ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİMİZDE İZLENEN 85 YAŞ VE ÜZERİ GERİATRİK HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2016; 30(3): 167-172

GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİMİZDE İZLENEN 85 YAŞ VE ÜZERİ GERİATRİK HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet Erdem ÇAKMAK1
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Yoğun Bakım ABD, Ankara, Türkiye

Amaç: Ülkemizde yaşlı nüfusun artmasıyla geriatrik hastaların tanı tedavi ve takiplerinde göğüs hastalıkları uzmanları etkin rol oynamaktadır. Bu çalışmada göğüs hastalıkları servisimizde takip edilen 85 yaş üstü hastaların değerlendirilmesini amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ocak 2015- Aralık 2015 tarihleri arasında Nevşehir Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisinde izlenen 85 yaş ve üzeri hastalar retrospektif olarak incelendi. İstatistiksel analizler IBM SPSS Statistics 22 programı kullanılarak yapıldı. Sayısal veriler için tanımlayıcı istatistikler (ortalama ± standart sapma) kullanıldı. Kategorik değişkenler için frekans dağılımları verildi. İki kategorik değişken arasındaki ilişki değerlendirilirken ki kare testi kullanıldı. Bulgular: Çalışmamızda değerlendirilen 91 geriatrik hastanın 43 (%47,3)'ü erkek, 48 (%52,7)'i kadındı. Hastaların yaş ortalaması 87,42 ± 2,130, ortalama yatış süreleri 8,3 ± 3.782 gündü. Hastaların en sık yatış tanısının 56 hasta (%61,5) ile pnömoni olduğu gözlendi. En sık görülen ek hastalıkların sırasıyla 63 hastada hipertansiyon (%69,2), 38 hastada kalp yetmezliği (%41,8), 31 hastada diabetes mellitus (%34,1), 21 hastada demans (%23,1) olduğu gözlendi. Mortalite oranı %17.6 saptandı. Hastaneye yatış tanısı ile mortalite arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı. 3 ve daha fazla ek hastalığı olan hastalarda mortalite daha yüksek saptandı (p=0,002). Sonuç: Geriatrik hastaların tanı tedavi ve takiplerinde göğüs hastalıkları uzmanlarının etkin rol oynadığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Geriatrik hastalar, göğüs hastalıkları, 85 yaş ve üzeri

THE EVALUATION OF GERIATRIC PATIENTS AGED 85 AND OVER IN OUR PULMONARY DEPARTMENT

Mehmet Erdem ÇAKMAK1
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Yoğun Bakım ABD, Ankara, Türkiye

Aim: Chest diseases specialists play an active role in diagnosis and treatment of geriatric patients with the increase of the elderly population in our country. In this study, we aimed to evaluate patients over 85 years of age who were followed up in our chest diseases department. Material and Methods: Patients over 85 years old who were hospitalized at the Nevşehir State Hospital Chest Diseases Service between January 2015 and December 2015 were retrospectively examined. Statistical analyzes were performed using the IBM SPSS Statistics 22 program. Descriptive statistics (mean ± SD) were used for numerical data. Frequency distributions for categorical variables were given. Chi square test was used when the relationship between two categorical variables was evaluated. Results: 91 geriatric patients evaluated in our study, 43 (47.3%) were male and 48 (52.7%) were female. The mean age of the patients was 87,42 ± 2,130 and mean hospital stay was 8,3 ± 3,782 days. The most frequent admission diagnosis was pneumonia in 56 patients (61.5%). The most common additional diseases were hypertension (69,2%) in 63 patients, heart failure (41,8%) in 38 patients, diabetes mellitus (34,1%) in 31 patients and dementia (23,1%) in 21 patients. The mortality rate was 17.6%. There was no statistically significant relation between hospitalization and mortality. Patients with 3 or more comorbidities had higher mortality (p = 0.002). Conclusion: We think that chest diseases specialists play an active role in geriatric patients diagnosis and treatment and follow-up.

Keywords: Geriatric patients, chest diseases, age 85 and over

Mehmet Erdem ÇAKMAK. THE EVALUATION OF GERIATRIC PATIENTS AGED 85 AND OVER IN OUR PULMONARY DEPARTMENT. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2016; 30(3): 167-172
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale