ISSN: 1300-4115
GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLARINA DÜZENLİ KONTROLE GİTMEYEN KOAH HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2016; 30(3): 149-155

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLARINA DÜZENLİ KONTROLE GİTMEYEN KOAH HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Muzaffer Onur TURAN1, Pakize Ayşe TURAN2, Arzu MİRİCİ3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2Menemen Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
3Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları, Çanakkale, Türkiye

AMAÇ: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), komplike bir hastalık olup hastalarda risk faktörlerine maruziyet, mevcut hastalık durumu, semptomlar, tedavi etkinliğininin düzenli olarak değerlendirilmesi ve bu izleme dayalı olarak tedavinin düzenlenmesi gerekmektedir. Göğüs hastalıkları polikliniğine ilaç yazdırmaya gelen veya rapor için başvuran, düzenli poliklinik kontrollerine gelmeyen KOAH hastalarında mevcut hastalık durumu ve tedavinin değerlendirilmesi amaçlandı. YÖNTEM-GEREÇ: Çalışmaya, Ocak-Haziran 2015 tarihleri arasında Gelibolu Devlet Hastanesi göğüs hastalıkları polikliniğine, sadece ilaç yazdırmak için başvuran ve son 1 yıl içerisinde göğüs hastalıkları doktorları tarafından değerlendirilmemiş hastalar (çalışma grubu) ve kontrol amaçlı düzenli gelen hastalar (karşılaştırma grubu) dahil edildi. Hastalara solunum fonksiyon testi (SFT) ve inhaler cihaz kullanım becerisini değerlendiren bir test uygulandı. BULGULAR: Çalışma grubunda 70, karşılaştırma grubunda 60 olmak üzere toplam 130 KOAH hastası çalışmaya alındı. Çalışma grubu hastalarının %40'ı sigara içmeye devam etmekteydi. Bu hastalara SFT en son 1.67±0.98 yıl önce yapılmışken, doktor tarafından KOAH ilaç eğitimi de son olarak 1.44±0.89 yıl önce verilmişti. Çalışma grubundaki hastalara son KOAH ilaç eğitimi ve SFT uygulanmasından sonra geçen süre, karşılaştırma grubu hastalarına göre anlamlı olarak daha uzundu (p<0.001). İki grubun hastaları arasında, kullandıkları ilaçların KOAH'da birleşik değerlendirme sınıflamasına uygunluğu açısından da anlamlı fark tespit edildi (p=0.002). Çalışma grubu hastalarının inhaler cihaz beceri puanları da istatistiki açıdan anlamlı olacak şekilde daha düşüktü (p=0.035). SONUÇ: KOAH hastalarının izlemi konusunda standart bir yaklaşım olmasa da, solunum fonksiyon testi, kullandığı ilaçların uygunluğu ve inhaler tedavi uyumu gibi parametreler düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir. Bu yüzden, herhangi bir sebeple göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran hastalarda bu değerlendirmelerin en son ne zaman yapıldığının sorgulanması ve hastanın bütünüyle irdelenmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, tedavi uyumu, kontrol

ASSESSMENT OF COPD PATIENTS WITH UNREGULAR VISITS TO PULMONOLOGISTS

Muzaffer Onur TURAN1, Pakize Ayşe TURAN2, Arzu MİRİCİ3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2Menemen Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
3Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları, Çanakkale, Türkiye

AIM: COPD is a complicated disease in which risk factors, symptoms, efficiency of treatment should be assessed regularly; therapy should be revised according to the status of the disease. We aimed to evaluate the status of COPD patients without regular visits to pulmonologists. MATERIAL AND METHODS: COPD outpatients who applied Gelibolu State Hospital pulmonology polyclinic for repeating prescriptions or extending the committee report of COPD (research group) and for their regular controls (control group) were included in the study between January-June 2015. All patients underwent standard spirometry. Treatment adherence of the patients was evaluated by a scoring system created by the performance of bronchodilator usage. RESULTS: 130 One-hundred and thirty COPD patients (70 in research, 60 in control group) were included in the study. 40%Forty percentage of research group patients were still smoking. The previous spirometry had been performed 1.67±0.98 year ago when the last inhaler device education had been given by a doctor 1.44±0.89 year ago. The period after the last device education and the spirometry was statistically longer in research group (both p<0.001). There was a significant difference about the appropriateness to the combined assessment between two groups (p=0.002). The average score for inhaler device tecnique was higher in control group (p=0.035). CONCLUSION: Although there is not a standard approach about the follow-up of COPD patients, lung capacity, treatment adherence to guidelines and patient adherence to COPD therapies have to be evaluated regularly. It is important to examine these parameters about COPD at the time of patient visits.

Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Medication Adherence, control

Muzaffer Onur TURAN, Pakize Ayşe TURAN, Arzu MİRİCİ. ASSESSMENT OF COPD PATIENTS WITH UNREGULAR VISITS TO PULMONOLOGISTS. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2016; 30(3): 149-155
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale