ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE 2006 YILINDA SOYUTULAN GRAM NEGATİF ÇOMAKLARIN ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2006; 20(3): 71-77

İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE 2006 YILINDA SOYUTULAN GRAM NEGATİF ÇOMAKLARIN ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayriz GÜNDÜZ1, Meral COŞKUN1, Can BİÇMEN1, Güneş ŞENOL1, Pınar ÇİMEN1, A. Kadri ÇIRAK1, Hüseyin HALİLÇOLAR1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Göğüs Hastalıkları Kliniği

Yoğun bakım üniteleri, dirençli mikroorganizmalarla oluşan infeksiyonların ortaya çıktığı ve yayıldığı başlıca birimlerdir. Bu nedenle nozokomiyal infeksiyonların kontrolü için yapılan harcamalar giderek artış göstermektedir. Bu çalışmada 1.1.2006 ile 31.12.2006 tarihleri arasında Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan hastalardan soyutulan gram negatif bakterilerin, çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları retrospektif olarak incelenmiştir. En sık infeksiyon etkeni olan mikroorganizmalar; Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp. ve Escherichia coli'dir. Yoğun bakım ünitesinden soyutulan gram negatif bakterilerin tüm antibiyotik gruplarına karşı belirgin derecede dirençli olduğu görülmüştür. Acinetobacter baumannii kökenlerinde karbapenem direnci %73.4, netilmisin direnci %32.8, sefaperazon-sulbaktam direnci %46 iken, Pseudomonas aeruginosa kökenleri için en etkili antibiyotiklerin karbapenemler, piperasilin-tazo-baktam, sefaperazon-sulbaktam ve amikasin olduğu gözlendi. Gram negatif enterik bakterilerde yüksek oranda Genişletilmiş Spektrumlu Beta Laktamaz (GSBL) varlığı saptandı. Karbapenemler ve sefa-perazon-sulbaktamın yanısıra piperasilin-tazo-baktam, sefoksitin, amikasin bu grup bakterilere oldukça etkin bulundu.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, gram negatif bakteri, antibiyotik direnci

RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE RATE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF GRAM NEGATIVE BACILLUS IN 2006 IN MEDICAL INTENSIVE CARE UNIT OF IZMIR CHEST DISEASES HOSPITAL

Ayriz GÜNDÜZ1, Meral COŞKUN1, Can BİÇMEN1, Güneş ŞENOL1, Pınar ÇİMEN1, A. Kadri ÇIRAK1, Hüseyin HALİLÇOLAR1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Göğüs Hastalıkları Kliniği

Intesive care units are the main source of the widespread infections due to resistant microorganisms. Therefore, financial expenses necessary for nosocomial infection control have been increasing day by day. In this study, antibiotic susceptibilities of gram negative bacteria isolated from the hospitalized patients in the intensive care unit (ICU) of our hospital between 1.1.2006 and 31.12.2006 were analyzed retrospectively. Most frequently isolated microorganisms causing infection were Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp. and Escherichia coli. It seemed that gram negative bacteria isolated from ICU were significantly resistant to all antibiotic groups. Carbepenem, netilmicin and cefaperazone-sulbactam resistance in Acineto-bacter baumanii isolates were 73.4%, 32.8% and 46%, respectively. The most effective antibiotics against Pseudomonas aeruginosa strains were carbapenems, piperacillin-tazobactam, cefaperazone-sulbactam and amikacin. High level of extended spectrum beta-lactamase production was found in gram negative enteric bacteria. Piperacillin-tazobactam, cefoxitin and amikacin were also found as significantly effective against this group of bacteria in addition to carbepenems and cefaperazone-sulbactam

Keywords: Intensive care unit, gram negative bacteria, antibiotic resistance

Ayriz GÜNDÜZ, Meral COŞKUN, Can BİÇMEN, Güneş ŞENOL, Pınar ÇİMEN, A. Kadri ÇIRAK, Hüseyin HALİLÇOLAR. RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE RATE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF GRAM NEGATIVE BACILLUS IN 2006 IN MEDICAL INTENSIVE CARE UNIT OF IZMIR CHEST DISEASES HOSPITAL . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2006; 20(3): 71-77
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale