ISSN: 1300-4115
YAYMA NEGATİF TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ SONUÇLARI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(2): 77-81

YAYMA NEGATİF TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ SONUÇLARI

Kadri ÇIRAK1, Serkan KARACA1, Sibel YANIKOĞLU1, Rıfat ÖZACAR1
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Bakteriyolojik v e patolojik tanı olmadan uygun klinik, laboratuar ve radyolojik veriler nedeniyle, olası tanılar dışlandıktan sonra, tüberküloza yönelik medikal tedavi başlanıp yanıt alınması tüberküloz (Tb) tanı yöntemlerinden biridir. Ocak 1997 - Aralık 2000 yılları arasında 872 tüberküloz olgusundan yayma negatif ve tüberküloz tedavisi uygulanan 73 (%8.4) olgu çalışmaya alındı. Tümü erkek olan olgularımızın yaş ortalaması 39.5 (17-74) ve en sık saptanan semptomlar öksürük, kilo kaybı, gece terlemesi, göğüs ağrısı ve hemoptizi idi. Ortalama eritrosit sedimentasyon hızı 60.1 mm/h idi. Tüberkülin deri testi 65 olguda değerlendirildi; 51'inde müspet bulundu. Posteroanterior akciğer radyogramlarında olguların 33'ünde bilateral tutulum 32'sinde bronkojen yayılım, 29'unda konsolidasyon, 22'sinde kavite saptandı. Toraks yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) incelemesi yapılan ellidokuz olgunun 35'inde lezyonlar ın özellikleri ve yaygınlığı açısından akciğer radyogramıa göre daha fazla bulgu saptandı. Ellibeş olguya fiberoptik bronkoskopi uygulandı. Empirik tb tedavisi başlama kararı vermeden önce olgu başına balgam, bronş aspirasyonu, bronkoalveolar yıkama suyu ve postbronkoskopik balgam gibi örneklerde homojenizasyon yöntemiyle asido-rezistan basil (ARB) bakı sayısı ortalama 4.9 (3-7) idi. Tedavi altındaki olguların 62'sinde klinik radyolojik iyileşme, 24'ünde aynı zamanda kültürde ARB olumluluğu da saptandı. Klinik, laboratuar ve radyolojik verilere dayanarak doğru Tb tanısı koyabilme oranımız %85 olarak hesaplandı.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz tedavisi, yayma negatif olgular

THE RESULTS OF TUBERCULOSIS THERAPY IN THE SMEAR NEGATIVE TUBERCULOSIS CASES

Kadri ÇIRAK1, Serkan KARACA1, Sibel YANIKOĞLU1, Rıfat ÖZACAR1
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

One of the diagnostic methods of tuberculosis is getting response after starting medical treatment due to clinical, laboratory and radiological data, without bacteriological and pathological diagnosis after all possible diagnoses are excluded. Between January 1997 - December 2000, among 872 tuberculosis cases, only 73 (8.4%) cases have taken into this study who was smear negative and got tuberculosis treatment. Our all cases were men and their median age was 39.5 (17-74). The most frequent symptoms were cough, the loss of weight, night sweating, chest pain, and haemoptysis. The average erythrocyte sedimentation rate was 60.1 mm/h. Tuberculin skin test has been evaluated in 65 cases, and it's found positive for 51 cases. On posteroanterior chest radiograms, 33 cases had bilateral involvement, 32 cases had bronchogenic spread, 29 cases had consolidation and 22 cases had cavities. Compared to chest radiogram, more findings have been observed on 35 out of 59 cases who had thorax high resolution computerized tomography in terms of the features of lesions and their prevalence. Fiberoptic bronchoscope has been applied to 55 patients. Before making the decision of starting empirical tuberculosis treatment, through homogenization style, in each case acide fast bacille (AFB) investigation number average was 4.9 (3-7), in such samples like sputum, bronchial aspiration, bronchoalveolar washing fluid and post bronchoscope sputum. Sixty-two cases had clinical and radiological recovery on first or second months of treatment, in the meantime AFB positiveness has been found in the culture of 24 patients. On the basis of clinical, laboratory, and radiological data, our accuracy rate calculated 85% in terms of diagnosing tuberculosis.

Keywords: Tuberculosis therapy, smear negative cases

Kadri ÇIRAK, Serkan KARACA, Sibel YANIKOĞLU, Rıfat ÖZACAR. THE RESULTS OF TUBERCULOSIS THERAPY IN THE SMEAR NEGATIVE TUBERCULOSIS CASES . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(2): 77-81
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale