ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Akciğer rezeksiyonu sonrası görülen bronkolplevral fistüllerde endobronşial tedavi [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(1): 27-34 | DOI: 10.5222/IGH.2020.1862

Akciğer rezeksiyonu sonrası görülen bronkolplevral fistüllerde endobronşial tedavi

Hasan Oğuz Kapıcıbaşı1, Volkan Baysungur2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Çanakkale - Türkiye
2stanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği İstanbul - Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Bu çalışmamızda akciğer rezeksiyonu sonrası, hala en korkulan komplikasyonlardan olan bronkoplevral fistül (BPF) tedavisinde endobronşial fistül onarımının yerini göstermeyi amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem ve Gereç: Şubat 2006-Nisan 2010 tarihleri arasında, BPF gelişen 22 hasta içinden fistül büyüklüğü 3-10 mm olan ve endobronşial onarım yapılan 15 hasta, retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özelliklerine bakıldı. Ayrıca eşlik eden sistemik hastalıklar, steroid kullanımı, malnutrisyon, plöropulmoner enfeksiyon, adjuvant ve neoadjuvan kemo radyoterapi, bronşiyal güdükte rezidüel karsinamatöz doku kalması cerrahi sonrası evre, fistül oluşumda risk faktörü olarak kabul edildi.
BULGULAR: Bulgular: Çalışmaya katılan olguların hepsi erkekti ve yaş aralığı 50-80(ortalama: 61,3) idi. Olgularda primer hastalık göz önüne alındığında, 14’ü (% 93.3 ) malignensi nedeniyle, 1 ‘i (% 6,7) mdr tbc nedeniyle opere edildi. Olgularımızın 11’i sağ standart pnömonektomi, 1’i sağ sleeve pnömonektomi, 1’i sağ bilobektomi inferior ve diyafram rezeksiyonu, 2’si sol standart pnömonektomi uygulandı. Endoskopik yöntemle n-butil siyanoakrilat kullanılarak bronkoplevral fistül onarımı uygulanan 15 hastanın 12’ sinde başarı sağlandı ve başarı oranını %80 olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Sonuc olarak endoskopik metodla doğru teknikle uygulanan n-butil siyanoakrilat gibi doku yapistircilarının, ucuz olmalari ve kolay uygulanabilmeleri nedeniyle ozelikle 10 mm altindaki BPF’ de ilk tercih olarak kullanilabilecek tedavi yontemlerinden biri olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: bronkoplevral fistül, n-butil siyanoakrilat, bonkoskopi, endobronşiyal tedavi

Endobronchial Treatment for Bronchopleural Fistula After Lung Resection

Hasan Oğuz Kapıcıbaşı1, Volkan Baysungur2
1Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine Thoracic Surgery Division Canakkale - Turkey
2Istanbul Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and research Hospital, Thoracic Surgery Clinic Istanbul Turkey

INTRODUCTION: Aim: In this study, we aimed to show the place of endobronchial fistula repair in the treatment of bronchopleural fistula (BPF) which is still one of the most feared complications after pulmonary resection
METHODS: Material and Methods: Between February 2006- April 2010, 22 patients developed BPF after lung resection. The study included retrospective evaluation of 15 patients with fistula size of 3-10 mm that underwent endobronchial repair. Demographic characteristics of the patients were analyzed. Also Patients concomitant systemic diseases, steroid usage, malnutrition, adjuvant and neoadjuvant chemo/radiotherapy, pleuropulmonary infections, remaining residual carcinomatous tissue in the bronchial stump, post-surgical stage of disease were accepted as a risk factors for fistula formation.
RESULTS: Results: All of the cases involved in the study were male and the age range was 50-80 (average: 61,3). When the primary disease was evaluated, 14 patients (93.3%) were operated for malignancy and 1 patient (6.7%) was operated due to multi-drug resistant tuberculosis. Right standard pneumonectomy was performed in 11 patients. In Addition; one patient had right sleeve pneumonectomy, one patient had right lower bilobectomy plus diaphragm resection and two patients had left standard pneumonectomy done. Success was achieved in 12 of the 15 patients who underwent bronchopleural fistula repair using N-butyl cyanoacrylate by endoscopic method. The success rate was 80%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: As a result, we think that application of tissue adhesives such as n-butyl cyanoacrylate by endoscopic method with the right technique that can be used as the first choice of treatment especially in BPF under 10 mm because of their low price and easy application.

Keywords: bronchopleural fistula, n-butyl cyanoacrylate glue, bronchoscopy, endobronchial treatment

Hasan Oğuz Kapıcıbaşı, Volkan Baysungur. Endobronchial Treatment for Bronchopleural Fistula After Lung Resection. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(1): 27-34

Sorumlu Yazar: Hasan Oğuz Kapıcıbaşı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale