ISSN: 1300-4115
Kısa Etkili Bronkodilatör Yanıtı Değerlendirmede %MMEF ile sGaw, Kısmi Reversibilite ile Reversibilite Arasında Belirleyici Tanısal Bir Parametre Olabilir mi? [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2021; 35(3): 125-133 | DOI: 10.5222/IGH.2021.08370

Kısa Etkili Bronkodilatör Yanıtı Değerlendirmede %MMEF ile sGaw, Kısmi Reversibilite ile Reversibilite Arasında Belirleyici Tanısal Bir Parametre Olabilir mi?

Gökhan Erdoğan1, Elif Altuğ1, Sacide Rana Işık2, Levent Tabak1
1Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Departmanı, İstanbul
2Amerikan Hastanesi Alerji İmmünoloji Departmanı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Spirometre testi ile bronkodilatör yanıtı değerlendirmede maksimum ekspiryum ortası akım (MMEF) ve spesifik havayolu iletimi (sGaw) parametrelerindeki değişikliklerin FEV1 değişimi ile ilişkisi inceleyerek, FEV1’e kısmi yanıtlılarda bronkodilatör yanıtına yaptıkları tanısal katkıyı araştırdık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma örneklemi göğüs hastalıkları solunum fonksiyon laboratuvarına 1 Haziran 20019- 1 Şubat 2021 tarihleri arasında bronş hiperreaktivitesi ön tanısı ile başvurmuş ve reversibilite testi ile birlikte body pletismografik inceleme de yapılmış 112 hastanın retrospektif taranmasından oluşmaktadır.
BULGULAR: ▲MMEF% ve ▲sGaw, ▲ FEV1 ile doğrusal yönde korelasyon göstermekteydi. (sırasıyla r= 0.752; p<0.001, r =0.611; p<0.001). Reversibil, kısmi reversibil ve irreversibil gruplar arasında ▲MMEF% ve ▲sGaw anlamlı farklık göstermekte olup (P<0.001), post-hoc karşılaştırmalarda kısmi reversibil ve reversibil gruplar arasında ▲sGaw’da anlamlı farklılık görülmedi (P>0.05). Kısmi reversibil ve reversibil grup arasında demografik özellikler ile MMEF% ve ▲sGaw değişkenleriyle oluşturulan ikili lojistik regresyon modelinde ▲MMEF bağımsız bir prediktördü [OR: 1.132; 95%CI (1.036-1.238), p=0.006]. Mutlak reversibilite veya kısmi reversibilite için▲MMEF% ile hesaplanan 24% eşik değer anlamlılık göstererek 86.2% duyarlılıkta ve 80.8% özgüllükteydi (AUC: 0.811, 95% CI: 0.686-0.936; p<0.001). Bulduğumuz bu değer kısmi reversibil grubun %81’ini reversibil olarak tanılamaktaydı
TARTIŞMA ve SONUÇ: FEV1 değişimine göre kısmi reversibilite gösteren bronkodilatör yanıtında reversibiliteyi belirlemede ▲sGaw’ın tek başına belirleyici bir katkısı olmadığını gözlemledik. Bu iki grup arasında ▲MMEF%’in bağımsız bir prediktör olabileceği ve hesaplanan 24%’lük eşik değerin, FEV1’in belirleyici olmadığı durumlarda reversibilitenin tayini için bir kriter olarak kullanılabileceği görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: sGaw, %MMEF, Kısmi reversibilite

Could Be % MMEF and sGaw Determinant Diagnostic Parameters Between Partial Reversibility and Reversibility in Evaluating Short-Acting Bronchodilator Response?

Gökhan Erdoğan1, Elif Altuğ1, Sacide Rana Işık2, Levent Tabak1
1American Hospital Chest Disease, İstanbul
2American Hospital Alergy And Immunology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: By examining the relationship between changes in maximum mild-expiratory flow( MMEF) and specific airway conductance(sGaw), parameters with the change in FEV1 when evaluating the spirometer test and the bronchodilator response, we investigated their diagnostic contribution to the bronchodilator response in those with partial responses to FEV1.
METHODS: The retrospective study sample consists of data from 112 patients between Jun 1, 2019, and Feb 1, 2020 who applied to the pulmonary function laboratory with a pre-diagnosis of bronchial hyperreactivity as well as body plethysmography test performed together with the reversibility test.
RESULTS: MMEF% and ▲sGaw were linearly correlated with ▲FEV1 (respectively r = 0.752; p <0.001, r = 0.611; p <0.001). While there was a significant difference between ▲MMEF% and ▲sGaw between reversible, partially reversible, and irreversible groups (P <0.001), there was no significant difference in ▲sGaw between partial reversible and reversible groups in post-hoc comparisons (P> 0.05). In the binary logistic regression model created between the partially reversible and reversible groups, demographic characteristics, MMEF% and ▲sGaw variables, ▲MMEF was an independent predictor [OR: 1.132; 95% CI (1.036-1.238), p = 0.006]. The 24% threshold for absolute reversibility or partial reversibility calculated with MMEF% was significant, indicating significance at 86.2% sensitivity and 80.8% specificity (AUC: 0.811, 95% CI: 0.686-0.936; p <0.001). This value we found defined 81% of the partially reversible group as reversible.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We observed that ▲sGaw alone didn' have a determinant contribution for determining reversibility in bronchodilator response, which showed partial reversibility with respect to FEV1 change. We believe that ▲MMEF% can be an independent predictor between these two groups and the calculated threshold value of 24% can be used as a criterion for determining the reversibility in cases where FEV1 is not determinant.

Keywords: sGaw, %MMEF, Partial reversibility

Gökhan Erdoğan, Elif Altuğ, Sacide Rana Işık, Levent Tabak. Could Be % MMEF and sGaw Determinant Diagnostic Parameters Between Partial Reversibility and Reversibility in Evaluating Short-Acting Bronchodilator Response?. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2021; 35(3): 125-133

Sorumlu Yazar: Gökhan Erdoğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale