ISSN: 1300-4115
Endobronşiyal Obstrüksiyonda Bakteriyel Spektrum [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(2): 89-93 | DOI: 10.14744/IGH.2023.14632

Endobronşiyal Obstrüksiyonda Bakteriyel Spektrum

Deniz Kızılırmak, Atalay Özkul, Yavuz Havlucu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Amaç: Endobronşiyal obstrüksiyon, mukosiliyer aktiviteyi ve hava yolu florasını etkileyerek enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Bu çalışmada, endobronşiyal obstrüksiyon saptanan hastalarda obstrüksiyon derecesi ile bronş lavajı örneklerinde izole edilen mikroorganizma türleri ve bronkoskopi materyalinin patolojik tanısı arasındaki ilişkileri karşılaştırmak amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, Temmuz 2017-Haziran 2020 tarihleri arasında bronkoskopik incelemede endobronşiyal obstrüksiyon saptanan ve bronş lavajında mikrobiyolojik inceleme yapılan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik verileri, bronş lavajı mikrobiyolojik inceleme sonuçları ve patolojik verileri, tanıları, antibiyotik kullanım durumları ve hastane yatış bilgileri kaydedildi. Endobronşiyal obstrüksiyon derecesi ve patolojik bulgular ile bronş lavajı mikrobiyolojik inceleme sonuçları arasındaki ilişkiler araştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya 306 hasta dahil edildi. En sık görülen endobronşiyal obstrüksiyon şekli konsantrik daralma idi. Bronş lavajı örneklerinin %17,6’sında mikrobiyolojik incelemede üreme saptandı. En sık izole edilen mikroorganizmalar Mycobacterium tuberculosis ve Pseudomonas aeruginosa idi. Obstrüksiyon türü ile mikrobiyolojik üreme varlığı arasında anlamlı ilişki saptanmadı, ancak konsantrik daralma saptanan olgularda P. aeruginosa ve Staphylococcus aureus daha sıktı. Bronş lavajı örneklerinin mikrobiyolojik incelemesinde üreme saptanan olguların %53,9’unda üç ay içinde antibiyotik kullanımı öyküsü ve %24,1’inde hastane yatış öyküsü mevcuttu.
Sonuç: Obstrüksiyonun türü ile mikrobiyolojik incelemede üreme arasında anlamlı ilişki saptanmadı, ancak izole edilen bakteri türleri açısından anlamlı sonuçlar elde edildi. Endobronşiyal obstrüksiyonun benign veya malign bir nedene bağlı olmasının mikrobiyolojik inceleme sonuçlarını etkilemediği gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Bronş lavajı, endobronşiyal obstrüksiyon, mikrobiyolojik inceleme.

Bacterial Spectrum in Endobronchial Obstruction

Deniz Kızılırmak, Atalay Özkul, Yavuz Havlucu
Department of Chest Diseases, Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa, Türkiye

Objective: Endobronchial obstruction may predispose to infections by affecting mucociliary activity and airway flora. In this study, it was aimed to compare the relationships between the degree of obstruction, the microorganisms isolated in bronchial lavage samples and the pathological diagnosis of bronchoscopy material in patients with endobronchial obstruction.
Material and Methods: Patients with endobronchial obstruction detected in bronchoscopic examination and microbiological examination in bronchial lavage between July 2017 and June 2020 were included in the study. Demographic data, bronchial lavage microbiological examination and pathological results, diagnoses, antibiotic use, and hospitalization information of the patients were recorded. The relationships between the degree of endobronchial obstruction, pathological findings, and the results of bronchial lavage microbiological examination were investigated.
Results: Three hundred and six patients were included in the study. The most common form of endobronchial obstruction was concentric narrowing. Microbiological examination revealed growth in 17.6% of bronchial lavage samples. The most frequently isolated microorganisms were mycobacterium tuberculosis and pseudomonas aeruginosa. There was no significant relationship between the type of obstruction and the presence of microbiological growth, but pseudomonas aeruginosa and staphylococcus auerius were more common in cases with concentric narrowing. In the microbiological examination of the bronchial lavage samples, 53.9% of the cases with growth detected had a history of antibiotic use within 3 months, and 24.1% had a history of hospitalization.
Conclusion: There was no significant relationship between the type of obstruction and growth in microbiological examination but significant results were obtained in terms of isolated bacterial species. It was shown that endobronchial obstruction due to a benign or malignant cause did not affect the results of microbiological examination.

Keywords: Bronchial lavage, endobronchial obstruction, microbiological examination.

Deniz Kızılırmak, Atalay Özkul, Yavuz Havlucu. Bacterial Spectrum in Endobronchial Obstruction. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(2): 89-93

Sorumlu Yazar: Deniz Kızılırmak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale