ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA ST. GEORGE SOLUNUM ANKETİ—KOAH SPESİFİK FORMU (ST GEORGE RESPİRATORY QUESTİONNAİRE-COPD; SGRQ-C) İLE BODE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2014; 28(3): 141-146

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA ST. GEORGE SOLUNUM ANKETİ—KOAH SPESİFİK FORMU (ST GEORGE RESPİRATORY QUESTİONNAİRE-COPD; SGRQ-C) İLE BODE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Melike YÜCEEGE1, Nasibe ŞENCAN1, Çilem BAYINDIR1, Merve YUMRUKIZ1, Hikmet FIRAT1, Ender LEVENT2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

Amaç: SGRQ- C (SGRQ-COPD), SGRQ'in içinden ölçümde zayıf olan 10 sorunun çıkarılmasıyla oluşturulan ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) için spesifik olarak geliştirilen bir ankettir. Bu araştırmada SGRQ-C'nin Türkçe versiyonunun KOAH hastalarındaki geçerliliği ile birlikte BODE indeksi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. Yöntem ve Gereç: Hastanemiz polikliniğinde Ocak-Kasım 2012 tarihleri arasında KOAH tanısı alan ve GOLD kriterlerine göre evrelenen 80 hasta çalışmaya alındı. Hastalara SGRQ-C, KOAH Değerlendirme Testi (KDT), Vücut Kitle İndeksi ölçümü (VKİ), Solunum Fonsiyon Testi, 6 dakikalık yürüme testi (6DYT), Modifiye Medical Research Council (mMRC) Dispne skalası yapıldı ve BODE indeksi hesaplandı. Sonuçlar SPSS 16 programı ile analiz edildi. Bulgular: 74 hasta çalışmayı tamamlayabildi. Ortalama yaş 56,8±8,7, FEV1 % 45,3±16,7, VKİ 25,7±6,8 kg/m2, mMRC 2,8±0.9, 6DYT 320,2± 136,4 metre, BODE indeksi 4,9±2,6 idi FEV1 ile SGRQ-C Aktivite, Etki ve Toplam skor arasında orta derecede ve anlamlı (r=0,51-0,54), FEV1 ile SGRQ-C semptom skoru arasında düşük dereceli ve anlamlı korelasyon (r=0,45) saptandı. FEV1 ile KDT arasında düşük dereceli ve anlamlı (r=-0,43), SGRQ-C subskorları ile KDT skorları arasında iyi derecede ve anlamlı (r=0,77-0,84), BODE indeksi ve mMRC ile SGRQ-C Toplam skoru arasında orta derecede anlamlı korelasyon (r=0,55 ve r=0,65) izlendi. GOLD'a göre yapılan sınıflandırmada, gruplar arasında mMRC, BODE indeksi, KDT ve SGRQ-C Semptom, Aktivite, Etki ve Toplam skorlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı derecede fark bulundu. Sonuç: SGRQ'e göre daha kısa olan SGRQ-C, KOAH hastalarında geçerli bulunmuştur. BODE indeksi, SGRQ-C toplam skoruyla anlamlı ve orta derecede korele bulunmuştur. SGRQ-C'nin survi ile ilişkisini değerlendirmek için SGRQ-C, BODE indeksi ile yapılacak kohort araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: SGRQ, SGRQ-C, KOAH, BODE indeksi, KOAH Değerlendirme Testi

THE RELATION BETWEEN SAINT GEORGE RESPIRATORY QUESTIONNAIRE-COPD (SGRQ-C) AND BODE INDEX IN COPD PATIENTS

Melike YÜCEEGE1, Nasibe ŞENCAN1, Çilem BAYINDIR1, Merve YUMRUKIZ1, Hikmet FIRAT1, Ender LEVENT2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

Aim: SGRQ-C was developed specifically for COPD patients by removing ten items from SGRQ . BODE index was shown to predict survival in cohort studies.We aimed to validate the Turkish version of SGRQ-C and determine the relation between SGRQ-C and BODE index in patients with COPD. Material and Methods: 80 patients diagnosed as COPD and staged according to GOLD criteria between January-November 2012 were enrolled to the study. SGRQ-C, COPD Assessment Test (CAT), Body Mass Index (BMI), Respiratory Function Test, 6 Minute Walking Test (6MWT), modified Medical Research Council (mMRC) dyspnea scale were done and BODE index was calculated. Results: Study was completed with 74 patients. The mean age, FEV1, BMI, mMRC, 6MWT and BODE index were 56,8±8,7, %45,3±16,7, 25,7±6,8 kg/m2, 2,8±0,9, 320,2±16,4 meters and 4,9±2,6 in order. Mean CAT score, SGRQ-C Symptom score, Activity score, Impact score and Total score were 18,2±6, 55,3±24,8, 59,9±26,2, 38,1±28,8 and47,7±25,5 in order. FEV1 was moderately correlated with SGRQ-C Activity, Impact and Total scores, while weakly correlated with Symptom scores. FEV1 was significantly but weakly correlated with CAT scores. SGRQ-C subscores were significantly and well correlated with CAT scores. SGRQ-C Total score was moderately correlated with BODE index. There were statistically significant differences in all the measurements among different GOLD stages. Conclusion: The Turkish version of SGRQ-C which is shorter and easier to perform than SGRQ is valid in COPD patients. BODE index is moderately correlated with SGRQ-C scores. Longitudinal studies with SGRQ-C and BODE index are needed to determine the predictive value of SGRQ-C for survival

Keywords: SGRQ, SGRQ-C, COPD, BODE index, COPD Assessment Test

Melike YÜCEEGE, Nasibe ŞENCAN, Çilem BAYINDIR, Merve YUMRUKIZ, Hikmet FIRAT, Ender LEVENT. THE RELATION BETWEEN SAINT GEORGE RESPIRATORY QUESTIONNAIRE-COPD (SGRQ-C) AND BODE INDEX IN COPD PATIENTS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2014; 28(3): 141-146
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale