ISSN: 1300-4115
Akciğer Kanseri Cerrahisi Sonrası Obstrüktif Uyku Apne ile İlişkili Komplikasyonları Öngörmede Tarama Anketlerinin Uygulama Değeri [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(3): 148-155 | DOI: 10.14744/IGH.2022.41636

Akciğer Kanseri Cerrahisi Sonrası Obstrüktif Uyku Apne ile İlişkili Komplikasyonları Öngörmede Tarama Anketlerinin Uygulama Değeri

Burcu Oktay Arslan1, Banu Aktin Yoldaş2, Mehmet Ünal2, Deniz Çatal3, Ahmet Üçvet2, Zeynep Zeren Uçar Hoşgör1, Soner Gürsoy2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Merkezi, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı, akciğer kanseri torasik cerrahisi sonrasında obstrüktif uyku apne (OUA) ile ilişkili komplikasyonları öngörmede STOP-BANG, Berlin ve NoSAS skoru dahil uyku apnesi tarama anketlerinin değerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, prospektif bir çalışmadır. Elektif torasik cerrahi endikasyonu olan akciğer kanseri tanılı hastalar 1 Temmuz 2016 ile 1 Temmuz 2017 tarihleri arasında çalışmaya alındı. Tüm hastalara ameliyat öncesi pulmoner değerlendirme yapıldı. STOP-BANG ve Berlin anketleri uygulandı. NoSAS skoru hesaplandı. Postoperatif OUA ile ilişkili komplikasyonlar ile tarama anketleri skorları arasındaki ilişki değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 71 hasta kabul edildi. Elli sekiz (%81,7) hastanın STOP-BANG skoru ≥3, 27 (%38) hastanın Berlin anket skoru ≥2 ve 53 (%74,6) hastanın NoSAS skoru 8 olarak tespit edildi. Yetmiş bir hastanın 27 (%38)’sinde OUA ile ilişkili komplikasyon belirlendi. OUA ile ilişkili komplikasyonları olan ve olmayan hasta grupları arasında STOP-BANG (p=0,586), Berlin (p=0,586) ve NoSAS (p=0,799) skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi. Ancak, OUA ile ilişkili komplikasyonları olan 27 hastanın 21’inin (%77,6) STOP-BANG ve NoSAS skoruna göre, OUA için yüksek risk grubunda olduğu belirlendi.

Sonuç: STOP-BANG anketi, Berlin anketi ve NoSAS skoru, akciğer kanseri için torasik cerrahiyi takiben gelişebilecek OUA ile ilişkili komplikasyonları öngörmede yardımcı olmadı. Bununla birlikte, akciğer kanserli hastalarda uyku apnesinin yüksek prevalansı göz önünde bulundurulduğunda, bu popülasyonda OUA taramasının yararlı ve yüksek verimli bir uygulama olduğunu düşünmekteyiz. NoSAS skoru, basitliği ve objektif parametrelerin kullanımı nedeniyle bu amaç için uygun bir aday olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, obstrüktif uyku apnesi, tarama anketleri, göğüs cerrahisi.

Application Value of the screening questionnaires to predict OSA-related complications following thoracic surgery for lung cancer

Burcu Oktay Arslan1, Banu Aktin Yoldaş2, Mehmet Ünal2, Deniz Çatal3, Ahmet Üçvet2, Zeynep Zeren Uçar Hoşgör1, Soner Gürsoy2
1Department of Chest Medicine and Sleep Disorders Center, University of Healthy Sciences, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
2Department of Chest Surgery, University of Healthy Sciences, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
3Department of Anesthesiology, University of Healthy Sciences, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye

Objective: The objective of this study was to investigate whether or not sleep apnea screening questionnaires including STOP-BANG, Berlin, and NoSAS, predict obstructive sleep apnea (OSA)-related complications following thoracic surgery for lung cancer.

Material and Methods: This was a prospective study. Patients with a diagnosis of lung cancer who were eligible for elective thoracic surgery were enrolled in the study between July 1, 2016, and July 1, 2017. All patients underwent pre-operative pulmonary evaluations and completed the STOP-BANG and Berlin questionnaires. The NoSAS score was subsequently calculated. The relationship between post-operative OSA-related complications and screening questionnaires was assessed.

Results: Of 71 patients enrolled, 58 (81.70%) had a STOP-BANG score of ≥3, 27 (38%) had a Berlin questionnaire score of ≥2, and 53 (74.60%) had a NoSAS score of ≥8. Of the 71 patients, 27 (38%) had OSA-related complications. There were no statistically significant differences between the patient groups with and without OSA-related complications in terms of STOP-BANG (p=0.586), Berlin (p=0.586), or NoSAS (p=0.799) scores. However, 21 (77.6%) of the 27 patients with OSA-related complications were at high-risk for OSA according to the STOP-BANG and NoSAS score.

Conclusion: Neither the STOP-BANG or Berlin questionnaires nor the NoSAS scores were helpful as predictors of OSA-related complications following thoracic surgery for lung cancer. However, in view of the high prevalence of sleep apnea in patients with lung cancer, screening for OSA in this population remains a useful, high yield pursuit. The NoSAS score may be an appealing candidate due to its simplicity and use of objective parameters.

Keywords: Lung cancer, obstructive sleep apnea, screening questionnaires, thoracic surgery.

Burcu Oktay Arslan, Banu Aktin Yoldaş, Mehmet Ünal, Deniz Çatal, Ahmet Üçvet, Zeynep Zeren Uçar Hoşgör, Soner Gürsoy. Application Value of the screening questionnaires to predict OSA-related complications following thoracic surgery for lung cancer. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(3): 148-155

Sorumlu Yazar: Burcu Oktay Arslan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale