ISSN: 1300-4115
KOAH ATAKLARINDA VİRAL VE ATİPİK ETKENLERİN ROLÜ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(2): 45-50

KOAH ATAKLARINDA VİRAL VE ATİPİK ETKENLERİN ROLÜ

Filiz GÜLDAVAL1, İlke EVCİLER1, Güneş ŞENOL2, Rıfat ÖZACAR1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, İzmir

KOAH akut alevlenmelerinin %80'inden enfeksiyonlar sorumludur. Bunların %47'sinde bakteriler, %30'unda virüsler, %5-10'unda atipik ajanlar etkendir. Amacımız; KOAH akut ataklarında atipik ajanların ve virüslerin yerini araştırmaktı. Çalışmamızda prospektif olarak 6 aylık süreç içinde KOAH akut atakla başvuran 86 olguda iki viral ve üç atipik ajana ait çift serum örneklerinde Enzyme İmmune Assay (EIA) yöntemiyle antikor titrelerini inceledik. Toplam 86 olgunun %29'unda Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV), %15'inde mikoplazma, %7'sinde adenovirüs, %3 klamidya, %2.5 legionella, %5 RSV+mikoplazma ve %2.5 oranında da RSV+klamidya birlikteliği izlendi. Olguların %36'sında etken saptanmadı. 20 adet sağlklı kontrol grubunun %5'inde RSV, %5'inde de adenovirüs bulundu. İki grup arasında RSV ve adenovirüs açısından anlamlı fark izlendi (p?0.066). Sonuç olarak, KOAH akut ataklarında özellikle virüslerin önemini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: KOAH, virus, atipik ajan

THE ROLE OF VIRUSES AND ATYPICAL AGENTS IN ACUTE EXACERBATIONS OF COPD

Filiz GÜLDAVAL1, İlke EVCİLER1, Güneş ŞENOL2, Rıfat ÖZACAR1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, İzmir

Infections are responsible for 80% of COPD acute exacerbations. Bacteries are responsible for 47%, viruses are found in 30% and atypical agents are responsible in 5-10%. Our aim is, to research the role of viruses and atypical agents in acute exacerbations of COPD. In our study we studied prospectively the antibody titres of 86 patients who admitted with COPD acute exacerbation in a six month period. Antibody titres were measured by using Enzyme Immune Assay method with double serum samples for two viral and three atypical agents. Among 86 patients, 29% had Respiratory Syncitial Virus (RSV), 15% had mycoplasma, 7% had adenovirus, 3% had chlamydia, 2.5% had Legionella, 5% had RSV + mycoplasma and 2.5% had RSV + chlamydia combination Agent could not be determined in 36%. Among 20 healthy control group, 5% had RSV and 5% had adenovirus. There was a statistical difference when compared with the control group (p?0.066). In conclusion,we would like to impress the importance of viruses in acute exacerbations of COPD.

Keywords: COPD, viruses, atypical agent

Filiz GÜLDAVAL, İlke EVCİLER, Güneş ŞENOL, Rıfat ÖZACAR. THE ROLE OF VIRUSES AND ATYPICAL AGENTS IN ACUTE EXACERBATIONS OF COPD . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(2): 45-50
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale