ISSN: 1300-4115
METASTATİK KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN NADİR FORMU: ORBİTAL KİTLE [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2014; 28(3): 171-174

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN NADİR FORMU: ORBİTAL KİTLE

Emre ŞENEL1, Dursun TATAR1, Ceyda ANAR1, Ahmet Emin ERBAYCU1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Küçük hücreli dışı akciğer karsinomunda (KHDAK) tek taraflı ya da bilateral intraoküler metastaza bağlı tutulumu atipik ve az bilinen bir bulgudur. Metastatik orbita kitleleri orbita tümörlerinin % 5 den azını oluşturur. Orbitanın en sık metastatik kanserleri meme, prostat ve akciğer kanseridir. Akciğer kanseri olgularında uzak organ metastazı sık olmakla birlikte orbita metastazı nadirdir. Tanısal tekniklerdeki gelişmelere rağmen orbital metastaz tanısının konulması zor olabilir. Radyolojik görüntüleme yöntemleri metastaz değerlendirmesinde önemlidir. Orbita metastazlarının tedavisi radyoterapi veya cerrahi eksizyon ile yapılmaktadır. Olgumuzda radyoterapi uygulandı. Olgumuz görme şikâyetleri ile başvurup primer akciğer CA tanısı konulan ve orbital metastatik lezyonu tespit edilen vakadır. Görme şikâyeti olan vakalarda altta yatabilecek neoplastik oluşumlar ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, metastaz, orbita

ORBITAL MASS AS A RARE FORM OF METASTATIC NON-SMALL CELL LUNG CANCER

Emre ŞENEL1, Dursun TATAR1, Ceyda ANAR1, Ahmet Emin ERBAYCU1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Unilateral or bilateral metastasis to the intraoculer muscles is an atypical and rarely known finding in non-small-cell lung cancer. Metastatic orbital masses constitute less than 5% of all orbital tumors. Most common metastatic tumors of the orbita originate from breast, prostate and lung. Although distant metastasis can be seen often in lung cancer, orbita is an unusual site. Diagnosis of orbital metastasis may be difficult despite improvements in diagnostic techniques. Radiological evaluation is important in the diagnosis. Radiotherapy or surgery is the treatment option. In our case, radiotherapy and medical treatment was performed. Here we are discussing the diagnosis of primary lung cancer and metastatic orbital tumor in a patient with visual loss. In differential diagnosis of the patients with visual loss, underlying neoplastic masses should be considered.

Keywords: Orbital mass, lung cancer, metastasis

Emre ŞENEL, Dursun TATAR, Ceyda ANAR, Ahmet Emin ERBAYCU. ORBITAL MASS AS A RARE FORM OF METASTATIC NON-SMALL CELL LUNG CANCER . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2014; 28(3): 171-174
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale