ISSN: 1300-4115
COVID-19 Salgınının ve Esnek Çalışma Sisteminin Çalışma Hayatı Üzerine Etkilerinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 21-27 | DOI: 10.14744/IGH.2022.39358

COVID-19 Salgınının ve Esnek Çalışma Sisteminin Çalışma Hayatı Üzerine Etkilerinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi

Aslı Diyadin Lenger1, Ayşe Coşkun Beyan2
1İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, İş ve Meslek Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisinin bir yıldır tüm dünyada süren etkisi hem işletmeleri hem de bireyleri fazlasıyla etkiledi. Pandemi sürecinde geçilen esnek çalışma sistemi, birçok meslek grubu mensubunun da çalışma hayatına etki etti. Bu çalışmanın amacı, esnek çalışma sisteminin hangi meslek gruplarını, nasıl etkilediğinin altını çizmek ve ortaya çıkan zorlukları belirlemeye çalışmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmada, Twitter üzerinden toplanan 3184 veri, sosyal ağ analiziyle değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, eğitim, sağlık gibi salgından en çok etkilenen meslek gruplarının, Twitter paylaşımlarının fazla olduğu görüldü.
Bulgular: Genel olarak olumsuz yorumların yer aldığı verilere göre, sağlık çalışanlarının pandemiden etkilenen en önemli grup olduğu ve çalışanların kendi arasında görece kolaylıkla organize olduğu söylenebilmektedir. Yasa yapıcıların çalışma hayatı üzerine belirleyici olması sebebiyle, sosyal medya hareketlerinin yasa yapıcılara ulaşmak için bir araç olarak kullanıldığı görüldü.
Sonuç: Kişilerin özgür iradeleri ile yaşadıkları mağduriyetleri birbirleriyle paylaşıyor ve tartışıyor olmalarının göz ardı edilmemesi ve bu paylaşımların, ne kadar süreceği belli olmayan bir kaos ortamında, gelecek projeksiyonunda önemli bir veri kaynağı olarak kullanılabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, esnek çalışma, pandemi, sosyal ağ analizi.

Investigation of the COVID-19 Outbreak and the Effects of Flexible Working System on Working Life with Social Network Analysis

Aslı Diyadin Lenger1, Ayşe Coşkun Beyan2
1Department of Business Administration, Istanbul Gelişim University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İstanbul, Turkey
2Department of Occupational Medicine, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey

Objective: The impact of the COVID-19 pandemic on the whole world for a year has greatly affected both businesses and individuals. After this effect, flexible working system was adopted. The flexible working system has affected the working life of many members of the profession. This study highlights which occupational groups and how the flexible working system affects and tries to identify the difficulties that arise.
Material and Methods: A total of 3184 data collected from Twitter were analyzed by social network analysis. When the results are examined, they are the occupational groups most affected by the epidemic such as education and health. It has been observed that these professional groups share more on Twitter.
Results: According to the data with negative comments in general, it can be said that health care workers are the most important group affected by the pandemic and that employees are relatively easily organized among themselves. It has been observed that social media movements are used as a tool to reach lawmakers, as lawmakers are decisive on working life.
Conclusion: It is thought that people share and discuss their grievances with each other with their free will and that these shares can be used as an important data source in the future projection in an uncertain chaos environment.

Keywords: COVID-19, flexible work, pandemic, social media analysis.

Aslı Diyadin Lenger, Ayşe Coşkun Beyan. Investigation of the COVID-19 Outbreak and the Effects of Flexible Working System on Working Life with Social Network Analysis. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 21-27

Sorumlu Yazar: Ayşe Coşkun Beyan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale