ISSN: 1300-4115
UZUN SÜRELİ METOTREKSAT TEDAVİSİ ALAN OLGUDA GELİŞEN ALVEOLAR HEMORAJİ SENDROMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(1): 39-43

UZUN SÜRELİ METOTREKSAT TEDAVİSİ ALAN OLGUDA GELİŞEN ALVEOLAR HEMORAJİ SENDROMU

Pınar Yıldız GÜLHAN1, Mehmet EKİCİ1, Aydanur EKİCİ1, Hüsnü BAYKAL1
Kırıkkale Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale

Alveolar hemoraji sendromları; tanısı geç konduğunda mortalitesi yüksek olan, etyolojisinde immun ve nonimmun (hemostatik bozukluklar, infeksiyonlar, toksik ajanlar, ilaçlar, maligniteler ve üremi) birçok nedenin bulunduğu heterojen bir hastalık grubudur. Hastaların 1/3'ünde hemoptizi bulunmadığından ve radyolojik bulguları nonspesifik olduğundan tanı koymak güçtür. Kronik hastalıkları nedeniyle uzun süreli ilaç kullanmak zorunda olan hastalarda ilaca bağlı pulmoner toksisite gelişebileceği kesinlikle unutulmamalıdır ve bu ilaçlar konusunda mutlaka uyanık olunmalıdır. Metotreksat immunmodülatör bir ajan olarak sık kullanılan geniş spektrumlu bir ilaçtır. Birçok immunolojik hastalıkta primer olarak ya da kombinasyon tedavisinde kullanılabilir. Biz uzun süre düşük doz metotreksat tedavisi alan hastada gelişen bir alveolar hemoraji sendromu olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Alveolar hemoraji sendromu, metotreksat

AN ALVEOLAR HEMORRHAGE SYNDROME CASE WHICH DEVELOPED IN LONG TIME METHOTREXATE TREATMENT

Pınar Yıldız GÜLHAN1, Mehmet EKİCİ1, Aydanur EKİCİ1, Hüsnü BAYKAL1
Kırıkkale Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale

Alveolar hemorrhage syndromes an heterogeneous group of disorders that have many immune and nonimmun (hemostatic disorders, infections, toxic agents, drugs, malignancies and uremia) reasons and they have high mortality rates when diagnosed late. Diagnosis is difficult because one of thirty patient have no hemoptysis and radiological findings are nonspecific. Drug-induced pulmonary toxicity can be develop patients who have been using drugs for their chronic diseases for a long time and whe should be alert to these drugs. Methotrexate is one of the most widely used broad spectrum immunomodulatory drugs. It can be used upfront as a primary option or as a combination drug in various immunological conditions. We discuss here a patient who developed methotrexate-induced alveolar hemorrhage syndrome that treated with long term low-dose methotrexate.

Keywords: Alveolar hemorrhage syndromes, methotrexate

Pınar Yıldız GÜLHAN, Mehmet EKİCİ, Aydanur EKİCİ, Hüsnü BAYKAL. AN ALVEOLAR HEMORRHAGE SYNDROME CASE WHICH DEVELOPED IN LONG TIME METHOTREXATE TREATMENT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(1): 39-43
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale