ISSN: 1300-4115
İNHALER İLAÇ DEĞİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: FORM, ETKEN MADDE, SÜRE VE SEBEPLER [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(2): 73-78

İNHALER İLAÇ DEĞİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: FORM, ETKEN MADDE, SÜRE VE SEBEPLER

Pınar BOL1, Gülnur GÜL1, Orhan IŞIK1, Özgür USLU2, Ahmet Emin ERBAYCU2
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalite Birimi, İzmir, Türkiye
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Giriş: Kronik solunum hastalıklarında inhaler ilaç kullanımı ve hastanın ilaca uyumunun tedavinin etkinliğini arttırmadaki rolü bilinmektedir. Çalışmanın amacı, inhaler ilaç formlarının değişme nedenleri ve form / etken madde değişiminin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Şubat-Mayıs 2014 tarihleri arasında Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, İnhaler İlaç Eğitim Birimi’ne, yeni kullanacakları inhaler ilacın eğitimi amacıyla başvuran hastalar alınmıştır. Hastaların teşhisi, kullandığı ilaç formu, etken maddesi, ilacın hangi sürede değiştiği ve yeni kullanmaya başlanılan ilaç kaydedilmiştir. Bulgular: Çalışmaya 105 hasta dahil edilmiştir. Yeni kullanacakları inhaler ilaçlar için eğitim almak amacı ile başvuran hastaların yaklaşık yarısının ilacının ilk bir ayda değişikliğe uğradığı tespit edilmiştir. İlaçlar benzer oranlarda aynı kurum - aynı hekim ve aynı kurum - farklı hekim tarafından değiştirilmiştir. İlacı değişen hastaların çok azının (%3,8) hekiminden ilacını değiştirmesini talep ettiği, büyük çoğunluğunun (%96,2) hekim insiyatifi ile değiştirildiği tespit edilmiştir. Hastaların %49,5’inde kullanacakları yeni ilacın önceki ilaçtan etken maddesi açısından farklı olduğu, %50,5’inde aynı olduğu görülmüştür. İlacı almaya yarayan yardımcı cihazların değişimi incelendiğinde, diskus/sanohaler şeklinde ilaç kullanan hastaların genellikle inhaler kapsül - inhaler şeklindeki ilaca, inhaler tarzda ilaç kullanan hastaların genellikle inhaler kapsül- diskus/sanohaler şeklindeki ilaca, inhaler kapsül şeklinde ilaç kullanan hastaların ise inhaler kapsül, inhaler ilaç veya diskus/sanohaler şeklindeki ilaca geçiş yaptığı görülmüştür. Sonuç: İnhaler ilaç değişimleri genellikle ilk bir ayda, hekim insiyatifi ile yapılmaktadır. Hem etken madde hem de formlar değişikliğe uğramakta, en sık değiştirilen form ölçülü doz inhalerlerdir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, astım, inhalasyon formu, bronkodilatasyon, uyum

THE ASSESSMENT OF THE CHANGES ON INHALATION DRUGS: FORM, ACTIVE INGREDIENT, PERIOD AND CAUSES

Pınar BOL1, Gülnur GÜL1, Orhan IŞIK1, Özgür USLU2, Ahmet Emin ERBAYCU2
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalite Birimi, İzmir, Türkiye
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Introduction: The role of the use of inhalation drug and the patient’s coordination on increasing the drug efficiency is known in patients with chronic pulmonary diseases. The aim of the study was to assess the causes of the inhalation drug changes and form / active ingredient. Material and Methods: Patients those visited to the Teaching Unit of Inhalation Drug at Chest Diseases Teaching and Research Hospital, between February-May 2014, in order to have education for their new prescription with inhalation drug were included. The diagnosis, form of the drug used, active ingredient, the period of the drug change and newly precribed drug was recorded. Results: 105 patients were included. Of the patients visited the unit to get education of the new drug, half had a drug change in first one month. The decision of the change were done by the same institution - same doctor and same institution - another doctor with similar rates. A small group (3,8%) requested a drug change, while the change were done usually by the doctor (96,2%). In 49,5% of the patients, new drugs had another active ingredients where 50,5% had the same. When the changes for inhalation devices were evaluated, the changes were diskus/ sanohaler to inhaler capsule - inhaler, inhaler to inhaler capsule - diskus/sanohaler, inhaler capsule to inhaler capsule, inhaler or diskus/sanohaler. Discussion: The changes in inhalation devices are usually done in first month of the use and with doctor initiative. Both active ingredients and form of devices are changed where the mostly changed device is metered dose inhaler.

Keywords: COPD, asthma, the form of inhalation, bronchodilatation, coordination

Pınar BOL, Gülnur GÜL, Orhan IŞIK, Özgür USLU, Ahmet Emin ERBAYCU. THE ASSESSMENT OF THE CHANGES ON INHALATION DRUGS: FORM, ACTIVE INGREDIENT, PERIOD AND CAUSES . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(2): 73-78
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale