ISSN: 1300-4115
Romatoid Artrit ile İlişkili Akciğer Hastalığının Radyolojik ve Klinik Özellikleri [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(2): 113-117 | DOI: 10.14744/IGH.2022.92486

Romatoid Artrit ile İlişkili Akciğer Hastalığının Radyolojik ve Klinik Özellikleri

Gazi Gündüz1, Özgül Soysal Gündüz2, Burak Polat3
1Manisa Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Manisa, Türkiye.
2Romatoloji Anabilim Dalı, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye
3Manisa Devlet Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Amaç: Romatoid artrit, genellikle sinovyal eklemleri etkileyen, ancak diğer organları da etkileyebilen kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Romatoid artrit ile ilişkili akciğer hastalığı en yaygın eklem dışı belirtilerden biri olup, önemli morbidite ve mortaliteye neden olur. Romatoid artrit hastalarında pulmoner parankimal hastalık, plevral inflamasyon, hava yolu hastalıkları, vaskülit ve pulmoner hipertansiyon gibi çeşitli pulmoner bulgular olabilir. Romatoid artrit hastalarında en sık görülen akciğer hastalığının interstisyel akciğer hastalığı olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, tek merkezdeki romatoid artrit ile ilişkili akciğer hastalığı olan hastaların tomografik bulgularını ve bunların hastalığın klinik ve laboratuvar bulgularıyla olası ilişkisini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Otuz iki romatoid artrit ile ilişkili akciğer hastalığı olan hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Radyolojik, klinik ve laboratuvar verileri ile hastalık aktivitesi skorları kaydedildi.
Bulgular: Yaş ortalaması 50,23±10,48 yıl olan 32 (%78’i kadın) hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama hastalık süresi 52,42±15,48 ay idi. On altı (%50) hastada akciğer grafisinde ve 32 hastanın tümünde yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi tetkiklerinde akciğer lezyonları tespit edildi. Yirmi beş (%78,1) hastada parankim tutulumu saptandı. Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi taramalarında en sık görülen lezyonlar pulmoner nodüller (%31,2), buzlu cam görünümü (%25) ve bronşektazi (%25) idi. Radyolojik tutulum paternleri ile laboratuvar bulguları, DAS28-CRP ve ilaçlar arasında ilişki bulunmadı (tümü için p>0,05).
Sonuç: Akciğer grafisinde pulmoner lezyon olması durumunda her romatoid artrit hastasında yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi düşünülmelidir. Romatoid artrit ile ilişkili akciğer hastalığında parankimal tutulum en sık görülen paterndir. Ayrıca genç ve kadın romatoid artrit hastalarında pulmoner nodüller sık görülebilir.

Anahtar Kelimeler: İnterstisyel akciğer hastalığı, romatoid artrit, romatoid artrit ilişkili akciğer hastalığı, yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi.

Radiologic and Clinical Characteristics of Rheumatoid Arthritis-associated Lung Disease

Gazi Gündüz1, Özgül Soysal Gündüz2, Burak Polat3
1Department of Chest Disease, Manisa State Hospital, Manisa, Türkiye
2Department of Rheumatology, Celal Bayar University, Manisa, Türkiye
3Department of Radiology, Manisa State Hospital, Manisa, Türkiye

Objective: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease that usually affects the synovial joints, but can also affect other organs. One of the most common forms of extra-articular manifestations is RA-associated lung disease (RALD), which causes significant morbidity and mortality. There are several pulmonary findings of RA, including pulmonary parenchymal disease, pleural inflammation, airway diseases, vasculitis, and pulmonary hypertension. It has been reported that the most common pulmonary disease is interstitial lung disease in RA patients. The aim of this study is assessing the tomographic findings of RA-LD patients of a single center, and their possible correlation with the clinical and laboratory findings of the disease.
Material and Methods: Medical records of 32 RA-LD patients were investigated retrospectively. The radiological, clinical, and laboratory data, disease activity and disability scores were recorded.
Results: 32 patients (78% female) with a mean age of 50.23±10.48 years were included in the study. The mean disease duration was 52.42±15.48 months. Pulmonary lesions were detected on chest X-ray in 16 patients (50%) and on high resolution computed tomography (HRCT) scans in all of 32 patients. Parenchymal involvement was detected in 25 patients (78.1%). The most common lesions seen on HRCT scans were pulmonary nodules (31.2%), ground-glass attenuation (25%), and bronchiectasis (25%). No association was found between radiological involvement patterns and laboratory findings, DAS28-CRP, and medications (p>0.05 for all).
Conclusion: In the presence of a pulmonary lesion on X-ray, HRCT should be considered in every RA patients. Parenchymal involvement is the most common pattern in RA-LD. In addition, pulmonary nodules may be seen frequently in young and female RA patients.

Keywords: High resolution computed tomography, interstitial lung disease, rheumatoid arthritis, rheumatoid arthritis-associated lung disease.

Gazi Gündüz, Özgül Soysal Gündüz, Burak Polat. Radiologic and Clinical Characteristics of Rheumatoid Arthritis-associated Lung Disease. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(2): 113-117

Sorumlu Yazar: Gazi Gündüz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale