ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
DİFFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARINDA BRONKOALVEOLAR LAVAJIN TANISAL DEĞERİ: 100 OLGUNUN ANALİZİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(2): 65-72

DİFFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARINDA BRONKOALVEOLAR LAVAJIN TANISAL DEĞERİ: 100 OLGUNUN ANALİZİ

Nilgün YILMAZ DEMİRCİ1, Zarife ABDULLAYEVA1, Can ÖZTÜRK1, Haluk TÜRKTAŞ1
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş: Bronkoalveolar lavaj (BAL) rutin fleksibl fiberoptik bronkoskopi (FOB) işleminin bir parçası olan çeşitli akciğer hastalıklarının etyopatolojilerinin aydınlatılması, tanısının konulması ve tedavisinin kolaylaştırılması amacıyla uygulanan yöntemdir. Alveoler proteinozis, pneumocystis carinii pnömonisi, maligniteler, alveoler hemoraji ve eozinofilik pnömoni de sadece BAL ile tanı konulabilmektedir. Gereç ve Yöntem: İnterstisyel akciğer hastalığı ön tanısı ile kliniğimizde Ocak ve Aralık 2016 tarihlerinde tetkik edilen ve tanı amaçlı BAL uygulanan ardışık 100 olgu retrospektif olarak değerlendirildi ve ulusal veriler eşliğinde tartışıldı. Bulgular: Hastaların 47 (%47)’si erkek, 53 (%53)’ü kadın, yaş ortalaması 53.6 (23-86) idi. Altı olgu aktif sigara içici, 38’i sigarayı bırakmış ve 56’sı hiç sigara içmemişti. BAL en çok sağ orta loba uygulanırken (n=77), sol üst lob lingula (n=18), sağ alt lob (n=3), sol alt lob (n=2) ve sağ üst lob (n=1) diğer BAL uygulanan yerler olmuştur. 3 olguda işlem esnasında satürasyon O2 < %90 olmuş ancak ek müdahaleye gerek kalmadan yükselmiştir. 2 olguda ise 50 ml'den az kanama gelişmiştir. Son tanılara baktığımızda 34 olgu sarkoidoz, 18 olgu sigara ile ilişkili akciğer hastalığı 14 olgu hipersensitivite pnömonisi, 10 olgu idiyopatik pulmoner fibrozis, 7 olgu bağ doku hastalığı akciğer tutulumu, 3 olgu eozinofilik akciğer hastalığı, 4 olgu akciğer kanseri, 2 olgu kriptojenik organize pnömoni, 1 olgu pulmoner alveolar proteinozis olarak değerlendirildi. Tartışma: Göğüs hastalıkları disiplininde parankimal akciğer hastalıkları teşhisinde kullanılabilecek hızlı ve oldukça güvenilir minimal invaziv bir tanı yöntemi olan BAL işleminin standardizasyonu klinik ve radyoloji ile birlikte değerlendirildiğinde tanıya katkısı büyük olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bronkoalveolar lavaj, parankimal akciğer hastalığı, komplikasyon

DIAGNOSTIC VALUE OF BRONCHOALVEOLAR LAVAGE IN DIFFUSE PARENCHYMAL LUNG DISEASES: ANALYSIS OF 100 CASES

Nilgün YILMAZ DEMİRCİ1, Zarife ABDULLAYEVA1, Can ÖZTÜRK1, Haluk TÜRKTAŞ1
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Introduction: Bronchoalveolar lavage (BAL) is a part of routine fiberoptic bronchoscopy procedure that is used for the purpose of diagnosing and facilitating the etiopathology of various lung diseases. Alveolar proteinosis, pneumocystis carinii pneumonia, malignancy, alveolar hemorrhage and eosinophilic pneumonia can be diagnosed only by BAL. Material and Methods: We evaluated 100 consecutive patients who had been diagnosed with interstitial lung disease and BAL had been performed between January and December 2016. Results: 47 (47%) of the patients were male, 53 (53%) were female, the mean age was 53.6 (23- 86). 6 were active smokers, 38 had quitted smoking and 56 had never smoked. BAL was applied to the right middle lobe (n = 77), lingula (n = 18), right lower lobe (n = 3), left lower lobe (n=2) and right upper lobe (n=1). In 3 cases, during the procedure O2 saturation was <90% but no further intervention was required. In 2 cases, less than 50 ml bleeding was developed. As a final diagnosis; 34 cases was evaluated as sarcoidosis, 18 cases as smoking-related lung disease, 14 cases as hypersensitivity pneumonia, 10 cases as idiopathic pulmonary fibrosis, 7 cases as connective tissue disease- lung involvement, 3 cases as eosinophilic lung disease, 4 cases as lung cancer, 2 cases as cryptogenic organizing pneumonia, 1 case as pulmonary alveolar proteinosis. Discussion: BAL procedure, which is a fast and highly reliable minimally invasive diagnostic tool of the chest diseases discipline, can be used in the diagnosis of parenchymal lung diseases, the standardization of the procedure, will increase the diagnostic value.

Keywords: Bronchoalveolar lavage, parenchymal lung disease, complication

Nilgün YILMAZ DEMİRCİ, Zarife ABDULLAYEVA, Can ÖZTÜRK, Haluk TÜRKTAŞ. DIAGNOSTIC VALUE OF BRONCHOALVEOLAR LAVAGE IN DIFFUSE PARENCHYMAL LUNG DISEASES: ANALYSIS OF 100 CASES . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(2): 65-72
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale