ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
BENİGN VE MALİGN AKCİĞER HASTALARINDA BRONKOALVEOLAR LAVAJ SIVISI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİNİN TANISAL DEĞERİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2002; 16(2): 9-10

BENİGN VE MALİGN AKCİĞER HASTALARINDA BRONKOALVEOLAR LAVAJ SIVISI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİNİN TANISAL DEĞERİ

Özlem EDİBOĞLU1, Fevziye TUKSAVUL1, Dilek KALENCİ2, Salih GÜÇLÜ1, Mehmet Gülpek1
1İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği
2İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuarı

Çalışmada benign ve malign akciğer hastalıklarında BAL sıvısındaki üre, ALP ve LDH'ın tanısal değerinin araştırılması amaçlandı. Çalışmaya toplam 63 hasta alındı. Bunların 25'i periferik akciğer tümörü olup malign grubu; 38'i ise benign grubu oluşturdu. Benign grupta 13 tüberküloz (Tb), 18 pnömoni, 3 kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), 4 interstisyel akciğer hastalığı olgusu yer almaktaydı. Tüm olgulara belirlenen uygun lokalizasyondan BAL yapıldı. Eşzamanlı alınan kanla birlikte BAL sıvısında üre, ALP, LDH parametreleri ölçüldü. Malign grupta üre hem kan, hem BAL sıvısında; benign grupta ALP sadece BAL sıvısında yüksek saptandı. Sonuçlar anlamlıydı (p< 0.05). LDH değerleri iki grup arasında farklı değildi (p> 0.05).

Anahtar Kelimeler: Bronkoalveolar Lavaj (BAL), Üre, Alkalen Fosfataz (ALP), Laktik Dehidrogenaz (LDH)

THE DIAGNOSTIC VALUE OF BRONCHOALVEOLAR LAVAGE FLUID BIOCHEMICAL MARKERS IN BENIGN AND MALIGN LUNG DISEASES

Özlem EDİBOĞLU1, Fevziye TUKSAVUL1, Dilek KALENCİ2, Salih GÜÇLÜ1, Mehmet Gülpek1
1İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği
2İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuarı

The aim of this study was to examine the diagnostic contribution of the ALP, LDH and urea in BAL of patients with benign and malign lung disease. BAL was obtained from 63 patients. Patients were divided in two groups, according to final diagnosis, 25 patients with peripherally lung tumor, 38 patients with benign lung disease, tuberculosis (n:13), pneumonia (n:18), chronic bronchitis (n:3) , interstitial lung disease (n:4). BAL was performed in all cases according to radiological location. Urea, ALP and LDH were measured both in BAL and serum which was collected syncronically. In malign group urea levels were significantly higher both in serum and BAL, in benign group ALP were significantly higher only in BAL. The results were significante (p<0.05). LDH determination did not differ between two groups (p>0.05).

Keywords: Bronchoalveolar Lavage, Urea, Alchalen Phosphatase, Lactate Dehydrogenase

Özlem EDİBOĞLU, Fevziye TUKSAVUL, Dilek KALENCİ, Salih GÜÇLÜ, Mehmet Gülpek. THE DIAGNOSTIC VALUE OF BRONCHOALVEOLAR LAVAGE FLUID BIOCHEMICAL MARKERS IN BENIGN AND MALIGN LUNG DISEASES . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2002; 16(2): 9-10
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale