ISSN: 1300-4115
HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA GÖRÜLEBİLEN AKCİĞER KOMPLİKASYONLARINA YAKLAŞIM [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(1): 65-70

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA GÖRÜLEBİLEN AKCİĞER KOMPLİKASYONLARINA YAKLAŞIM

Emel GÖNÜLLÜ1, Özgür MEHTAP1, Hakan KESKİ1, Abdullah HACIHANEFİOĞLU1, Birsen MUTLU2
1Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erişkin Hematoloji, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları, Kocaeli

Hematolojik maligniteli hastalarda genel olarak morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni enfeksiyonlardır. Hematolojik malignitelerde ciddi enfeksiyonlara neden olan en sık risk faktörü, sitotoksik kemoterapiye bağlı nötropenidir. Nötropenik hastalarda pulmoner infiltrasyonlar çok sık görülmektedir ve ciddi komplikasyonlara yol açmaktadırlar. Nötropenik hastalarda görülen akciğer infiltrasyonu sıklıkla fungal enfeksiyonlara atfedilir fakat bu infiltrasyonlar bakteriyel, viral ve mikobakteriyel de olabilir. Son yıllarda, gelişmiş ülkelerde tüberküloz insidansı azalmakla beraber, gelişmekte olan ülkelerde beslenme yetersizliği, kalabalık ortamlarda yaşama ve tüberkülozun kötü kontrol edilmesi nedeniyle halen yüksek prevalansta bulunmaktadır. Pulmoner infiltrasyonun etyolojisini aydınlatmak için bazen radyolojik yöntemler yeterli olurken, bazen de transbronşiyal biyopsi ve bronkoalveolar lavaj gibi invazif girişimler de gerekebilmektedir. İnatçı veya tekrarlayan ateşi olan nötropenik hastalarda invazif fungal enfeksiyonlar nedeniyle ampirik veya preemptif tedavi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hematolojik, nötropeni, enfeksiyon, pulmoner

MANAGEMENT OF PULMONARY COMPLICATIONS THAT CAN BE OCCURED AMONG THE PATIENTS WITH HEMATOLOGIC MALIGNANCY

Emel GÖNÜLLÜ1, Özgür MEHTAP1, Hakan KESKİ1, Abdullah HACIHANEFİOĞLU1, Birsen MUTLU2
1Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erişkin Hematoloji, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları, Kocaeli

Infections are the major cause of morbidity and mortality in patients with hematologic malignancies. Neutropenia, resulting from cytotoxic chemotherapy is the most common risk factor for severe infections in hematological malignancies. Pulmonary infiltrates in neutropenic patients cause frequent and serious complications. In neutropenic patients, the infiltration of the lung, are frequently attributed to fungal infections. But the cause of infection can be bacterial, viral or mycobacterial. In recent years, tuberculosis incidence has declined in high-income countries, but incidence remains high in developing countries that have high prevalence of malnutrition, crowded living conditions, or poor tuberculosis control. Radiologic findings may be helpful in predicting the etiology of pulmonary infiltration but some invasive procedures, such as transbronchial biopsy and bronchoalveolar lavage may be required. Empirical treatment or preemptive treatment for invasive fungal infections is needed among neutropenic patients with persistent or recurrent fever.

Keywords: Hematologic, neutropenia, infection, pulmonary

Emel GÖNÜLLÜ, Özgür MEHTAP, Hakan KESKİ, Abdullah HACIHANEFİOĞLU, Birsen MUTLU. MANAGEMENT OF PULMONARY COMPLICATIONS THAT CAN BE OCCURED AMONG THE PATIENTS WITH HEMATOLOGIC MALIGNANCY . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(1): 65-70
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale