ISSN: 1300-4115
Endobronşiyal Ultrason İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Antrakoz Tanısı Almış Lenf Nodlarının Sonografik Görünüm, SUVmax ve Hounsfield Unit ile Değerlendirilmesi [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(3): 128-132 | DOI: 10.14744/IGH.2022.04706

Endobronşiyal Ultrason İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Antrakoz Tanısı Almış Lenf Nodlarının Sonografik Görünüm, SUVmax ve Hounsfield Unit ile Değerlendirilmesi

Nevra Güllü Arslan1, Figen Eksert İrkılata2
1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Samsun, Türkiye
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Samsun, Türkiye

Amaç: Antrakoz; mediastinal lenfadenopati ya da kanser evrelemesi amacıyla çeki-len (18 F)-2-floro-deoksi-D-glukoz (FDG)-pozitron emisyon tomografi (PET) tetkikinde yalancı pozitifliğe sebep olan bir pnömokonyozdur. Özellikle ileri yaşlı hastalarda ve kanser şüphesinde ek girişimsel işleme neden olduğu için, antrakozun önceden tahmin edilebilmesi önem kazanmaktadır. Bu amaçla; endobronşiyal ultrasonografik (EBUS) ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ile antrakoz tanısı almış lenf nodlarının; maksimum standardize alım değeri (SUVmax), Hounsfield Unit (HU) değeri ile sonografik görünüm özelliklerinin değerlendirilmesi hedeflendi.

Gereç ve Yöntemler: 2018–2021 yılları arasında EBUS-İİAB ile antrakoz ve kanser tanısı almış 101 lenf nodu/lezyon retrospektif olarak incelendi. PET raporlarındaki SUV-max, kontrastsız bilgisayarlı tomografideki HU ölçümleri ve EBUS sonografik görünümleri değerlendirildi. Bu verilerden herhangi biri eksik olan hasta çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular: Tüm verilere ulaşılan 68 lenf nodu değerlendirmeye alındı. Antrakoz/malign lenf nodunun ortalama yaş, SUVmax, HU değerleri sırasıyla; 70/64, 5,8/7,3, 47,8/34,8 olarak tespit edildi; yaş ve HU değerleri antrakoz grubunda istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek saptandı (p<0,05). Malignite olasılığının; SUVmax’da 1 birimlik artış ile 1,451 kat arttığı, HU değerinde 1 birimlik artış ile 0,824 kat azaldığı tespit edildi. Ayrıca SUVmax/HU oranlarının malign grupta daha yüksek olduğu izlendi (p<0,001).

Sonuç: Mediastinal lenfadenopati ya da PET pozitifliği durumlarında, özellikle ileri yaşlı hastalarda ve HU 47.826 üzerindeki değerlerde antrakozdan şüphe edilebileceği düşünüldü. Ayrıca; HU yüksekliği ile malignite olasılığından uzaklaşıldığı, SUVmax/HU oranında artışın ise malignite lehine değerlendirilmesi gerektiği gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Antrakoz, endobronşiyal ultrasonografi, hounsfield unit, maksimum standardize alım değeri, SUVmax, ultrasonografi.

Evaluation of Anthracotic Lymph Nodes with Endobronchial Ultrasound Fine Needle Aspiration by Sonographic Appearance, Suvmax, and Hounsfield Unit

Nevra Güllü Arslan1, Figen Eksert İrkılata2
1Department of Pulmonary Disease, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Türkiye
2Department of Radiology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Türkiye

Objective: Anthracosis is a pneumoconiosis which induces false positivity in (18 F)-2-fluoro-deoxy-D-glucose (FDG)-positron emission tomography (PET) examination performed for mediastinal lymphadenopathy (LAP) or cancer staging. Predicting anthracosis is important especially in elderly patients and cancer suspicion, as it causes additional interventional procedures. For this reason; it was aimed to evaluate lymph nodes (LN) which were diagnosed as anthracosis by endobronchial ultrasonographic (EBUS) fineneedle aspiration biopsy (FNAB), with maximum standardized uptake value (SUVmax), Hounsfield Unit (HU) value, and sonographic appearance characteristics.

Material and Methods: One hundred and one LN/lesions diagnosed as anthracosis and cancer by EBUS-FNAB between 2018 and 2021 were retrospectively analyzed. SUVmax in PET reports, HU measurements in non-contrast CT, and EBUS sonographic appearances were evaluated. Patients with any missing data were excluded from the study.

Results: Sixty-eight LNs with all variables were included in to study. The mean age, SUVmax, and HU values of anthracose/malign LN were respectively; 70/64, 5.8/7.3, and 47.8/34.8. Age and HU values were statistically significantly higher in anthracosis group (p<0.05). It was determined that probability of malignancy increased 1.451 times with a one-unit increase in SUVmax and decreased 0.824 times with a one-unit increase in HU. In addition, SUVmax/HU ratios were significantly higher in malign group (p<0.001).

Conclusion: It was thought that anthracosis could be suspected in cases of mediastinal LAP or PET positivity, especially in advanced elderly patients and values above HU 47.826. Furthermore, it has been shown that the high HU value receded from possibility of malignancy, and the increase in SUVmax/HU ratio should be evaluated in favor of malignancy.

Keywords: Anthracosis, EBUS, hounsfield unit, maximum standardized uptake value, SUVmax, ultrasound.

Nevra Güllü Arslan, Figen Eksert İrkılata. Evaluation of Anthracotic Lymph Nodes with Endobronchial Ultrasound Fine Needle Aspiration by Sonographic Appearance, Suvmax, and Hounsfield Unit. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(3): 128-132

Sorumlu Yazar: Nevra Güllü Arslan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale