ISSN: 1300-4115
COVID-19 Hastaları İçin Prognostik Faktörler ve Eozinofillerin Rolü [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(2): 94-99 | DOI: 10.14744/IGH.2023.83584

COVID-19 Hastaları İçin Prognostik Faktörler ve Eozinofillerin Rolü

Nuran Katgı, Pınar Çimen, Çağrı Atasoy
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda koronavirüs hastalığı (COVID-19) olan hastalarda kan eozinofil düzeyinin hastalık şiddeti ile ilişkisi ve prognoza etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, 11 Mart 2020-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında hastanemizde klinikte yatmış olan ve ayaktan başvuran gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile tanısı doğrulanmış 434 COVID-19 hastası dahil edildi.
Bulgular: Lenfosit sayısı, eozinofil sayısı ve yüzdesinin mortal grupta anlamlı şekilde düşük olduğu görüldü (sırasıyla p=0,004, p=0,043, p<0,001). Kan C-reaktif protein (CRP) değeri de mortal grupta yüksek saptandı (p<0,001). Radyolojik bulgulara bakıldığında plevral efüzyonun eşlik ettiği tabloların daha mortal seyrettiği görüldü (p<0,001). Ayrıca mortal seyreden hastalarda anlamlı şekilde daha fazla lob tutulumu (ortalama 4,5) gözlendi (p=0,009). Çok değişkenli lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre 50-64 yaş aralığı (p=0,028), nefes darlığı (p=0,011), bulantı kusma (p=0,007) şikayetlerinin olması, kan tablosunda eozinofil sayı ve yüzdesindeki düşüklük (p=0,001) ve radyolojik bulgularda plevral efüzyonun (p=0,026) eşlik ettiği durumlar mortalite için önemli risk faktörleri olarak belirlendi.
Sonuç: COVID-19 hastalarında başlangıçta lenfopeni ile birlikte eozinopeni ve CRP yüksekliğinin eşlik etmesi kötü prognoz göstergesi olup, mortalite ile ilişkili bulundu.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, eozinopeni, mortalite, pnömoni, prognoz.

Prognostic Factors for COVID-19 Patients and Role of Eosinophils

Nuran Katgı, Pınar Çimen, Çağrı Atasoy
Department of Pulmonology, University of Health Sciences, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye

Objective: We planned to investigate the relationship of blood eosinophil level with disease severity and its effect on prognosis in coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients.
Material and Methods: Four hundred and thirty-four COVID-19 patients who were hospitalized in the ward and admitted to our hospital between March 11, 2020, and May 15, 2020, and whose diagnosis was confirmed by real-time-polimerase chain reaction were included in the study.
Results: Lymphocyte, eosinophil count, and percentage were found to be significantly lower in mortal group (p=0.004, p=0.043, p<0.001, respectively). The blood c-reactive protein (CRP) value was also found to be high in mortal group (p<0.001). When the radiological findings accompanied by pleural effusion were more fatal (p<0.001). In addition, significantly more lobe involvement (mean 4.5) was observed in mortal group (p=0.009). According to the results of multivariate logistic regression analysis, 50–64 age range (p=0.028), shortness of breath (p=0.011), complaints of nauseavomiting (p=0.007), low number and percentage of eosinophils in the blood count (p=0.001), and radiological findings accompanied by pleural effusion (p=0.026) were determined as important risk factors for mortality.
Conclusion: The presence of eosinopenia and elevated CRP with lymphopenia at admission in COVID-19 patients is an indicator of poor prognosis and has been found to be associated with mortality.

Keywords: COVID-19, eosinopenia, mortality, pneumonia, prognosis.

Nuran Katgı, Pınar Çimen, Çağrı Atasoy. Prognostic Factors for COVID-19 Patients and Role of Eosinophils. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(2): 94-99

Sorumlu Yazar: Nuran Katgı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale