ISSN: 1300-4115
Romatoid Artrit ile İlişkili Akciğer Hastalığının Radyolojik ve Klinik Özellikleri [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. Baskıdaki Makaleler: IGHH-92486 | DOI: 10.14744/IGH.2022.92486

Romatoid Artrit ile İlişkili Akciğer Hastalığının Radyolojik ve Klinik Özellikleri

Gazi Gündüz1, Özgül Soysal Gündüz2, Burak Polat3
1Manisa Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı, Manisa
3Manisa Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği

Amaç: Romatoid artrit (RA), genellikle sinovyal eklemleri etkileyen, ancak diğer organları da etkileyebilen kronik inflamatuar bir hastalıktır. Romatoid artrit ile ilişkili akciğer hastalığı (RA-AH) en yaygın eklem dışı belirtilerin biri olup, önemli morbidite ve mortaliteye neden olur. RA hastalarında pulmoner parankimal hastalık, plevral inflamasyon, hava yolu hastalıkları, vaskülit ve pulmoner hipertansiyon gibi çeşitli pulmoner bulgular olabilir. RA hastalarında en sık görülen akciğer hastalığının interstisyel akciğer hastalığı (İAH) olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, tek merkezdeki RA-AH hastalarının tomografik bulgularını ve bunların hastalığın klinik ve laboratuvar bulguları ile olası ilişkisini değerlendirmektir.
Yöntemler: 32 RA-AH hastasının tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Radyolojik, klinik ve laboratuvar verileri ile hastalık aktivitesi skorları kaydedildi.
Bulgular: Yaş ortalaması 50,23±10,48 yıl olan 32 hasta (%78 kadın) çalışmaya dahil edildi. Ortalama hastalık süresi 52,42±15,48 ay idi. 16 hastada (%50) akciğer grafisinde ve 32 hastanın tümünde Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi (YRBT) tetkiklerinde akciğer lezyonları tespit edildi. 25 hastada (%78.1) parankim tutulumu saptandı. YRBT taramalarında en sık görülen lezyonlar pulmoner nodüller (%31,2), buzlu cam görünümü (%25) ve bronşektazi (%25) idi. Radyolojik tutulum paternleri ile laboratuvar bulguları, DAS28-CRP ve ilaçlar arasında ilişki bulunmadı (tümü için p > 0.05)
Sonuç: Akciğer grafisinde pulmoner lezyon olması durumunda her RA hastasında YRBT düşünülmelidir. RA-AH'de parankimal tutulum en sık görülen paterndir. Ayrıca genç ve kadın RA hastalarında pulmoner nodüller sık görülebilir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, romatoid artrit ilişkili akciğer hastalığı, interstisyel akciğer hastalığı, Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi

Radiologic and Clinical Characteristics of Rheumatoid Arthritis-Associated Lung Disease

Gazi Gündüz1, Özgül Soysal Gündüz2, Burak Polat3
1Department Of Chest Disease, Manisa State Hospital, Turkey
2Department Of Rheumatology, Celal Bayar University, Manisa, Turkey
3Department Of Radiology, Manisa State Hospital, Turkey

Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease that usually affects the synovial joints, but can also affect other organs. One of the most common forms of extra-articular manifestations is rheumatoid arthritis-associated lung disease (RA-LD), which causes significant morbidity and mortality. There are several pulmonary findings of RA, including pulmonary parenchymal disease, pleural inflammation, airway diseases, vasculitis, and pulmonary hypertension. It has been reported that the most common pulmonary disease is interstitial lung disease (ILD) in RA patients.The aim of this study is assessing the tomographic findings of RA-LD patients of a single center, and their possible correlation with the clinical and laboratory findings of the disease.
Methods: Medical records of 32 RA-LD patients were investigated retrospectively. The radiological, clinical, and laboratory data, and disease activity and disability scores were recorded.
Results: 32 patients (78% female) with a mean age of 50.23±10.48 years were included in the study. The mean disease duration was 52.42±15.48 months. Pulmonary lesions were detected on chest X-ray in 16 patients (50%) and on High Resolution Computed Tomography (HRCT) scans in all of 32 patients. Parenchymal involvement was detected in 25 patients (78.1%). The most common lesions seen on HRCT scans were pulmonary nodules (31.2%), ground-glass attenuation (25%), and bronchiectasis (25%). No association was found between radiological involvement patterns and laboratory findings, DAS28-CRP, and medications (p > 0.05 for all)
Conclusions: In the presence of a pulmonary lesion on X-ray, HRCT should be considered in every RA patients. Parenchymal involvement is the most common pattern in RA-LD. In addition, pulmonary nodules may be seen frequently in young and female RA patients.

Keywords: Rheumatoid arthritis, rheumatoid arthritis-associated lung disease, interstitial lung disease, High Resolution Computed TomographySorumlu Yazar: Gazi Gündüz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale