ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
GÖĞÜS CERRAHİSİNDE PNÖMOPERİTONUN ETKİNLİĞİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(3): 135-144

GÖĞÜS CERRAHİSİNDE PNÖMOPERİTONUN ETKİNLİĞİ

Şener YILDIRIM1, Soner GÜRSOY1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye

Giriş: Uzamış hava kaçağı göğüs cerrahisinin günlük uygulamalarında karşılaşılan en yaygın ve önemli komplikasyonlardan biridir. Çalışmamızda uzamış hava kaçağının önlenmesi için uygulanan pnömoperitonun, drenaj ve hastanede yatış sürelerini azaltmadaki etkinliğini değerlendirmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ağustos 2009-Haziran 2011 tarihleri arasında opere edilen ve postoperatif dönemde uzamış hava kaçağı gelişen 66 hastanın hastane kayıtları retrospektif olarak incelendi. Pnömoperiton uygulanan 36 hasta çalışma grubu olarak seçildi, uygulanamayan 30 hasta ise kontrol grubu olarak alındı. Yaş, cinsiyet, komorbidite, kemoterapi, radyoterapi, sigara öyküsü, operasyon çeşidi, operasyon tarafı, postoperatif rezidüel plevral boşluk varlığı ve ek tedaviler kaydedildi. İki grubun ortalama dren kalış süreleri ve hastanede yatış süreleri karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma grubundaki hastalar incelendiğinde üst lobektomi uygulanmış hastaların dren kalış süresinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha uzun olduğu gözlendi (p=0,049). Çalışma ve kontrol gruplarının özellikleri karşılaştırıldığında; erken postoperatif dönemde çalışma grubundaki 32 (%88,9) hastada pnömoperiton öncesinde rezidüel plevral boşluk saptanırken, kontrol grubunda bu sayı 17 (%56,7) idi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,003). İki grup hastanede yatış süreleri açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak grubunda dren kalış süresinin daha kısa olduğu bulundu, ancak bu fark da istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,058). Bununla birlikte elli yaşından küçük hastalarda (p=0,027), sigara öyküsü bulunmayan hastalarda (p=0,037) ve üst lobektomi haricinde bir cerrahi uygulanan hastalarda (p=0,014) pnömoperitonun dren kalış süresini istatistiksel olarak anlamlı şekilde kısalttığı saptandı. Sonuç: Pnömoperiton hızlı, ucuz, kolay ve güvenle uygulanabilen bir yöntem olarak uzamış hava kaçağı ve rezidüel plevral boşluk tedavisinde akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pnömoperiton, uzamış hava kaçağı, göğüs cerrahisi, plevral boşluk

EFFECTIVENESS OF PNEUMOPERITONEUM IN CHEST SURGERY

Şener YILDIRIM1, Soner GÜRSOY1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye

Aim: Prolonged air leak is one of the most common and significant complications in the daily practice of thoracic surgery. In this study we aimed to evaluate the efficacy of pneumoperitoneum applied for the prevention of prolonged air leak in reducing the duration of drainage and hospitalization. Materials-Methods: Hospital records of 66 patients operated between August 2009 and June 2011 and developed prolonged air leak were reviewed retrospectively. 36 patients treated with pneumoperitoneum for study group and 30 for the control group were selected. Age, gender, comorbidity, chemo-radiotherapy, smoking habits, operation, operation side, presence of postoperative residual pleural space and additional treatments were recorded. Mean duration of drainage and hospital stay were compared between two groups. Results: In study group, patients who underwent upper lobectomy were found to have increased drainage duration (p=0.049). Residual pleural space was present at 32 (%88.9) patients in study group and 17 (%56.7) in control group. The difference was statistically significant (p=0.003). There was no statistically significant difference between the hospital stay of two groups (p=0.382). Mean drainage duration of study group was shorter, yet difference between two groups was not statistically significant (p=0.058). Nevertheless it was found out that pneumoperitoneum caused a statistically significant decrease at the drainage duration in patients younger than 50 years (p=0.027), patients who did not smoke (p=0.037) and patients who underwent an operation other than upper lobectomy (p=0.014). Conclusions: Pneumoperitoneum is a cheap, easy, fast and safe method and should be kept in mind for the management of prolonged air leaks and residual pleural spaces.

Keywords: Pneumoperitoneum, prolonged air leak, thoracic surgery, pleural space

Şener YILDIRIM, Soner GÜRSOY. EFFECTIVENESS OF PNEUMOPERITONEUM IN CHEST SURGERY. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(3): 135-144
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale