ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
OBSTRÜKTİF UYKU APNE ŞİDDETİ İLE DERİVED PLATELET-LENFOSİT RATİO ARASINDAKİ İLİŞKİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2016; 30(3): 137-141

OBSTRÜKTİF UYKU APNE ŞİDDETİ İLE DERİVED PLATELET-LENFOSİT RATİO ARASINDAKİ İLİŞKİ

Özlem ABAKAY1, Abdurrahman ABAKAY1, Süreyya YILMAZ1, Yılmaz PALANCI2, Abdullah Çetin TANRIKULU1
1Dicle Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada Platelet-lenfosit ratio (PLR) formülünden revize edilerek hesapladığımız derived PLR'nin (dPLR)ile Obstrüktif Uyku Apne (OUA) şiddetini yansıtmadaki olası rolünü araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya yeni teşhis almış 104 OUA hastası ve 65 sağlıklı kontrol olgusu alındı. Demografik veriler çalışma formuna kaydedildi. Tüm hastalara tüm gece polisomnografi işlemi uygulandı. Hastaların tam kan sonuçları kaydedildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması OUA grubunda 52,4±12,2 yıl idi. OUA grubunda hastaların %65'i erkek, %35'ü kadın idi. Hasta ve kontrol grupları arasında yaş, cinsiyet ve sigara içimi açısından anlamlı fark yoktu (p>0,05). OUA grubunda ortalama apne-hipopne indeksi 32,5 adet/saat idi. OUA grubunda ortalama dPLR değeri 83,1±33,9 iken kontrol grubunda 70,0±25,1 olarak saptandı ve aradaki fark anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.008). Hafif, orta ve ağır OUA grupları arasında dPLR değerleri sırasıyla 71,6, 86,2 ve 89,9 olarak saptandı ve aradaki fark anlamlıydı (p<0,05). Sonuç: dPLR tam kan ölçümüyle kolayca elde edilebilen, herkesin ulaşabileceği bir hemogram parametresidir. dPLR oranının OUA hastalığının şiddetini yansıtmada potansiyel bir rol oynayabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyu apnesi, inflamasyon, platelet, lenfosit

RELATIONSHIP BETWEEN DERIVED PLATELET-LYMPHOCYTE RATIO AND SEVERITY OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA

Özlem ABAKAY1, Abdurrahman ABAKAY1, Süreyya YILMAZ1, Yılmaz PALANCI2, Abdullah Çetin TANRIKULU1
1Dicle Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Aim: In this study we aimed to investigate relationship derived Platelet - lymphocyte ratio (dPLR) revised from PLR formula and its possible role in reflecting the severity of OSA. Material and Methods: This study enrolled 104 newly diagnosed OSA patients and 65 healthy control subjects. Demographic data was recorded in the study form. All patients underwent overnight polysomnography process. Complete blood test results were recorded. Results: The average age of the patients was 52.4 ± 12.2 years in the OSA group.In the OSA group 65% of patients were male and 35% female. Between the patient and control groups in age, gender and smoking had no significant difference (p> 0.05). Average apnea- hypopnea index was 32.5 units/hour in the OSA group. While average dPLR values in the OSA group was 83.1 ± 33.9, in the control group found to be 70.0 ± 25.1 and the difference was significant (p=0.008). Between mild, moderate and severe OSA groups dPLR values were found to be 71.6, 86.2 and 89.9 respectively and the difference was statistically significant (p <0.05). Conclusion: dPLR is a complete blood count parameter which can be easily obtained with whole blood measurement. We thought that dPLR may a potential role in reflecting the severity of OSA.

Keywords: Obstructive sleep apnea, inflammation, platelet, lymphocyte

Özlem ABAKAY, Abdurrahman ABAKAY, Süreyya YILMAZ, Yılmaz PALANCI, Abdullah Çetin TANRIKULU. RELATIONSHIP BETWEEN DERIVED PLATELET-LYMPHOCYTE RATIO AND SEVERITY OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2016; 30(3): 137-141
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale