ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Düşük ADA Düzeyi Olan Tüberküloz Plörezili Hastalar, Yüksek ADA Düzeyi Olanlardan Farklı Mıdır? [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(1): 20-26 | DOI: 10.5222/IGH.2020.1812

Düşük ADA Düzeyi Olan Tüberküloz Plörezili Hastalar, Yüksek ADA Düzeyi Olanlardan Farklı Mıdır?

Ceyda Anar, Melih Büyükşirin, Melike Yüksel Yavuz, Filiz Güldaval, İbrahim Onur Alıcı
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği İzmir - Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Bu çalışmada düşük ADA düzeyi olan TPE’lu hastalar ile yüksek ADA düzeyine sahip olan hastaları klinik, radyolojik, sitopatolojik özellikleri yönünden karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem ve Gereç: Torasentez yapılan tüberküloz plevral efüzyon (TPE) hastaları retrospektif olarak incelendi. Plevral sıvı profilleri düşük ADA seviyeleri ile yüksek ADA seviyeleri arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Bulgular: Çalışmaya 95 erkek, 43 kadın ve median yaş ortalaması 36 olan tüberküloz plörezi tanısı konan 138 hasta dahil edildi. Hastaların çeşitli klinik, sitopatolojik, mikrobiyolojik ve radyolojik özellikleri tabloda gösterilmiştir. Plevral sıvı ADA değeri düşük ve yüksek olan hastalar arasında yaş, cinsiyet, klinik, plevral sıvı miktarı (az, orta, masif), karakteri (serbest, loküle, ampiyem) ve sitolojisi (lenfosittik, nötrofilik, mix) yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Ancak plevral sıvı ADA değeri (≥ 40 IU/L) yüksek olanlarda parenkimal tutulumun, plevral kalınlaşmanın ADA değeri (< 40 IU/L) düşük olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğu bulundu (sırasıyla p: 0,011, 0,016).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Tüberküloz plörezili hastaların klinik, radyolojik ve histopatolojik bulgularının ADA düzeyine göre farklılık göstermeyebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, plörezi, ADA

Are Patients with Tuberculosis Pleurisy with Low ADA Levels Different from Those with High ADA Levels?

Ceyda Anar, Melih Büyükşirin, Melike Yüksel Yavuz, Filiz Güldaval, İbrahim Onur Alıcı
İzmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training Research Hospital, Chest Diseases Clinic Izmir Turkey

INTRODUCTION: Aim: we aimed to compare the patients with low ADA levels and patients with high ADA levels in terms of their clinical, radiological and cytopathological features.
METHODS: Material and Methods: Tuberculosis pleural effusion (TPE) patients who underwent thoracentesis were retrospectively reviewed. The pleural fluid profiles were compared between low ADA levels and high ADA levels.
RESULTS: Results: A total of 138 patients consisting of 43 women and 95 men, who were diagnosed with tuberculous pleurisy with a mean age of 36, were included in the present study. No statistically significant differences were detected among the patients who had low and high pleural fluid ADA levels in terms of age, gender, clinical symptoms, pleural fluid amounts (Low, Median, Massive), its characteristics (Free, Loculated, Empyema), and its cytology (Lymphocytic, Neutrophilic, Mix). However, it was determined that parenchymal involvement was higher at a statistically significant level in those who had high pleural fluid ADA values (≥40 IU/L), and those who had low ADA value of the pleural thickening (<40 IU/L) (p: 0.011; 0.016, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: It should be kept in mind that clinical, radiological and histopathological findings of patients with tuberculous pleurisy may not differ according to ADA level.

Keywords: Tuberculosis, pleural fluid, ADA

Ceyda Anar, Melih Büyükşirin, Melike Yüksel Yavuz, Filiz Güldaval, İbrahim Onur Alıcı. Are Patients with Tuberculosis Pleurisy with Low ADA Levels Different from Those with High ADA Levels?. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(1): 20-26

Sorumlu Yazar: Melih Büyükşirin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale