ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
TÜBERKÜLOZ VE BENİGN HASTALIKLARDA PNÖMONEKTOMİ: SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(1): 21-29

TÜBERKÜLOZ VE BENİGN HASTALIKLARDA PNÖMONEKTOMİ: SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Serkan YAZGAN1, Soner GÜRSOY1, Ahmet ÜÇVET1, Özgür SAMANCILAR1, Ezgi ÇİMEN GÜVENÇ1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye

Amaç: Tüberküloz nedeniyle pnömonektomi nadirdir. Genellikle tüberküloza sekonder harap olmuş akciğer nedeniyle ihtiyaç duyulur. Biz bu çalışmada, tüberküloz nedeniyle yaptığımız pnömonektomileri, diğer benign nedenli pnömonektomilerle, morbidite ve mortalite açısından karşılaştırmayı amaçladık. Yöntem ve Gereç: On altı yıllık (Ocak 2002 ile Aralık 2017) bir retrospektif çalışma yapıldı ve benign hastalıklar nedeniyle pnömonektomiye giden 33 hasta, endikasyonları bakımından iki gruba ayrıldı. Tüberküloza bağlı nedenlerle pnömonektomi yapılan 11 hasta (Grup 1), diğer benign akciğer hastalıkları nedeniyle pnömonektomi yapılan 22 hasta ile (Grup 2), demografik özellikler, cerrahi teknik zorluklar, hastane mortalitesi ve morbidite bakımından karşılaştırıldı. Bulgular: Her iki grubta da bronş kapama yöntemi olarak, çoğunlukla stapler tercih edildi (sırasıyla %72,7, %77,3). Sadece Grup 1’de bronkoplevral fistül saptandı (n=3, %27,3) ve bu, istatistiki olarak anlamlıydı (p=0,03). İleri derecede yapışıklık nedeniyle, cerrahi teknikte yaşanan zorluklar sırasıyla Grup 1 ve 2’de; %90,9’a karşılık %54,5’di (p=0,05). Grup 1’de morbidite oranı %36,4’dü ve bu oran, Grup 2’de %4,5’di (p=0,03). İntraoperatif mortalite yoktu ve hastane mortalitesi ise, her iki grupta birer hastaydı (sırasıyla, %9,1 ve %4,5). Sonuç: Tüberküloz nedeniyle yapılan pnömonektomiler, diğer benign akciğer hastalıkları nedeniyle yapılanlara göre, daha fazla cerrahi teknik zorluklar barındırır ve morbiditesi daha fazladır. Ancak, her iki grupta da pnömonektominin morbiditesi ve mortalitesi kabul edilir düzeydedir. Seçilmiş hastalarda, yeterli cerrahi tecrübe ile küratif bir tedavi seçeneği olarak uygulanmaya devam edilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pnömonektomi, tüberküloz, benign, morbidite, mortalite, bronkoplevral fistül

PNEUMONECTOMY FOR TUBERCULOSIS AND BENIGN DISEASES: COMPARISON OF RESULTS

Serkan YAZGAN1, Soner GÜRSOY1, Ahmet ÜÇVET1, Özgür SAMANCILAR1, Ezgi ÇİMEN GÜVENÇ1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye

Aim: Pneumonectomy performed due to tuberculosis is a rare condition. It is usually required because of destroyed lung secondary to tuberculosis. In this study, we aimed to compare pneumonectomies due to tuberculosis with other benign pneumonectomies in terms of morbidity and mortality. Material and methods: A 16-year retrospective study was performed (from January 2002 to December 2017) and 33 patients who had pneumonectomy due to benign diseases were divided into two groups according to their indications. Eleven patients undergoing pneumonectomy due to tuberculosis (Group 1) and 22 patients undergoing pneumonectomy due to other benign lung diseases (Group 2) were compared in terms of demographic characteristics, surgical technical difficulties, hospital mortality and morbidity. Results: In both groups, the most preferred bronchial closure method was stapler (72.7%, 77.3% respectively). Bronchopleural fistula was observed only in Group 1 (n=3, 27.3%), which was statistically significant (p=0.03). Due to severe adhesion, the difficulties experienced in the surgical technique were 90.9% vs 54.5% in Group 1 and 2, respectively (p= 0.05). The morbidity rate was 36.4% in Group 1 and 4.5% in Group 2 (p= 0.03). There was no intra operative mortality and hospital mortality was in one patient in each group (9.1% and 4.5% respectively). Conclusion: Pneumonectomy performed due to tuberculosis has more surgical technical difficulties and higher morbidity than those performed due to other benign pulmonary diseases. However, the morbidity and mortality of pneumonectomies are reasonable in both groups. With adequate surgical experience, it should continue to be performed on the selected patients as a curative treatment.

Keywords: Pneumonectomy, tuberculosis, benign, morbidity, mortality, bronchopleural fistula

Serkan YAZGAN, Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET, Özgür SAMANCILAR, Ezgi ÇİMEN GÜVENÇ. PNEUMONECTOMY FOR TUBERCULOSIS AND BENIGN DISEASES: COMPARISON OF RESULTS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(1): 21-29
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale