ISSN: 1300-4115
COVID-19 Servis Hastasının Tedavisi [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 10-15 | DOI: 10.14744/IGH.2022.93584

COVID-19 Servis Hastasının Tedavisi

Gülru Polat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Ülkemizde ilk koronavirüs hastalığı (COVID-19) olgusu Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Bugüne kadar da hala etkin bir tedavi bulunamamıştır. Hastalar öncelikle klinik ağırlık açısından değerlendirilmekte ağırlığına göre nerede tedavi edileceği belirlenmektedir. COVID-19’a ilişkin olarak yatış kriterleri konusunda tam bir görüş birliği yoktur. Hipoksi ve solunum desteğine ihtiyaç duyulması, takipne ve görüntüleme tetkiklerinde akciğerlerin %50’den fazlasında infiltrasyon görülmesi, yatış kriterleri olarak bildirilmektedir. İmmünsüpresif hastalar, hipotansif hastalar, akut böbrek yetmezliği olan hastalar da yatış endikasyonu olan hastalardır. COVID-19 tedavisinde pek çok ilaç kullanıma girmiş ve bir süre sonra işe yaramadığı görülerek kullanımdan çıkarılmıştır. Etkin bir antiviral bulunamamış olmakla birlikte steroid tedavisi ve antikoagülan kullanımı ile ilgili endikasyonlar netleşmiştir. Oksijen ihtiyacı olanlarda 6 mg/gün deksametazon veya 32 mg/gün metilprednizolon 10 gün kadar kullanılabilir. Bu tedaviye rağmen 24 saat içinde oksijen ihtiyacı artan veya akut faz yanıtı artan hastalarda, hastanın risk faktörleri göz önüne alınarak, daha yüksek dozda glukokortikoid verilmesine karar verilebilir. Bunlara da cevap vermezse antisitokin tedaviler kullanılabilir. Yatan hastalarda tromboprofilaksi uygulanmalıdır. Vitaminlere başta büyük umutlar bağlanmış olmakla birlikte günümüzde hastalığın prognozuna katkısı olmadığı kanısına varılmıştır. Sonuç olarak; halen etkin bir tedavisi olmayan COVID-19 hastalığı tedavisinde ilaç çalışmaları devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, hastane, tedavi.

Treatment of COVID-19 Patients in Hospital

Gülru Polat
Department of Chest Diseases, University of Health Sciences, İzmir Faculty of Medicine, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Research and Training Hospital, İzmir, Türkiye

The first case of COVID-19 in our country was seen in March 2020. To date, no effective treatment has yet been found. Patients are first evaluated in terms of clinic, and where to be treated is determined according to their severity. There is no consensus regarding the hospitalization criteria for COVID-19. The need for hypoxia and respiratory support, tachypnea and infiltration of more than 50% of the lungs in imaging studies are reported as hospitalization criteria. Immunosuppressive patients, hypotensive patients, and patients with acute renal failure are also patients with indications for hospitalization. Many drugs were used in the treatment of COVID-19 and were dis-continued after a while after they were found to be ineffective. Although an effective antiviral could not be found, indications for steroid therapy and anticoagulant use have become clear. For those who need oxygen, 6 mg/day dexamethasone or 32 mg/day methylprednisolone can be used for up to 10 days. In patients whose need for oxygen increases within 24 h or whose acute phase response increases despite this treatment, a higher dose of glucocorticoid may be given considering the risk factors of the patient. If there is no response anticytokine treatment can be used. Thromboprophylaxis should be applied in hospitalized patients. Although vitamins were used at first, it has been concluded that today it does not contribute to the prognosis of the disease. As a result; phase studies for drugs continue for the treatment of COVID-19 disease, there is still no effective treatment.

Keywords: COVID-19, hospital, treatment.

Gülru Polat. Treatment of COVID-19 Patients in Hospital. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 10-15

Sorumlu Yazar: Gülru Polat, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale