ISSN: 1300-4115
Yoğun Bakım Hastalarından Elde Edilen Klebsiella pneumoniae İzolatlarının Seftazidim-Avibaktam Duyarlılığı [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(2): 84-88 | DOI: 10.14744/IGH.2023.85547

Yoğun Bakım Hastalarından Elde Edilen Klebsiella pneumoniae İzolatlarının Seftazidim-Avibaktam Duyarlılığı

Güneş Şenol1, Mete Demirel2, Ayrız Gündüz2, Tuba Atay2, Can Biçmen2, Süleyman Yıldirım3
1İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir, Türkiye

Amaç: Yoğun bakım ünitesi enfeksiyonlarına neden olan etkenlerde karşılaşılan antibiyotik direnci tedavide önemli bir sorundur. Son yıllarda özellikle Klebsiella pneumoniae izolatlarında çoklu antibiyotik direnci saptandı. Bu bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisi zordur ve ölüm oranı yüksektir. Bu çalışmada, yoğun bakım ünitesi hastalarından alınan örneklerden elde edilen K. pneumoniae izolatlarının seftazidim/avibaktama karşı in vitro antimikrobakteriyel duyarlılık oranı çalışıldı.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma kesitsel bir kohort olarak tasarlandı. Yoğun bakım ünitesi enfeksiyonu tanısı alan hastalardan elde edilen K. pneumoniae izolatlarının seftazidim/avibactam duyarlılığı disk difüzyon yöntemi ile çalışıldı.
Bulgular: Yoğun bakım hastalarından alınan 20 kan, 16 bronş aspiratı ve bir idrar örneğinden izole edilen 37 K. pneumoniae izolatlarının 31’i (%83,7) seftazidim/avibaktama duyarlı, 6’sı (%16,3) dirençli bulundu. İzolatların 12’si pandirençli olarak saptandı. Pandi-rençli suşların 3’ünün (%25) seftazidim/avibaktama dirençli, 9’unun (%75) duyarlı olduğu görüldü.
Sonuç: Çalışmamızda çoklu antibiyotik direnci gösteren K. pneumoniae suşlarında bile CAZ-AVI’nin düşük direnç oranı gösterdiği belirlendi. Antibiyotik direnci sorunu olan yoğun bakım ünitesi enfeksiyonlarında alternatif bir tedavi seçeneği olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Enterobacteriaceae, Klebsiella pneumoniae, ilaç direnci, seftazidim/avibaktam.

Ceftazidime-Avibactam Susceptibility of Klebsiella pneumoniae Isolates Obtained from Intensive Care Patients

Güneş Şenol1, Mete Demirel2, Ayrız Gündüz2, Tuba Atay2, Can Biçmen2, Süleyman Yıldirım3
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İzmir Bakırçay University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye
2Department of Medical Microbiology, Health Science University, Suat Seren Chest Diseases Teaching Hospital, İzmir, Türkiye
3Department of Intensive Care Unit, Health Science University, Suat Seren Chest Diseases Teaching Hospital, İzmir, Türkiye

Objective: Antibiotic resistance encountered in agents causing intensive care unit (ICU) infections is a considerable problem in treatment. In recent years, multiple antibiotic resistances have been detected, especially in Klebsiella pneumonia isolates. Infections caused by these bacteria are difficult to handle and have a high mortality. In this study, the in vitro antimicrobial susceptibility rate of ceftazidime/avibactam (CAZ-AVI). on K. pneumonia isolates obtained from the samples of ICU patients was investigated.
Material and Methods: The study is designed as a cross-sectional cohort. CAZ-AVI susceptibility of K. pneumonia isolates obtained from patients diagnosed with ICU infection was studied by disc diffusion method.
Results: Among 37 K. pneumonia isolates isolated from 20 blood, 16 bronchial aspirate and one urine samples from ICU patients, 31 (83.7%) were found to be CAZ-AVI susceptible and 6 (16.3%) were resistant. 12 of the isolates are panresistant. It was observed that 3 (25%) of the panresistant strains were resistant to CAZ-AVI and 9 (75%) were susceptible.
Conclusion: In our study, it was determined that CAZ-AVI showed a low resistance rate even in K. pneumoniae strains that showed multi-antibiotic resistance. It was thought that it could be an alternative treatment option in ICU infections with antibiotic resistance problems.

Keywords: Ceftazidime/avibactam, drug resistance, Enterobacteriaceae, Klebsiella pneumoniae.

Güneş Şenol, Mete Demirel, Ayrız Gündüz, Tuba Atay, Can Biçmen, Süleyman Yıldirım. Ceftazidime-Avibactam Susceptibility of Klebsiella pneumoniae Isolates Obtained from Intensive Care Patients. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(2): 84-88

Sorumlu Yazar: Güneş Şenol, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale