ISSN: 1300-4115
BİLATERAL VİDEOTORAKOSKOPİK CERRAHİ İLE REZEKE EDİLEN BRONŞEKTAZİ OLGUSU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2016; 30(3): 173-176

BİLATERAL VİDEOTORAKOSKOPİK CERRAHİ İLE REZEKE EDİLEN BRONŞEKTAZİ OLGUSU

Ümit AYDOĞMUS1, Erhan UĞURLU2, Figen TÜRK1, Gökhan YÜNCÜ3
1Pamukkale Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları, Denizli, Türkiye
3Liv Hospital, Göğüs Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Bronşların anormal ve kalıcı genişlemesi olan bronşektazi de tedavi hastalığın yaygınlığına, etiyolojisine ve anormalliğin tipine göre değişmektedir. Burada bilateral ardışık videotorakoskopik cerrahi (VYGC) uygulanan bir bronşektazi olgusu sunulmuştur. Toraks tomografisinde: “Sağ akciğer orta lob medial segmentte ve sol akciğer lingular segmentte tübüler ve variköz bronşektaziler, sol alt lob mediobazal, posterobazal ve laterobazal segment bronşlarında variköz ve tübüler bronşektazik alanlar izlendi”. Üç port insizyonla sağ orta lobektomi yapıldı. Yirmi yedinci günde sol VYGC yapıldı. Üç port insizyonla önce sol lingulektomi tamamlandı, sonrasında alt superior segment korunarak alt lob common bazal segmentektomi uygulandı. VYGC, bilateral cerrahi girişim arasındaki süreyi kısaltması, postoperatif derlenmenin çabuk olması, kronik ağrı probleminin daha az olması nedeniyle, uygun hastalarda tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Bronşektazi, videotorakoskopik cerrahi, rezeksiyon

BRONCHIECTASIS CASE ABOUT RESECTION WITH SURGICAL BILATERAL VIDEOTHORACOSCOPIC

Ümit AYDOĞMUS1, Erhan UĞURLU2, Figen TÜRK1, Gökhan YÜNCÜ3
1Pamukkale Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları, Denizli, Türkiye
3Liv Hospital, Göğüs Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Treatment of abnormal and permanent expansion of bronchia in the case of bronchiectasis varies according to the prevalence and etiology of the disease, and type of abnormality. In this study, case of bronchiectasis with videothoracoscopic consecutive bilateral surgery is performed. In the thoracic computerized tomography, tubular and varicose bronchiectasis were observed in the medial segment of the middle lobe of the right lung and lingular segment of the left lung, and also varicose and tubular bronchiectatic areas were found in the mediobazal, posterobasal and laterobasal segment bronchus of the left inferior lobe. Right middle lobectomy was performed by three port incision. On day 27, left videothoracoscopic consecutive bilateral surgery was performed. Left lingulectomy was completed with three port incision, and then it has been performed lower lobe common basal segmentectomy while maintaining lower superior segment. For appropriate patients, VYGC can be preferable, because of shorter time of bilateral surgery, rapid postoperative recovery, and less chronic pain problems.

Keywords: Bronchiectasis, videothoracoscopic surgery, resection

Ümit AYDOĞMUS, Erhan UĞURLU, Figen TÜRK, Gökhan YÜNCÜ. BRONCHIECTASIS CASE ABOUT RESECTION WITH SURGICAL BILATERAL VIDEOTHORACOSCOPIC. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2016; 30(3): 173-176
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale