ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2006; 20(3): 55-60

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

Soner GÜRSOY1, Serkan YAZGAN1, Sadık YALDIZ1, Murat Uygar YAPUCU1, Ahmet ÜÇVET1, Cemil KUL1, Halil TÖZÜN1, Oktay BASOK0
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK), akciğer kanserlerinin %20-25'ini oluşturmaktadır. Cerrahi serilerde bu oran %2-5 arasındadır. Kemoterapi (KT) ve cerrahi rezeksiyon uygulamalarından beklenen; yaşam süresinin uzatılması ve lokal nüksün azaltılmasıdır. Ancak, uygulanan tedavi modalitelerine rağmen, hastaların çoğu iki yıl içinde kaybedilmektedir. Bu çalışmada KHAK nedeniyle öpere edilen olgulann sağkalım sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Kliniğimizde Ocak 1989-Haziran 2003 tarihleri arasında, öpere edilen 512 akciğer kanseri olgusunun 15 inde KHAK'i saptanmıştır. Yaş ortalaması 55.67±13.3 (29-68) olan olguların biri dışında tamamı erkek ve sigara içicisiydi. 13 olguya rezeksiyon uygulanırken, iki olgu (%13.3) anre-zektabl bulunmuştur. Olguların dördüne pnömo-nektomi (%30.7), yedisine lobektomi (%53.8) ve ikisine bilobektomi (%15.3) uygulanmıştır. Patolojik evrelemelerinde, olguların biri (%6.6) Evre la, beşi (%33.3) Evre Ib, üçü (%20) Evre lib, üçü (%20) Evre Ula ve üçü (%20) Evre IIIb olarak sınıflandı. 5 ve 10 yıllık sağkalım oranları sırasıyla %39.5 ve %26.3 idi. Erken evrede ise (Evre I+II) 5 ve 10 yıllık sağkalım oranları sırasıyla %46.6 ve %23.3 idi. NO olgularla Nl ve N2 tutulumu olan olgular karşılaştırıldığında ise sırasıyla 5 yıllık sağkalım oranları %70 ve %0 olarak saptanmıştır (p<0.05). KHAK'de sağkalım oranlarımız literatür verileri ile uyumlu bulunmuştur. Erken evrede, mediastinal lenf bezi tutulumu saptanmayan olgularda cerrahi rezeksiyon uygulanabilir. Komplet rezeksiyon yapılabilen olgularda, postoperatif kemoterapi rejimlerinin de tedaviye eklenmesi ile, beklenen yaşam süresi uzatılabilir.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli akciğer kanseri, cerrahi rezeksiyon

OUR RESULTS OF THE SURGICAL TREATMENT OF SMALL CELL LUNG CANCER

Soner GÜRSOY1, Serkan YAZGAN1, Sadık YALDIZ1, Murat Uygar YAPUCU1, Ahmet ÜÇVET1, Cemil KUL1, Halil TÖZÜN1, Oktay BASOK0
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

The sma 11 cell lung cancer (SCLC) constitutes 20-25% of all lung cancers. In the surgical series, this rate is 2-5%. It is expected that chemotherapy and surgical resection modalities provide longer survival and less local recurrence. In spite of treatment modalities, most of the patients die in two years. In this study, survival rate of the patients who were operated for SCLC evaluated retrospectively. Between January 1990 to June 2003, 512 patients with lung cancer were underwent surgical resection and 15 were SCLC. The mean age was 55.67 ± 13.3 (29-68). All of the patients were male and smoker, except one. Surgical resection performed in 13 cases. Other two cases were unresectable (13.3%). We performed pneumonectomy in four (30.7%), lobectomy in seven (53.8%) and bilobectomy in two cases (15.3%). Histopathological stages were Stage La in one (6.6%), Stage Ib in 5 (33.4%), Stage IIb in 3 (20%), Stage IlIa in 3 (20%), and Stage IIIb in 3 (20%) patients. Overall 5 and 10 years survival rates were respectively 39.5% and 26.3%. At the early stages (Stage I and II) 5 and 10 years survival rates were respectively 46.6% and 23.3%. Comparing NO cases with Nl and N2 cases, five years survival rates were respectively 70% to 0%. (p<0.05).

Keywords: Small cell lung cancer, surgical resection

Soner GÜRSOY, Serkan YAZGAN, Sadık YALDIZ, Murat Uygar YAPUCU, Ahmet ÜÇVET, Cemil KUL, Halil TÖZÜN, Oktay BASOK. OUR RESULTS OF THE SURGICAL TREATMENT OF SMALL CELL LUNG CANCER . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2006; 20(3): 55-60
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale