ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
MEDİASTİNOSKOPİ OLGULARIMIZIN ANALİZİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(1): 19-22

MEDİASTİNOSKOPİ OLGULARIMIZIN ANALİZİ

Serpil SEVİNÇ1, Ahmet ÜÇVET1, Ali Alper1, Kenan Can CEYLAN1, Gökhan YUNCU1, Şeyda ÖRS KAYA2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli

Mediastinoskopi, medi asten hastalıklarının tanısında ve küçük hücreli dışı akciğer kanserinin evrelemesinde sık kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada 0cak 2002 ile Ocak 2003 tarihleri arasında İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde mediastinal patolojilerin tanısını koymak veya akciğer kanserini evrelemek amacı ile mediastinoskopi yapılan 53 hasta retrospektif olarak incelendi. Olguların 42'si erkek, 11'i kadın ve yaş ortalaması 53±7.6 (yaş aralığı 14-78) idi. Olguların 29'unda (%55) tanı amaçlı, 24'ünde (%45) akciğer kanserini evreleme amacı ile toraks bilgisayarlı tomografi bulgularına göre selektif mediastinoskopi yapıldı. Tanı amaçlı yapılan mediastinoskopi olgularında sonuçlar; granülomatöz lenfadenit (n=14), reaktif lenfadenit (n=5), malign epitelyal tümör (n=3), Hodgkin lenfoma (n=2), tiroid kökenli epitelyal tümör (n=1), timoma (n=1), intratorasik guatr (n=1), Castleman hastalığı (n=1), bronkojenik kist (n=1) idi. Evreleme amaçlı mediastinoskopi yapılan olgulardan 15'inde (%62.5) lenf bezi metastazı saptandı. Bir hastada pnömotoraks, bir hastada ise kanama oldu. Kanama olan hastaya vena azigos yaralanması nedeni ile sağ torakotomi yapıldı. Bu çalışmada mortalite görülmedi. Mediastinoskopi, gerek primer veya sekonder mediastinal patolojilerin tanısının konmasında gerek akciğer kanseri evrelemesinde, düşük morbiditesi ve yüksek tanısal verimliliği ile güvenilir ve basit bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Mediastinoskopi, mediasten hastalıkları, akciğer kanser evrelemesi

ANALYSIS OF OUR MEDIASTINOSCOPY CASES

Serpil SEVİNÇ1, Ahmet ÜÇVET1, Ali Alper1, Kenan Can CEYLAN1, Gökhan YUNCU1, Şeyda ÖRS KAYA2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli

Mediastinoscopy is a frequently using procedure in the diagnosis of mediastinal diseases and the staging of non-small cell lung cancer. In this study, in order to perform the diagnosis of the mediastinal pathologies or the stage of the lung cancer, 53 cases were retrospectively evaluated at the 1st Chest Surgery Clinic, İzmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Education and Research Hospital between January 2002 and January 2003. There were 42 male and 11 female patients and the mean age was 53±7.6 (14-78). Mediastinoscopy was performed for the diagnosis in 29 patients (55%) and for lung cancer staging according to thorax computed tomography findings in 24 patients (45%) selectively. The results in the cases who were performed mediastinoscopy for purpose of the diagnosis were granulomatosis lypmhadenopathy (n=14), reactive lymphadenitis (n=5), malignant epithelial tumor (n=3), Hodgkin's lymphoma (n=2), the epithelial tumor releated to the thyroid (n=1), thymoma (n=1), intrathoracic goitre (n=1), Castleman's disesase (n=1), bronchogenic cyst (n=1). Lymph node metastasis were determined in fifteen cases of the patients who underwent mediastinoscopy for lung cancer staging. Pneumothorax in one case, bleeding in one case was seen. Right thoracotomy was performed in the bleeding case because of the vena azygose injury. There was no mortalitiy in this study. Mediastinoscopy, with its low morbidity rate and high diagnostiic value, is a safe and simple procedure for either diagnosis of the primer and seconder mediastinal pathologies or lung cancer staging.

Keywords: Mediastinoscopy, mediastinal diseases, lung cancer staging

Serpil SEVİNÇ, Ahmet ÜÇVET, Ali Alper, Kenan Can CEYLAN, Gökhan YUNCU, Şeyda ÖRS KAYA. ANALYSIS OF OUR MEDIASTINOSCOPY CASES . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(1): 19-22
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale