ISSN: 1300-4115
TRAKYA ÜNÜVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ'NDE 15 YILLIK SÜREÇTE YATIRILARAK İZLENEN PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(2): 51-57

TRAKYA ÜNÜVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ'NDE 15 YILLIK SÜREÇTE YATIRILARAK İZLENEN PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebru ÇAKIR EDİS1, Ülker YILMAM2, Tuncay ÇAĞLAR1, Gündeniz ALTIAY1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
2Yüksekova Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Hakkari

Plevral efüzyon gö ğüs hastalıkları pratiklerinde sık karşılaşılan problemlerden biridir. Bu çalışmada kliniğimizde yatırılarak izlenilen plevral efüzyonlu hastalarda etyoloji ve tanı yöntemlerini incelemeyi planladık. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde 1992-2007 tarihleri arasında plevral efüzyon tetkik nedeniyle yatırılarak izlenilen 558 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların 227'si (%40.6) malignite, 168'i (%30.1) tüberküloz plörezi, 89'u (%15.9) parapnömonik efüzyon, 14'ü (%2.5) konjestif kalp yetmezliği olarak değerlendirildi. Kırk beş hastaya ise (%8.1) tanı konulamamıştı. Plevral efüzyonlu hastaların 137'sine (%24.6) plevra biyopsisi, 98'ine (%17.6) bronkoskopi, 8'ine (%1.4) video torokoskopi ile tanı konulmuştu. On dört (%2.5) hasta önerilen invaziv girişimi kabul etmemişti. Malignite olarak izlenilen 227 hastanın 188'ine (%82.8) invaziv girişimler ile tanı konuldu. On dokuzuna (%8.4) uygulanan invaziv işlemler ile tanı konulamamıştır, yirmi (%8.8) hastaya ise invaziv işlem uygulanamamış olup değerlendirilmeleri klinik ve radyolojik olarak yapılmıştı. Kliniğimizde takip edilen plevral efüzyonlu hastaların yaklaşık %70'i malignite ve tüberküloz tanısı almıştı. Bu nedenle özellikle üçüncü basamak sağlık kurumlarında ileri yaşta efüzyonlu hastalarda ön planda malignite, genç yaş grubunda ise öncelikle tüberküloz plörezi düşünülmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon, etiyoloji, tanı, malignite, tüberküloz

EVALUATION OF PLEURAL EFFUSION PATIENTS

Ebru ÇAKIR EDİS1, Ülker YILMAM2, Tuncay ÇAĞLAR1, Gündeniz ALTIAY1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
2Yüksekova Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Hakkari

Pleural effusion is one of the common problems seen in chest diseases practice. In this study, we planned to investigate the etiology and diagnostic methods in pleural effusion patients who were hospitalized in our clinic. 558 patients who were admitted to hospital due to pleural effusion in the Chest Clinic of Trakya University Medical Hospital in 1992-2007 were investigated retrospectively. Outpatients who were admitted to hospital in this period were excluded. Malignant pleural effusion was diagnosed in 227 (40.6%) patients, tuberculous pleurisy in 168 (30.1%), parapneumonic effusion in 89 (15.9%), and heart failure in 14 (2.5%). 45 (8.1%) patients remained undiagnosed. Of the patients with pleural effusion, 137 (%24.6) were diagnosed by pleural biopsy, 98 (%17.6) by bronchoscopy, 8 (%1.4) by video-assisted thoracoscopic surgery. 14 patients did not accept the invasive methods suggested. Of 227 patients with malignant pleural effusion, 188 (82.8) were diagnosed by invasive methods. 19 (8.4%) of them could not be diagnosed by the invasive methods applied. Invasive methods could not be performed in 20 (8,8%) patients and, therefore, their evaluations were made by clinical and radiological methods. Malignant pleural effusion and tuberculosis were diagnosed in approximately 70% of the patients who had pleural effusion and were followed in our clinic. We want to emphasize malignant diseases for the old patients with pleural effusion and tuberculous pleurisy for the young age group should be considered primarily.

Keywords: Pleural effusion, etiology, diagnosis, malignant disease, tuberculosis

Ebru ÇAKIR EDİS, Ülker YILMAM, Tuncay ÇAĞLAR, Gündeniz ALTIAY. EVALUATION OF PLEURAL EFFUSION PATIENTS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(2): 51-57
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale