ISSN: 1300-4115
PLEVRAL TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE PLEVRA SIVISI ADA DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(3): 153-160

PLEVRAL TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE PLEVRA SIVISI ADA DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Sami DENİZ1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Mutlu Onur GÜÇSAV1, Dursun ALİZOROĞLU1, Gülru POLAT1, Mustafa Şevket DERELİ1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gögüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Amaç: Tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen, tüberküloz (TB) ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da önemli bir mortalite ve mortalite nedenidir. Çalışmamızda; TB plörezi bulunan hastalarda plevral sıvı ADA düzeyinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlandı. Yöntem ve Gereç: Çalışma retrospektif bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Hastaların yaşı, solunum fonksiyon testleri (SFT), periferik kanda; glikoz, protein, albümin, aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), alkalen fosfataz (ALP), laktat dehidrojenaz (LDH), bilirubin, üre, kreatinin ve kan hücre sayımı; kan gazı analizi, plevral sıvıda; glukoz, albümin, protein, LDH, adenosin deaminaz (ADA) ve sıvı hücre sayımı sonuçları kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya toplam 41'i kadın, 105'i erkek 145 hasta dahil edildi,. Hastaların yaş ortalaması 53.1, ortalama plevral sıvı ADA düzeyi 55.2 idi. Cinsiyete açısından karşılaştırıldığında; plevral sıvı ADA düzeyleri kadınlarda anlamlı olarak düşüktü (p = 0.031). Hastalar 65 yaşından küçük ve büyük olarak ayrıldığında, plevral sıvı ADA düzeyi arasında fark yoktu (p = 0.657). Sonuç: Tüberküloz plevral efüzyonlarda adenosin deaminaz düzeyi cinsiyete göre değişmekte ve kadınlarda erkeklere göre daha düşük olduğu saptanmıştır. 65 yaş altı ve üstü gruplar arasında benzer seviyelerde bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz; adenozin deaminaz; yaş; cinsiyet

COMPARISON OF PLEURAL FLUID ADA LEVEL IN TERMS OF AGE AND GENDER OF PATIENTS WITH PLEURAL TUBERCULOSIS

Sami DENİZ1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Mutlu Onur GÜÇSAV1, Dursun ALİZOROĞLU1, Gülru POLAT1, Mustafa Şevket DERELİ1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gögüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Aim: Despite improvements in the diagnosis and treatment, tuberculosis (TB) is still an important cause of morbidity and mortality all over the world, as it is in our country. Aim: It was aimed to determine the relation of pleural fluid adenosine deaminase (ADA) level with age and gender of patients with TB pleurisy. Material and Methods: The study was designed as a retrospective study. Age of the patients, pulmonary function tests (PFT) measurements, glucose, protein, albumin, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), lactate dehydrogenase (LDH), bilirubin, urea, creatinine and blood cell count from peripheral blood; blood gas analysis, glucose, albumin, protein, LDH, ADA, fluid cell count results in pleural fluid were recorded. Results: A total of 145 patients were included in the study, 41 were female and 105 were male. The mean age of the patients was 53.1 years, the mean pleural fluid ADA level was 55.2. When compared to gender; pleural fluid ADA levels were significantly lower in women (p = 0.031). When patients were divided as younger and older than 65 years old, there was no difference in pleural fluid ADA level (p = 0.657). Conclusion: The level of adenosine deaminase in tuberculous pleural effusions varies according to gender and was detected lower in females than in males. Similar levels were found between the groups above and under 65 years old.

Keywords: Tuberculosis; adenosine deaminase; age; gender

Sami DENİZ, Ahmet Emin ERBAYCU, Mutlu Onur GÜÇSAV, Dursun ALİZOROĞLU, Gülru POLAT, Mustafa Şevket DERELİ. COMPARISON OF PLEURAL FLUID ADA LEVEL IN TERMS OF AGE AND GENDER OF PATIENTS WITH PLEURAL TUBERCULOSIS. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(3): 153-160
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale