ISSN: 1300-4115
LABORATUVARLARDAN TÜBERKÜLOZ BİLDİRİMİ YAPILMALI MI? [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(3): 145-151

LABORATUVARLARDAN TÜBERKÜLOZ BİLDİRİMİ YAPILMALI MI?

Mustafa Hamidullah TÜRKKANI1, Tarkan ÖZDEMİR2, İbrahim Halil AKKUŞ3
1Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye
2Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye
3Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre Türkiye’de olgu bulma oranı 2017 yılında % 87(75-100)’dir. Buna göre Türkiye’de tüberküloz hastalarının yaklaşık %13’ü ulusal veri tabanında kaydı bulunmamaktadır. Bakteriyolojik tanı alıp ulusal tüberküloz sürveyansına kaydına geçmeyen hastalara yönelik bir araştırma yaparak bu görüşün ne kadar gerçekçi olduğunun ortaya konulmasını amaçladık. Materyal-Metod: Elazığ Verem Savaş Dispanseri’nde 2010-2015 yılları arasında kayıt altına alınan ve tüberküloz tanısı ile takip edilen hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi ve analiz edildi. Elazığ ilinde mikrobiyoloji laboratuvarlarında 2010-2015 yıllarında ARB pozitif ve/veya kültür pozitif olanlar listelendi. Bu liste, Elazığ iline ait ulusal tüberküloz sürveyans ağı ile karşılaştırıldı. Bulgular: 2010-2015 yılları arasında 624 tüberküloz hasta saptandı. Hastaların %52,5’inde (n=328) akciğer tutulumu vardı. Bu yıllar arasında mikrobiyolojik olarak tanısı konulan 35 hasta tüberküloz ulusal veri tabanında kaydı bulunamamıştır. 2010- 2015 yılları arasında Elazığ’da tüberküloz hastalarının %5,3’ünün ulusal veri tabanında kaydı bulunmamaktadır. Sonuç: Türkiye'de ulusal tüberküloz sürveyansında kayıtlı olmayan ancak sağlık kurum ya da kuruluşlarında tüberküloz tanısı alan hastalar bulunmaktadır Ulusal tüberküloz programında bütün sağlık kurumlarında tanı konulan tüm tüberküloz hastalarının bildirimi sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, bildirim

SHOULD TUBERCULOSIS REPORTING BE DONE FROM THE LABORATORIES?

Mustafa Hamidullah TÜRKKANI1, Tarkan ÖZDEMİR2, İbrahim Halil AKKUŞ3
1Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye
2Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye
3Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Objective: The case detection rate is 87% (75-100) in Turkey according to the World Health Organization (WHO) in 2017. Approximately 13% of tuberculosis patients in Turkey have no registration in the national database. We aim to present this opinion by doing research for patients taking bacteriological diagnosis but not recorded to the national tuberculosis surveillance. Materyal-Method: Elazig Tuberculosis Dispensary patients who were followed with the diagnosis of tuberculosis in 2010-2015 were analyzed retrospectively. The microbiology laboratory positive ARB and / or culture positive ones listed. This list was compared with the national tuberculosis surveillance network of Elazig. Results: 624 patients with tuberculosis revealed between the years 2010-2015. 52.5 % of patients (n = 328) had pulmonary involvement. The microbiological diagnosis of tuberculosis was not found for 35 patients in national database record. 5.3% tuberculosis of patients have no registration in the national database in Elazığ between the years 2010-2015. Conclusion: There are patients diagnosed with tuberculosis in health care institutions or organizations but not registered in the national tuberculosis surveillance in Turkey. All tuberculosis patients diagnosed at all health institutions should be notified in the national tuberculosis program.

Keywords: Tuberculosis, notification

Mustafa Hamidullah TÜRKKANI, Tarkan ÖZDEMİR, İbrahim Halil AKKUŞ. SHOULD TUBERCULOSIS REPORTING BE DONE FROM THE LABORATORIES?. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(3): 145-151
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale