ISSN: 1300-4115
SARKOİDOZ VE İNTERSTİSİYEL AKCİĞER HASTALIKLARINDA NÖTROFİL LENFOSİT ORANI FARKLI MIDIR? [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(2): 79-86

SARKOİDOZ VE İNTERSTİSİYEL AKCİĞER HASTALIKLARINDA NÖTROFİL LENFOSİT ORANI FARKLI MIDIR?

Ülkü AKA AKTÜRK1, Nagihan DURMUŞ KOÇAK1, Sinem GÜNGÖR1, Murat YALÇINSOY1, Emine AKSOY1, İpek ÖZMEN1, Baran GÜNDOĞUŞ1, Lale DAĞYILDIZI1, Meltem AĞCA1, Dildar DUMAN1, Selahattin ÖZTAŞ1, DİLEK Yavuz1, Hasan ÖZGEN1, Tülin SEVİM1, Esen AKKAYA1, Zuhal KARAKURT1
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

Giriş: Son yıllarda nötrofil lenfosit oranı (NLO) yeni bir inflamatuat marker olarak önem kazanmaktadır. Literatürde sarkoidoz, tüberküloz ve interstisiyel akciğer hastalıkları ile NLO arasındaki ilişki çok az çalışmada yer almıştır. Bu çalışmada amacımız sarkoidoz ve interstisiyel akciğer hastalığı tanısı almış hastalarda ilk başvuru sırasında NLO arasında fark olup olmadığını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Hastanemiz otomasyon sisteminde 2008-2014 yılları arasında ICD kodlama sisteminden D86(sarkoidoz) ve J84 (Interstisiyel akciğer hastalığı) ve alt kodları girilen hastalar taramaya alındı. Bu hastaların dosyaları incelenerek tanısı kesin olmayanlar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya dahil edilen hastaların ilk başvuru sırasındaki yaş, cinsiyet, hematolojik parametreler, C- reaktif protein (CRP), sedimentasyon, Angiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) ve NLO değerleri kaydedildi ve heriki hastalık grubu bu parametreler açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmada hastane otomasyon sisteminde sarkoidoz ve interstisiyel akciğer hastalığı olarak tanı almış ve International Classification of Disease diagnostic code (ICD) sistemine göre D86 ve J84 olarak kodlanmış 4709 hasta taramaya alındı. Dahil edilme kriterlerine uyan 1039 hasta analiz edildi. Sarkoidoz grubunda yaş ortalaması 49±14 olup % 67’si kadındı. İnterstisiyel akciğer hastalıkları grubunda ortalama yaş 60±17 olup % 57’si kadın idi. Gruplar arasında yaş ve cinsiyet bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. İnterstisiyel akciğer hastalığı grubunda beyaz küre sayısı, nötrofil, monosit ve lenfosit sayısı anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0.001). Öte yandan sarkoidoz grubunda NLO 2.37±3.1,interstisiyel akciğer hastalığı grubunda ise 2.45±4.4 olarak hesaplandı ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.53). Tartışma: Çalışmamızda sarkoidoz ve interstisiyel hastalık grubunda ilk başvuruda NLO değerleri arasında fark saptanmamıştır ve ilk başvuruda ayırıcı tanıda yardımcı bir parametre olduğu söylenemez. İleride planlanacak çalışmalarda, NLO değerinin ayırıcı tanıdan ziyade bu hastalık gruplarının takibinde kullanılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil lenfosit oranı, sarkoidoz, interstisiyel akciğer hastalığı

IS THE NEUTROPHIL-TO-LYMPHOCYTE RATIO DIFFERENT IN SARCOIDOSIS AND INTERSTITIAL LUNG DISEASES?

Ülkü AKA AKTÜRK1, Nagihan DURMUŞ KOÇAK1, Sinem GÜNGÖR1, Murat YALÇINSOY1, Emine AKSOY1, İpek ÖZMEN1, Baran GÜNDOĞUŞ1, Lale DAĞYILDIZI1, Meltem AĞCA1, Dildar DUMAN1, Selahattin ÖZTAŞ1, DİLEK Yavuz1, Hasan ÖZGEN1, Tülin SEVİM1, Esen AKKAYA1, Zuhal KARAKURT1
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

Introduction: In the last few years the neutrophilto- lymphocyte rate (NLR) is gaining attention as a new inflammatory marker. The aim of our study was to investigate the NLR values of sarcoidosis and interstitial lung disease patients at the first admission to the hospital. Material-method: The study consists of patients diagnosed with the ICD codes D86 (sarcoidosis), J84 (interstitiel lung disease) between 2008 and 2014 identified using the hospital automation system.The age, ender,hematologic parameters, Creaktive protein (CRP), sedimentation,angiotensin converting enzyme (ACE) levels on first admission to hospital were analyzed and the NLR values were calculated. Both disease groups were compared according to the present parameters. Results: In our study 4704 patients diagnosed with the ICD codes J84 (interstitial lung disease) and D86 (sarcoidosis) in the hospital automation system were evaluated and 1039 patients that met the inclusion criteria were included in the study. The difference in age and gender between both groups was statistically significant. The white blood cell, neutrophil, monocyte and lymphocyte count was higher in the interstitial lung disease group than the sarcoidosis group and the difference was significant statistically (p<0.001). On the other hand the NLR was calculated as 2.37±3.1 in the sarcoidosis group and as 2.45±4.4 in the interstitial group however this difference was not statistically significant (p=0.53). Discussion: In our study it is difficult to say that the NLR values of patients at hospital admittance benefit the doctor in differentiating sarcoidosis and interstitial lung diseases.We recommend planning future studies to investigate the value of NLR in patient monitoring rather than differential diagnosis.

Keywords: Neutrophil lymphocyte ratio, sarcoidosis, interstitial lung disease

Ülkü AKA AKTÜRK, Nagihan DURMUŞ KOÇAK, Sinem GÜNGÖR, Murat YALÇINSOY, Emine AKSOY, İpek ÖZMEN, Baran GÜNDOĞUŞ, Lale DAĞYILDIZI, Meltem AĞCA, Dildar DUMAN, Selahattin ÖZTAŞ, DİLEK Yavuz, Hasan ÖZGEN, Tülin SEVİM, Esen AKKAYA, Zuhal KARAKURT. IS THE NEUTROPHIL-TO-LYMPHOCYTE RATIO DIFFERENT IN SARCOIDOSIS AND INTERSTITIAL LUNG DISEASES? . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(2): 79-86
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale