ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
BENZER AMACA YÖNELİK UYGULANAN UYKUNUN FONKSİYONEL SONUÇLARI ÖLÇEĞİ (FOSQ) İLE EPWORTH UYKULULUK SKALASI (EUS) KORELE MİDİR? [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(1): 33-38

BENZER AMACA YÖNELİK UYGULANAN UYKUNUN FONKSİYONEL SONUÇLARI ÖLÇEĞİ (FOSQ) İLE EPWORTH UYKULULUK SKALASI (EUS) KORELE MİDİR?

Nesrin KIRAL1, Banu SALEPÇİ1, Ali FİDAN1, Sevda Şener CÖMERT1, Benan ÇAĞLAYAN1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Epworth Uykululuk Skal ası (EU S), genel uykululuk halini değerlendirmede kullanılmaktadır. Uykunun Fonksiyonel Sonuçları Ölçeği (Functional Outcomes of Sleep Questionnaire-FOSQ) ise gündüz uykululuğunun günlük aktivitelere etkisi ve sonuçlarını incelemektedir. Çalışmamızda, uykuda solunum bozukluğu öntanısıyla polisomnografi (PSG) uygulananlarda, FOSQ anketinin modifiye Türkçe versiyonu (FOSQ.tr) ile EUS'un korelasyonu incelendi. OcakÐHaziran 2009 döneminde Hastanemiz Uyku Laboratuarında PSG yapılan 108 hastanın EUS ve FOSQ.tr sonuçları karşılaştırıldı. İstatistiksel analizlerde Pearson-korelasyon-testi kullanıldı. Hastaların 74(%68.5)'ü erkek, 34(%31.5)'ü kadın, yaş ortalaması: 50.7±10.3 bulundu. FOSQ.tr anketinde ortalama skor olarak Aktivite Düzeyi: 2.64±0.81, Dikkat Düzeyi: 1.81±0.79, Genel Verimlilik: 2.52±0.67, Sosyal Sonuçlar: 2.63±1.10 bulundu. Toplam Skor: 9.65±2.98 olarak hesaplandı. EUS skoru ile AHI,AI ve minSpO2 arasında anlamlı korelasyon görüldü (sırasıyla r=0.20, r=0.26, r=0.22; p<0.05). FOSQ.tr skorları ile AHI,AI ve minSpO2 arasında korelasyon izlenmedi. EUS ve FOSQ.tr skorları arasında, hem alt gruplar (sırasıyla r=-0.18, r=-0.12, r=-0.07, r=-0.11; p>0.05), hemde toplam skor (r=-0.11;p>0.05) açısından anlamlı bir korelasyon yoktu. Orta şiddette OUAS hastalarında, EUS ve FOSQ.tr skorları arasında görece yüksek bir korelasyon belirlendi: (Aktivite Düzeyi: r=-0.28; p=0.150, Dikkat Düzeyi: r=-0.36; p=0.062, Genel Verimlilik: r=-0.39; p=0.042, Sosyal Sonuçlar: r=-0.15;p=0.446 ve Toplam skor: r=-0.31; p=0.117). Geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş FOSQ.tr - en azından bu seride- daha sık kullanılan ve görece basit EUS ile korelasyon göstermemiş, yanı sıra AHI, AI ve minSpO2 ile de korele bulunmamıştır. Sadece orta şiddette OUAS hastalarında FOSQ.tr-EUS arasında görece yüksek bir korelasyon vardır, bu ilişki FOSQ'nun Genel Verimlilik alt grubunda için anlamlı düzeydedir. Bu sonuç, FOSQ.tr'nin incelediğimiz hasta grubunda, iyi algılanamamasından kaynaklanabileceğini, FOSQ.tr'nin geniş serilerle incelenmesi gerekliliğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anket, gündüz aşırı uyku hali, yaşam kalitesi

IS FUNCTIONAL OUTCOMES OF SLEEP QUESTIONNAIRE (FOSQ) CORRELATED WITH EPWORTH SLEEPINESS SCALE (ESS), WHICH ARE BOTH USED FOR SIMILAR PURPOSES?

Nesrin KIRAL1, Banu SALEPÇİ1, Ali FİDAN1, Sevda Şener CÖMERT1, Benan ÇAĞLAYAN1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Epworth sleepiness scale (ESS) is used in evaluation of general sleepiness. Functional Outcomes of Sleep Questionnaire-FOSQ evaluates the effects of sleepiness to daily activity and its results. In this study, the correlation of Turkish version of FOSQ (FOSQ.tr) with ESS in whom PSG was performed for suspicious OSAS. The ESS and FOSQ.tr results of 108 patients in whom PSG was performed in our sleep laboratory between January-June 2009 were compared. Pearson's correlation test was used in statistical analysis. Mean age of 74(%68.5) male and 34(%31.5) female was 50.7±10.3. Considering FOSQ.tr, mean Activity Level: 2.64±0.81, Vigilance: 1.81±0.79, General Productivity: 2.52±0.67, Social Outcomes: 2.63±1.10 and Total Score: 9.65±2.98 were the results. ESS score was correlated with AHI,AI and minSpO2 (r=0.20, r=0.26, r=0.22; p<0.05 respectively) while FOSQ.tr was not correlated with AHI, AI ve minSpO2. ESS and FOSQ.tr scores not correlated for either sub-scores (r=-0.18, r=-0.12, r=-0.07, r=-0.11; p>0.05 respectively), or Total Score (r=-0.11; p>0.05). In moderate OSAS patients, ESS and FOSQ.tr were with relatively higher correlation: (Activity Level: r=-0.28; p=0.150, Vigilance: r=-0.36; p=0.062, General Productivity: r=-0.39;p=0.042, Social Outcomes: r=-0.15; p=0.446 and Total Score: r=-0.31; p=0.117). Validated and reliable FOSQ.tr ?at least in this series- is not correlated with relatively simpler and more frequently used ESS. In addition, there was no correlation with AHI,AI and minSpO2. Only in moderate OSAS patients, FOSQ.tr and ESS showed relatively higher correlation, and this correlation is significant for only General Productivity sub-scores. This results can be attributed to fact that FOSQ.tr might not be well undestood in our series and FOSQ.tr should be tested in large groups.

Keywords: Questionnaires, excessive daytime sleepiness, quality of life

Nesrin KIRAL, Banu SALEPÇİ, Ali FİDAN, Sevda Şener CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN. IS FUNCTIONAL OUTCOMES OF SLEEP QUESTIONNAIRE (FOSQ) CORRELATED WITH EPWORTH SLEEPINESS SCALE (ESS), WHICH ARE BOTH USED FOR SIMILAR PURPOSES? . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(1): 33-38
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale