ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
HEMŞİRELERİN GÖĞÜS FİZYOTERAPİSİNE YÖNELİK BİLGİ VE UYGULAMALARI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(2): 95-104

HEMŞİRELERİN GÖĞÜS FİZYOTERAPİSİNE YÖNELİK BİLGİ VE UYGULAMALARI

Şerife KARAGÖZOĞLU1, Ayşe ARIKAN DÖNMEZ1, Dilek ÖZDEN1, Hatice TEL1
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sivas, Türkiye

Çalışmamızda hemşirelerin göğüs fizyoterapisine (GF) yönelik bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi amaçlandı. Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki bu çalışmaya 15 Mayıs-15 Haziran 2009 tarihleri arasında Sivas ilinde bulunan bir devlet hastanesi ve bir üniversite hastanesinde çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 140 hemşire alındı. Veriler araştırmacılar tarafından literatür bilgisine dayalı olarak geliştirilen hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri, GF ile ilgili eğitim ve literatür izleme ve kliniklerinde uygulama durumları, GF tanımı, amacı, yöntemleri, kontrendikasyonları, perfüzyon, saturasyon, hipoksi kavramlarını tanımlamaya yönelik 26 maddelik soru formu kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde frekans dağılımı kullanıldı. Hemşirelerin yaş ortalaması 29.04±5.47 yıl olarak bulundu. Hemşirelerin %25'i eğitimleri sırasında GF programının alt bileşenleri olan postüral drenaj ve oksijen tedavisi gibi bazı konularda eğitim almış olmakla birlikte, % 69.3'ü hem eğitim süreçlerinde hem de daha sonraki mesleki yaşamlarında GF programının bütününe yönelik herhangi bir eğitim almadığını, %97.1'i bu konuyla ilgili herhangi bir hizmet içi eğitim programına katılmadığını, %99.3'ü GF ile ilgili literatür takip etmediğini ifade etti. Hemşirelerin %83.6'sı GF'ni, %39.3'ü GF yöntemlerini doğru tanımladı. Ancak, sadece %30.0'u çalıştığı kliniklerde hastalarına GF uyguladığını ve %17.1'i doğru değerlendirme parametreleri ile uygulamanın etkinliğini değerlendirdiğini ifade etti. Araştırma sonucunda hemşirelerin GF'nin tanımı, amacı, kontrendikasyonları ve yöntemlerine ilişkin genel olarak bilgileri olmakla birlikte bu bilgilerini uygulamaya yeterince yansıtamadıkları ve değerlendiremedikleri, var olan bilgilerini güncellemek için literatür takip etmedikleri, GF ile ilgili kurumlarında kullanabilecekleri herhangi bir standart uygulama rehberinin olmadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner rehabilitasyon, göğüs fizyoterapisi, solunum fizyoterapisi, göğüs fizyoterapisi hemşirelik uygulamaları

NURSES' KNOWLEDGE AND PRACTICES REGARDING CHEST PHYSIOTHERAPY

Şerife KARAGÖZOĞLU1, Ayşe ARIKAN DÖNMEZ1, Dilek ÖZDEN1, Hatice TEL1
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sivas, Türkiye

The study aimed to determine nurses' knowledge and practices regarding chest physiotherapy (CP). This descriptive study was conducted between 15 May and 15 June 2009 in Sivas and it included 140 nurses working in a state and university hospital agreeing to participate in the study. The researchers collected the data using a 26-item questionnaire aiming to define nurses' socio-demographic characteristics, status to observe education and literature regarding CP and to implement them in clinics, definition, purpose, methods and contraindication of CP, and concepts like perfusion, saturation and hypoxia. The frequency distribution was used for data analyses. Nurses' mean age was 29.04 ± 5.47. Although, of the nurses, 25% studied postural drainage and oxygen therapy, sub-components of CP program; 69.3% had no CP training during their education and careers, 97.1% joined no in-service training program, 99.3% followed no related literature. Of the nurses, 83.6% defined CP correctly and 39.3% CP methods. However, only 30.0% applied CP in clinics, 17.1% evaluated the effectiveness of the application with correct evaluation parameters and 97.9% stated there were no standard practice guidelines regarding this application. It can be suggested that although nurses have general knowledge about the definition, purpose, contraindications, and methods of CP, they cannot reflect this onto their practice, do not follow the literature on CP and had no standard practice guidelines in their institutions.

Keywords: Pulmonary rehabilitation, chest physiotherapy, respiratory physiotherapy, nursing practices for chest physiotherapy

Şerife KARAGÖZOĞLU, Ayşe ARIKAN DÖNMEZ, Dilek ÖZDEN, Hatice TEL. NURSES' KNOWLEDGE AND PRACTICES REGARDING CHEST PHYSIOTHERAPY. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(2): 95-104
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale