ISSN: 1300-4115
Bilgisayarlı Tomografi ile Hesaplanan Haunsfield Ünitesinin Plevral Sıvı Transüda-Eksüda Ayrımındaki Tanısal Değeri ve Plevral Sıvı Nötrofil/Lenfosit Oranı ile Karşılaştırılması [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 14-20 | DOI: 10.14744/IGH.2022.46330

Bilgisayarlı Tomografi ile Hesaplanan Haunsfield Ünitesinin Plevral Sıvı Transüda-Eksüda Ayrımındaki Tanısal Değeri ve Plevral Sıvı Nötrofil/Lenfosit Oranı ile Karşılaştırılması

Mine Gayaf1, Merve Ayık Türk2, Ceyda Anar3, Gülru Polat1, Seher Susam4, Filiz Güldaval1, Akın Çinkoğlu5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bilgisayarlı tomografide hesaplanan Haunsfield ünitesi (HU) değerinin plevral sıvı transüda-eksüda ayrımındaki değerini ortaya koymak ve ayrım açısından plevranın radyolojik özellikleri ve plevral sıvı nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ile karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmada, 2008-2018 yılları arasında torasentez ile plevra sıvısı örneklemesi yapılan hastalar tek merkezde, retrospektif olarak incelendi. Toraks bilgisayarlı tomografide sıvının en fazla olduğu üç ayrı kesitten HU ölçümü yapıldı. HU için optimal cut-off değeri belirlendi. Plevranın bilgisayarlı tomografi görünümleri ve plevral sıvı NLR’nin transüda-eksüda ayrımındaki yeri karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmada 411 hasta incelendi. Tek taraflı plevra sıvılarının eksüda olma durumunun daha yüksek olduğu saptandı (p=0,001). Plevral nodül ve plevral lokülasyon özellikleri eksüda niteliğindeki sıvılarda daha sık görülmekle birlikte transüda-eksüda ayrımında istatistiksel olarak anlamlılık görülmedi. Plevral sıvı NLR ile transüda ve ek-süda olma durumu arasında ve plevra sıvısı NLR ile HU değeri arasında bir ilişki izlenmemiş olup istatistiksel olarak anlamlı bir sonuca ulaşılamadı. Plevra sıvısı HU değeri ile transüda-eksüda ayrımında opaklı-opaksız çekimlerde anlamlı bir fark saptanmadı. Transüda-eksüda ayrımında HU için optimal cut-off değeri 7,9 olarak hesaplandı ve 7,9 değerine göre duyarlılık %45,8, özgüllük %86,3, pozitif prediktif değer %86,3, negatif prediktif değer %25,6 olarak saptandı. HU 7,9’un üzerinde olan hastaların; 7,9 ve altın-da olan hastalara göre 5,33 kat eksüda olma ihtimali fazla olarak bulundu (p=0,001).
Sonuç: Çalışmamız plevra sıvısının bilgisayarlı tomografide HU değeri ile plevranın radyolojik özelliklerinin karşılaştırıldığı en geniş seridir. HU için optimal cut-off değeri 7,9 olup, HU değerinin 7,9’un altında olması transüda olma ihtimalini artırmaktadır. İnvaziv işlem yapılamayan ya da tanısal işlem öncesi transüda-eksüda ayrımında HU ölçümünün invaziv olmayan bir yöntem olarak kullanılabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, Haunsfield ünitesi, nötrofil/lenfosit oranı, plevral sıvı.

Diagnostic Value of Hounsfield Unit Calculated by Computed Tomography in Pleural Fluid Transudate-Exudate Differentiation and Comparison with Pleural Fluid Neutrophil/Lymphocyte Ratio

Mine Gayaf1, Merve Ayık Türk2, Ceyda Anar3, Gülru Polat1, Seher Susam4, Filiz Güldaval1, Akın Çinkoğlu5
1Department of Chest Diseases, University of Health Science, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Pulmonary Medicine, Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
3Department of Chest Diseases, Katip Çelebi University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
4Department of Radiology, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
5Department of Radiology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Objective: This study aims to reveal the value of Hounsfield unit (HU) calculated on computed tomography (CT) in pleural fluid transudative-exudate differentiation and to compare it with the radiological features of the pleura and the pleural fluid neutrophil/lymphocyte ratio (NLR).
Material and Methods: Patients who underwent thoracentesis between 2008 and 2018 were analyzed retrospectively in a single center. On thorax CT, HU was measured from three different sections with the highest amount of fluid. The optimal cutoff value was determined for HU. The CT views of the pleura and the pleural fluid NLR were compared with their place in the transudate-exudate distinction.
Results: A total of 411 patients were examined. It was determined that the exudate status of unilateral pleural fluids was higher (p=0.001). Although pleural nodule and pleural loculation features were seen more frequently in fluids of exudate nature, there was no statistical significance in the distinction between transudate and exudate. No correlation was observed between pleural fluid NLR and the state of being transudate and exudate, and between pleural fluid NLR and HU value. There was no significant difference between pleural fluid HU value and transudate-exudate differentiation in opaque and non-opaque images. The optimal cutoff value for HU was calculated as 7.9 in the differentiation of transudate-exudate, and the sensitivity was 45.8%, specificity 86.3%, positive predictive value 86.3%, and negative predictive value 25.6% according to the value of 7.9. When the HU of pleural fluid is above 7.9; the probability of having an exudate was found to be 5.33 times higher (p=0,001).
Conclusion: Our study is the largest series in which the HU value of the pleural fluid on CT and the NLR of the pleura fluid were compared. The optimal cutoff value for HU is 7.9, and a HU value below 7.9 increases the possibility of transudate. It was thought that HU measurement could be used as a noninvasive method in the differentiation of transudate-exudate before invasive procedure or diagnostic procedure.

Keywords: Computerized tomography, Hounsfield unit, neutrophil/lymphocyte ratio, pleural fluid.

Mine Gayaf, Merve Ayık Türk, Ceyda Anar, Gülru Polat, Seher Susam, Filiz Güldaval, Akın Çinkoğlu. Diagnostic Value of Hounsfield Unit Calculated by Computed Tomography in Pleural Fluid Transudate-Exudate Differentiation and Comparison with Pleural Fluid Neutrophil/Lymphocyte Ratio. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 14-20

Sorumlu Yazar: Gülru Polat, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale