha fazla yer verilmesi ve yöneticiler tarafından önemsenmesi gerektiğini göstermektedir. Kurumlar SFT laboratuvarları ile ilgili kalite dökümanlarını oluşturmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kalite Standartları, Hasta Güvenliği, Laboratuvar Teknisyenleri

CROSS-SECTIONAL SURVEY STUDY ON QUALITY AND PATIENT SAFETY STANDARDS OF RESPIRATORY FUNCTION LABORATORIES IN TURKEY

Gökhan ERDOĞAN1, Sedat ALTIN2
1Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Solunum Fonksiyon Laboratuvarı, Kocaeli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

Aim: We aimed to determine the extent of the Pulmonary Function Test (PFT) laboratories and PFT technicians who meet current quality standards in Turkey. Material and Methods: Fourty centers who intensely do PFT and 46 PFT techicians who work there were included in the study. They replied the questionary forms asking them about their demographic features, education status, equipmental properties of their laboratories, used equipments’ specialities and diversities, calibration, disinfections, infection control methods and related quality documents. The responses evaluated in ratios. Results: Disposible filtered mouthpiece, daily changed filtered paper mouthpiece and just paper mouthpiece are used at 31(78%), 3(7%) and 6(15%) of centers respectively. Sixteen (40%) centers use disposible nose clips and 24(60%) use nose clips that could be disinfected. Laboratory calibrations were done daily in 25(62%) centers but only 15% of centers do calibrations in case of warning. There was no calibration injections in 9(25%) centers. The ratio of biological calibration was 62%. Using gloves during test period and daily disinfections of the equipments ratio were 67%. Participations of the technicians to the education programs about PFT laboratories was 42% and training of basic life support ratio was 50%. Conclusion: In conclusion, we found that PFT laboratories in Turkey do not fit to the quality standards, inadequate educations of the staffs, lower number of the workers, participations to the courses. The importance of professional educations of the PFT technicians should be more noticed by the managers and centers should prepare quality documents about PFT laboratories.

Keywords: Patient’s Safety, Quality Assurance, Laboratory Technicians

Gökhan ERDOĞAN, Sedat ALTIN. CROSS-SECTIONAL SURVEY STUDY ON QUALITY AND PATIENT SAFETY STANDARDS OF RESPIRATORY FUNCTION LABORATORIES IN TURKEY . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(1): 31-40
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale