ISSN: 1300-4115
HAFİF VE ORTA DERECE KOAH ALEVLENMELERİNDE EOZİNOFİLİNİN ROLÜ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(3): 169-175

HAFİF VE ORTA DERECE KOAH ALEVLENMELERİNDE EOZİNOFİLİNİN ROLÜ

Deniz DOĞAN1, Yakup ARSLAN1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilimdalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Hafif ve orta derece KOAH alevlenmesi olan hastalarda serum eozinofil değerlerinin alevlenme şiddeti ile ilişkisini belirlemek. Yöntem ve Gereç: 01 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Göğüs hastalıkları polikliniğine müracaat eden KOAH tanılı 254 hastanın dosya verileri retrospektif olarak tarandı. Klinik ve laboratuvar bulgularına göre ayaktan tedavi ile takip edilen hastalar “hafif derecede alevlenme, grup 1” ve hospitalize edilerek takip edilen hastalar ise “orta derecede alevlenme, grup 2” olarak iki gruba ayrıldı. İki grup arasında hastaların demografik özellikleri ve başta eozinofil olmak üzere biyokimyasal değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Hafif derecede alevlenme tanılı hastalarda serum eozinofil (2.4±1.7’e karşılık 1.1±1.3, p<0.001) ve lenfosit (23.7±9.2’e karşılık 14.7±8.5, p<0.001) oranları anlamlı derecede daha yüksek bulundu. Bunun aksine nötrofil oranları ise orta derecede alevlenme tanılı hastalarda daha yüksek (%75.5±10.6’e karşılık %64.5±10.2, p<0.001) idi. Benzer şekilde hS-CRP (62.1±56.9’e karşılık 18.7±11.6, p<0.001) ve nötrofil/lenfosit oranı (9.1±12.8’e karşılık 3.5±2.6, p<0.001) orta derecede alevlenme tanılı hastalarda anlamlı derecede daha yüksek idi. Çalışmamızda serum eozinofili için üst limiti olarak %2 değeri alındığında, orta derecede alevlenme tanılı hastalarda, %2 nin altında olan hasta oranının anlamlı derecede daha yüksek (%78.8’e karşılık %46.3, p<0.001) olduğu sonucuna varıldı. Sonuç: KOAH alevlenmelerinde, serum eozinofil sayısının değişken olabileceği, bu hastalarda verilecek optimal tedavi şeklinin belirlenmesinde klinik ve laboratuvar bulgularının birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, KOAH alevlenmesi, eozinofil

THE ROLE OF EOSINOPHILS AT MILD AND MODERATE COPD EXACERBATIONS

Deniz DOĞAN1, Yakup ARSLAN1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilimdalı, Ankara, Türkiye

Aim: To determine the relationship between serum eosinophil values with exacerbation severity in patients with mild and moderate Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbation. Material and Methods: Data of 254 patients diagnosed as COPD who applied to the Chest Diseases Polyclinic between January 1st with December 31th of 2017 were retrospectively reviewed. Patients were divided into two groups according to their clinical and laboratory findings; patients treated and followed up with outpatient treatment named as “mildly exacerbated-group 1”, and patients treated and followed up as hospitalized named as “ moderately exacerbated-group 2”. The demographic characteristics of the patients and their biochemical values, especially eosinophil value, were compared between the two groups. Results: Serum eosinophils (2.4±1.7 vs 1.1±1.3, p <0.001) and lymphocytes (23.7±39.2 versus 14.7±8.5, p <0.001) were significantly higher in patients with mild exacerbation. In contrast, neutrophil rates were higher in patients diagnosed with moderate exacerbation (75.5±10.6% versus 64.5±10.2%, p <0.001). Similarly, hS-CRP (62.1±56.9 versus 18.7±11.6, p <0.001) and neutrophil / lymphocyte ratio (9.1±12.8 versus 3.5±2.6, p <0.001) were significantly higher in patients with moderate exacerbation. In our study, when the upper limit for serum eosinophilia was 2%, it was found that the rate of patients with less than 2% in patients with moderate exacerbation was significantly higher (78.8 % versus 46.3 %, p <0.001). Conclusion: In COPD exacerbations, serum eosinophil value may be variable, clinical and laboratory findings should be evaluated together to determine the optimal treatment modality in these patients.

Keywords: COPD, COPD exacerbation, eosinophil

Deniz DOĞAN, Yakup ARSLAN. THE ROLE OF EOSINOPHILS AT MILD AND MODERATE COPD EXACERBATIONS. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(3): 169-175
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale