ISSN: 1300-4115
AĞIR KOAH’LI OLGULARDA ALTI DAKİKA YÜRÜME TESTİ MESAFESİNİ TEST ÖNCESİ TAHMİN ETMEK MÜMKÜN MÜDÜR? [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(3): 161-167

AĞIR KOAH’LI OLGULARDA ALTI DAKİKA YÜRÜME TESTİ MESAFESİNİ TEST ÖNCESİ TAHMİN ETMEK MÜMKÜN MÜDÜR?

Gülru POLAT1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Gülistan KARADENİZ1, Aysu AYRANCI1, Fatma DEMİRCİ1, Özlem EDİBOĞLU1, Filiz GÜLDAVAL1, Mine GAYAF1, Enver YALNIZ1
Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Altı dakika yürüme testi (6DYT), kardiyopulmoner hastalığı olanlarda fonksiyonel kapasiteyi gösteren bir egzersiz testidir. Bu çalışmada, KOAH’lı olgularda, 6DYT’nin; pO2, pCO2, egzersiz desaturasyonu, arteryel tansiyon, kalp atım hızı, solunum sayısı ve dispneskoru ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem ve Gereç: GOLD kriterlerine göre ağır-çok ağır KOAH’ı olan 83 olgu çalışmaya alındı. Hastalara 6DYT uygulandı. Hastalar modifiye Borgskalası ile değerlendirildi. Test öncesi spirometri uygulandı. Test öncesi ve sonrası kangazı değerleri, vital bulguları ölçüldü. Sonuçlar Wilcoxan signedrank testi ile karşılaştırıldı. Lineer regresyon analizi ile değerlendirildi. Bulgular: 83 olgu yürümeyi tamamladı. En sık şikayetdispne idi. Test öncesi olguların FEV1 değeri 1.65 lt idi. Ortalama yürüyüş mesafesi ise ortalama 246 m olarak bulundu. Kalp hızı, sistolik ve diyastolik kan basıncı, solunum hızı ve dispne skoru testten sonra anlamlı olarak arttı(p<0.05). Testten sonra pO2 değeri değişmezken, pCO2 değeri anlamlı olarak azaldı(p<0.05). Solunum hızı ve dispne skoru yürüyüş mesafesini etkileyen faktörler olarak bulundu. Sonuç: Yürüyüş mesafesi; yaş, cinsiyet ve FEV1 değerinden bağımsızken solunum sayısı ve dispne skoru yürüyüş mesafesini belirleyen faktörler olarak bulundu. Test öncesi solunum sayısı ve dispne skoruna bakarak ağır KOAH’lı olguların ne kadar yürüyebileceğini öngörebilir, beklediğimizin altında yürüyen olgularda testin tekrarlanmasını sağlayabiliriz.

Anahtar Kelimeler: 6 dakika yürüme testi, KOAH, solunum sayısı, dispne skoru, FEV1

IS IT POSSIBLE TO ESTIMATE THE SIX-MINUTE WALK TEST DISTANCE IN PATIENTS WITH SEVERE COPD BEFORE THE TEST?

Gülru POLAT1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Gülistan KARADENİZ1, Aysu AYRANCI1, Fatma DEMİRCİ1, Özlem EDİBOĞLU1, Filiz GÜLDAVAL1, Mine GAYAF1, Enver YALNIZ1
Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Aim: Sixminute walk test (6MWT); is an execise test used as an indicator of the functional capacity in patients with cardio pulmonary disease. In this study, weaimed toin vestigate the relation between vital signs, bloodgasvalues, dys pneas core and walk distance in cases with severe COPD. Materials And Methods: 6 minute walk test performedto 83 cases in stable period with severe and very severe COPD according to GOLD criteria. Dys pneas corese valuated with modified borgs cale. Lung function test performed before walking. Blood gas values and vital signs measured before and after test. Results compared with wil coxansigne drank test. Factor saffecting walk distance evaluated with lineer regression analysis. Results: 83 cases completed the walking. Themost common complaint was dyspnea. Meanvalue of FEV1 in stableperiod of disease was 1,65 lt. Mean walk distance was 246m. Pulse rate, sys tolicand diastolic pressure, respiration rate and dys pneascore in creased after the walk test (p<0.005). pCO2 decreased significantly after the walk test(p<0.005) where as pO2 did not(p>0.005). Respiration rate and dys pneascore was found as the factor saffecting the walk distance. Conclusion: In this study, we have seen, walk distance in dependent fromage, sex, FEV1 value but respiration rate and dys pneas core were found as factors affecting the determination of walk distance. Before the test, we can predict how far our patients with severe COPD can walk by looking at the respiratory rate and dyspnea score. If the distance is below the predicted value, we can repeat the test.

Keywords: 6 minutewalk test, COPD, respiratory rate, dyspneascore, FEV1

Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Gülistan KARADENİZ, Aysu AYRANCI, Fatma DEMİRCİ, Özlem EDİBOĞLU, Filiz GÜLDAVAL, Mine GAYAF, Enver YALNIZ. IS IT POSSIBLE TO ESTIMATE THE SIX-MINUTE WALK TEST DISTANCE IN PATIENTS WITH SEVERE COPD BEFORE THE TEST?. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(3): 161-167
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale