ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
KOAH'DA HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONUNUN KISA ETKİLİ İNHALE BRONKODİLATÖRE YANITININ FEV1 VE FIV1 İLE DEĞERLENDİRİLMESİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(2): 37-43

KOAH'DA HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONUNUN KISA ETKİLİ İNHALE BRONKODİLATÖRE YANITININ FEV1 VE FIV1 İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Enver YALNIZ1, Serpil TEKGÜL1, M.ALİ UÇAR1, Mine GAYAF1, Naime TAŞDÖĞEN1, Berna KÖMÜRCÜOĞLU1, Emel PALA ÖZDEN1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

KOAH'da hava akımı kısıtlamasının kısa etkili inhale bronkodilatöre yanıtının belirlenmesinde FEV1 düzeyinin ölçümü sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. FEV1, özellikle amfizem ile birlikte olan KOAH'da bronşiollerin kollapsı nedeni ile tartışmalı sonuçlar verebilirken, FIV1 ölçümü sırasında kollaps gelişmediğinden veriler daha sağlıklı olabilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız KOAH'da hava yolu obstrüksiyonunun kısa etkili bronkodilatöre yanıtının değerlendirilmesinde FIV1'in FEV1 ölçümüne göre duyarlılığını belirlemekti. Çalışmada KOAH tanısı almış ve solunum fonksiyon testine (SFT) göre reversibilitesi olmayan 49 hasta incelendi. Hastalara 200 g salbutamol inhalasyonu öncesi ve inhalasyondan 30 dak. sonra SFT uygulandı. Bronkodilatör öncesi FEV1 ve FIV1 değerleri belirlenerek, FEV1 ile FIV1 değerlerindeki değişimler Wilcoxon analiz yöntemi ile karşılaştırıldı. 49 hastanın 9'u kadın, 40'ı erkekti ve ort. yaş 62.8 idi. Hastaların bronkodilatör öncesi ort. FEV1 ve FIV1 değerleri sırasıyla 1.027±0.464 ve 1.567±0.860 idi. Bronkodilatör sonrası FEV1 1.092±0.428 FIV1 ise 1.829±0.913 olarak saptandı. FEV1 düzeylerindeki değişim ( FEV1) 0.006±0.114, FIV1 düzeylerindeki değişim ( FIV1) 0.261±0.522 olarak tespit edildi ve aralarındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı idi (p< 0.05). KOAH ağırlık derecesine göre hastalar incelendiğinde, evre 3 grubunda FIV1'deki değişim, FEV1 değişimine göre istatistiki olarak anlamlı derecede yüksekti (p< 0.05). Sonuç olarak; zorlu ekspirasyon sırasında bronşiollerdeki kollaps nedeni ile hava yolu obstrüksiyonunun bronkodilatör tedaviye yanıtının değerlendirilmesinde FIV1 düzeyinin belirlenmesinin, FEV1'e göre daha uygun bir yöntem olduğu kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: KOAH, FIV1, bronkodilatör tedavi, havayolu obstruksiyonu

EVALUATION OF THE RESPONSE OF AIRWAY OBSTRUCTION TO SHORT-ACTING INHALED BRONCHODILATORS WITH USING FEV1 AND FIV1 IN COPD PATIENTS

Enver YALNIZ1, Serpil TEKGÜL1, M.ALİ UÇAR1, Mine GAYAF1, Naime TAŞDÖĞEN1, Berna KÖMÜRCÜOĞLU1, Emel PALA ÖZDEN1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

The measurement of FEV1 is widely used method to determine the response to inhaled short-acting bronchodilators in airway limitation in COPD. The measurement of FEV1 is confounded in patients with emphysema by the collapse of the bronchi, which doesn't occur when measuring FIV1. We aimed to show whether FIV1 is more sensitive than FEV1 to assess the response of airway obstruction to short-acting bronchodilators in COPD. We studied 49 COPD patients with no reversibility in pulmonary function tests (PFT). The values for FIV1 and FEV1 are recorded before and after inhalation of 200 microgram salbutamol. Changes of FIV1 and FEV1 ( FIV1 and FEV1) are compared with the test by Wilcoxon. Of 49 patients 9 were women and 40 were men; mean age 62.8. FIV1 and FEV1 measurements of the patients before inhaled bronchodilator were 1.567±0.860, 1.027±0.464, respectively. After inhalation the mean value for FEV1 was 1.092±0.428 and FIV1 was 1.829±0.913. FEV1 was 0.006±0.114 and FIV1 was 0.261±0.522 and there was a significant difference (p< 0.05). In relation to severity of COPD, we showed in stage 3 a greater FIV1 than FEV1 (p < 0.05). We concluded that during forced expiratory ventilation because of the collapse of the bronchi, FIV1 is superior to FEV1 in the assessment of the airway obstruction to bronchodilator therapy.

Keywords: COPD, FIV1, broncodilator therapy, airway obstruction

Enver YALNIZ, Serpil TEKGÜL, M.ALİ UÇAR, Mine GAYAF, Naime TAŞDÖĞEN, Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Emel PALA ÖZDEN. EVALUATION OF THE RESPONSE OF AIRWAY OBSTRUCTION TO SHORT-ACTING INHALED BRONCHODILATORS WITH USING FEV1 AND FIV1 IN COPD PATIENTS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(2): 37-43
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale