ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA HEPATİT C VİRÜSÜ PREVALANSI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(1): 15-19

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA HEPATİT C VİRÜSÜ PREVALANSI

Günseli BALCI1, Nurcan KURTUL1, Şevket DERELİ1, Rıfat ÖZACAR1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir

Onkogenezis, çevresel, genetik ve enfeksiyöz faktörlerin rol oynadığı multifaktöriyel bir olaydır. %15 kanser olgusunda belirli virüslerin muhtemel rolü olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda akciğer kanserli hastalarda HCV enfeksiyonu sıklığı araştırıldı. Ocak 2005-Mayıs 2005 tarihleri arasında hastanemizde akciğer kanseri tanısı alan 100 olguda anti-HCV pozitifliği araştırıldı. Kontrol grubu olarak 40 sağlıklı birey alındı. Akciğer kanserli 93'ü erkek, 7'si kadın olgunun yaş ortalaması 62.8 idi.100 olgudan 7'sinde anti-HCV pozitifliği saptandı. Kontrol grubunda ise 40 olgudan 2'sinde pozitiflik elde edildi. Akciğer kanserli olgularda anti-HCV pozitifliği kontrol grubuna göre daha fazla bulundu. Ancak bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). AntiHCV pozitif olan grupta anti-HCV negatif gruba oranla kan transfüzyonu (%14.3- %22.6) ve operasyon öyküsüne (%28.6-%36.6) daha az rastlandı. Anti-HCV pozitif olgularda hepatit öyküsü ve alanin transaminaz yüksekliğine daha sık rastlandı. Her iki grup arasında operasyon, transfüzyon ve hepatit öyküsü açısından istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Anti-HCV pozitifliği olan 7 olgudan 1'i (%14.3) küçük hücreli akciğer kanseri, 3'ü (%42.9) küçük hücreli dışı kanser, 2'si(%28.6) adeno kanser, 1'i(%14.3) skuamöz hücreli akciğer kanseri idi. Tüm bu kanser tipleri arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Çalışmamızda sonuçlarımız akciğer kanserli olguların HCV enfeksiyonuna duyarlı olduğunu göstermekle birlikte, HCV enfeksiyonu ve akciğer kanseri arasında nedensel bir ilişki kurmak için yeterli değildir. Prospektif ve daha geniş olgu gruplarını içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, hepatit C virüsü

THE PREVALANCE OF HEPATITIS C VIRUS IN PATIENTS WITH LUNG CANCER

Günseli BALCI1, Nurcan KURTUL1, Şevket DERELİ1, Rıfat ÖZACAR1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir

The aim of the study was to evaluate the frequency of HCV infection in patients with lung cancer. We studied the prevalance of anti-HCV positivity in 100 lung cancer patients and 40 healthy individuals in our hospital between January 2005-May 2005. The mean age of 100 lung cancer patients (93 males,7 females)was 62.8 years. Of the 100 patients,7 (7%) were positive for anti-HCV. In healthy controls, anti-HCV antibodies were positive in 2 patients (5%). The prevalance of anti-HCV positivity in patients with lung cancer was higher than patients with healthy individuals but the differences were not statistically significant (P>0.05). The history of blood transfusion (14.3%-22.6%) and operation (28.6%-36.6%) were less frequent in the group with HCV antibody compared to the group without HCV antibody.The frequency of elevated alanine aminotransferase and history of hepatitis was higher in anti-HCV positive patients, but the differences were not statistically significant (p>0.05). The histopathologic diagnosis of the 7 patients with positive anti-HCV antibodies was small cell cancer in 1 (14.3%), nonsmall cell cancer in 3 (42.9%), adenocancer in 2(28.6%), squamous cell cancer in 1 (14.3%) case. There were not statistically significant difference between lung cancer types (p>0.05). Our results indicate that cancer patients are vulnerable to HCV infection. But are not contribute the documentation of a possible relationship between lung cancer and HCV infection. There is a need for further prospective and more studies on large numbers of patients.

Keywords: Lung cancer, hepatitis C virus

Günseli BALCI, Nurcan KURTUL, Şevket DERELİ, Rıfat ÖZACAR. THE PREVALANCE OF HEPATITIS C VIRUS IN PATIENTS WITH LUNG CANCER . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(1): 15-19
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale