ISSN: 1300-4115
AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEŞHİS ANINDAKİ SEMPTOMLARI: 3547 HASTANIN ANALİZİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(2): 71-76

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEŞHİS ANINDAKİ SEMPTOMLARI: 3547 HASTANIN ANALİZİ

Ahmet Emin ERBAYCU1, Özgür BATUM1, Mehmet GÜLPEK1, Fevziye TUKSAVUL1, Utku TAPAN1, Özgür USLU1, Salih Zeki GÜÇLÜ1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Akciğer kanserinde hastaların %90'dan fazlası semptomatiktir ve bu semptomlar tümörün lokal, bölgesel, metastatik veya sistemik etkileri ile ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada akciğer kanserli hastaların teşhis anındaki semptomlarının ve bunların sıklıklarının ortaya konması amaçlanmıştır. Kasım-1998 ile Mayıs-2009 tarihleri arasında klinik ve poliklinikte teşhis koyulan akciğer kanserli hastalarğn kayıtları retrospektif olarak gözden geçirildi. Hastaların cinsiyeti, yaşı, histolojik / histopatolojik tümör hücre tipi ve hekime ilk başvuru anındaki semptomları sorgulandı. Çalışmaya 3383 (%95,4)'ü erkek, 164 (%4.6)'sı kadın, toplam 3547 hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 61.3 (25-94) yıl idi. Hastaların 3490 (%98.4)'üne histolojik / histopatolojik olarak ve 57 (%1.6)'sına radyolojik görünüm ile teşhis konulmuştu. Hastaların 3524 (%99.35)'i teşhis anında semptomatik olup, 23 (%0.65)'i rutin tarama veya başka bir sistem hastalığı incelemesi sırasında fark edilen asemptomatik hastalar idi. Hastalarda en sık saptanan semptomlar öksürük (%51.6), göğüs ağrısı (%44.2), nefes darlığı (%34.8), balgam çıkarma (%21), kilo kaybı (%19), hemop tizi (%14.1), halsizlik (%12.7) ve iştahsızlık (%10.7) idi. Hastaların %0.65'i asemptomatik idi. Akciğer kanserli hastaları teşhis öncesinde hekime başvurmaya zorlayan semptomlar diğer solunum sistemi hastalıklarında da sıkça görülen ve akciğer kanserine özel olmayan öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve balgam çıkarma gibi semptomlardır. Hastaların çok küçük bir kısmı asemptomatik olup, rutin tarama veya başka bir sistem hastalığı incelemesi sırasında fark edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, semptom, tümör hücre tipi, öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı

SYMPTOMS OF THE PATIENTS WITH LUNG CANCER AT THE TIME

Ahmet Emin ERBAYCU1, Özgür BATUM1, Mehmet GÜLPEK1, Fevziye TUKSAVUL1, Utku TAPAN1, Özgür USLU1, Salih Zeki GÜÇLÜ1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Lung cancer is symptomatic in more than %90 of the patients and these symptoms occur with locally, regional, metastatic and systemic effects of tumor. In the study, it was aimed to reveal the symptoms and their frequencies in patients with lung cancer, at the time of diagnosis. The data of the lung cancer patients those had been diagnosed at clinic and policlinic from November-1998 to May-2009 were analyzed retrospectively. Gender, age, histological / histopathological tumor cell type and symptoms during the first doctor visit were recorded. There were 3383 male (95.4%) and 164 (4.6%) female, and totally 3547 patients. The mean age was 61.3 (25-94) years. 3490 (98.4%) of the patients had been diagnosed histologically / histopathologically while 57 (1.6%) had been diagnosed with radiological features. 3524 (99.35%) were symptomatic at the time of diagnosis, while 23 (0.65%) were asymptomatic who had been diagnosed during a routine detection or examination of another system disease. Frequently seen symptoms were cough (51.6%), chest pain (44.2%), breathlessness (34.8%), sputum expectoration (21%), weight loss (19%), hemoptysis (14.1%), weakness (12,7%) and anorexia (10.7%). Symptoms those patients with lung cancer need a doctor visit before diagnosis are the ones which are frequently seen in other pulmonary diseases and which are not special for lung cancer as cough, chest pain, breathlessness and sputum expectoration. A very small part of the patients are asymptomatic and they usually are diagnosed while a routine check-up or an examination of another system disease.

Keywords: Lung cancer, symptom, tumor cell type, cough, chest pain, breathlessness

Ahmet Emin ERBAYCU, Özgür BATUM, Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Utku TAPAN, Özgür USLU, Salih Zeki GÜÇLÜ. SYMPTOMS OF THE PATIENTS WITH LUNG CANCER AT THE TIME . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(2): 71-76
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale