ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA KOMORBİDİTE DURUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(3): 145-155

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA KOMORBİDİTE DURUMU

Kadir SOYKÖK1, Sulhattin ARSLAN2, Yeltekin DEMİREL1
1Cumhuriyet Ünv Tıp Fak, Aile Hekimliği, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Ünv Tıp Fak, Göğüs Hastalıkları, Sivas, Türkiye

Amaç: KOAH‘da en sık görülen komorbiteler; iskelet kas anormallikleri, hipertansiyon, diabet, koroner arter hastalıkları, kalp yetmezliği, kanser, pulmoner vasküler hastalıklar ve serebro vasküler hastalıklardır. KOAH’ta en sık rastlanan komorbid hastalıkları tespit ederek, komorbit sıklığın KOAH ta cinsiyet, inflamasyon ve şidetlle olan ilşkisini araştırdık. Yöntem ve Gereç: Çalışmaya 179 KOAH hastası alındı. Hastaların solunum fonksiyon testi (SFT), arteryel kan gazı (AKG), C-reaktif protein (CRP), hemoglobin (Hgb), hemotokrit (Htc) ve ortalama eritrosit hacmi (MCV) değerleri kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya alınan olguların yaş ortalaması 64.51±11.04 idi. Hastaların %64.8’inde en az bir komorbidite vardı. Olgularda en sık görülen komorbiditeler (%60.9) hipertansiyon (HT), (%27.4) diyabet (DM), (%33) koroner arter hastalığı (KAH), (%20.1), konjestif kalp yetmezliği (KKY), (%8.4) serebro vasküler hastalık (SVH), (%19.6) depresyon, (%13.4) anemi, (%11.2) peptik ülser, (%15.6) gastro özefagial reflü (GÖR), (%3.4) akciğer kanseri, (%15.6) osteoporoz, (%8.9) obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS), (%4.5) kronik böbrek yetmezliği (KBY), (%9.5) periferik damar hastalığı (PDH), (%4.5) pulmoner hipertansiyon (PHT) idi. Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda en sık rastlanan komorbiditelerin hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve diabet olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: KOAH, komorbidite, koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği

COMORBIDITY STATUS IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Kadir SOYKÖK1, Sulhattin ARSLAN2, Yeltekin DEMİREL1
1Cumhuriyet Ünv Tıp Fak, Aile Hekimliği, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Ünv Tıp Fak, Göğüs Hastalıkları, Sivas, Türkiye

Aim: Comorbidities are common in COPD and they may have important effects on prognosis. The most frequent comorbidities in COPD including; musculoskletal abnormalities, hypertension, diabetes, heart failure, cancers and coronary artery, pulmonary vascular and cerebrovascular diseases. The aim of this study is to detect the most common comorbidities in COPD. To investigate the association of comorbid incidence with gender, inflammation, and severity of COPD Material and Methods: Our study has been conducted on 179 patients diagnosed with COPD, Comorbidities of patients were recorded through direct conversation with them and researching their folder retrospectively. Certain parameters of patients were recorded such as arterial blood gas (ABG), C-reactive protein (CRP), hemoglobin (Hgb), hematocrit (Hct) and mild cellular volume (MCV) through analyzing of their folders retrospectively. Results: Mean age was 64.51±11.04 and 64,8% of patients had at least one comorbidity. The most common comorbidities included hypertension (HT; 60,9%), diabetes (DM; 27,4%), coronary artery disease (CAD; 33%), congestive heart failure (CHF; 20, 1%), cerebrovascular disease (CVD; 8,4%), depression (19,6%), anemia (13,4%), peptic ulcer (11,2%), gastroesophageal reflux (GER; 15,6%), lung cancer (3,4%), osteoporosis (15,6%), obstructive sleep apnea hypopnea syndrome (8,9%), chronic renal failure (4,5%), peripheral vessel disease (PVD; 9,5%) and pulmonary hypertension (PHT: 4.5%). Conclusion: As a result, according to our study hypertension, coronary artery disease and diabetes have been considered as the most common comorbidities.

Keywords: COPD, Comorbidity, Coronary Artery Disease, Congestive Heart Failure

Kadir SOYKÖK, Sulhattin ARSLAN, Yeltekin DEMİREL. COMORBIDITY STATUS IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(3): 145-155
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale