ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
ROSAİ-DORFMAN HASTALIĞI ( OLGU SUNUMU ) [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2002; 16(2): 13-14

ROSAİ-DORFMAN HASTALIĞI ( OLGU SUNUMU )

Kadri ÇIRAK1, Tevfik BALIOĞLU2, Serkan KARACA1, Özlem KESKİN KIRAKLI1, Hüseyin HALİLÇOLAR1, Ümit BAYOL2
1İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Laboratuvarı

Sinüs histiyositosiz (Rosai-Dorfman Hastalığı) masif lenfadenopatilerle seyreden, etyolojisi bilinmeyen nadir görülen histiyositik bir bozukluktur. Genellikle çocuk ve adölesanlar etkilenir. Lenfosit ve histiyositlerin lenf nodu sinüslerinde aşırı birikimleriyle meydana gelen masif ağrısız lenfadenopati, ateş, lökositoz, artmış eritrosit sedimentasyon hızı, poliklonal hipergammaglobulinemi ve tipik patolojik bulgularla karekterizedir. Sistemik muayenesinde sol aksiller lenfadenopatisi, standart akciğer radyogramında bilateral hiler dansite artımı, toraks bilgisayarlı tomografisinde bilateral hiler lenfadenopatileri bulunan ve aksiller, skalen bölgelerden alınan eksizyonel biyopsi örneklerinin histopatolojik incelenmesi ile “Rosai-Dorfman Hastalığı “ tanısı alan erkek olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Rosai-Dorfman hastalığı

ROSAI-DORFMAN DISEASE ( CASE REPORT )

Kadri ÇIRAK1, Tevfik BALIOĞLU2, Serkan KARACA1, Özlem KESKİN KIRAKLI1, Hüseyin HALİLÇOLAR1, Ümit BAYOL2
1İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Laboratuvarı

Sinüs Histiocytosis With Massive Lymphadenopathy (SHML) (Rosai- Dorfman Disease) is a rare histiocytic disorder of unknown origin. SHML occurs commonly in children and in adolescents and is characterized by painless, massive lymphadenopathy caused by excessive accumulation of lymphocytes and histiocytes distending the lymph node sinuses, fever, leucocytosis, increased erithrocyte sedimentation rate, policlonal hypergammaglobulinemia and typical pathological findings. We present a patient who has a left axillary lymphadenopathy, bilateral hilar dansities on chest X-ray and bilateral hilar lymphadenopathy on thorax computerised tomography and diagnosed as SHML with histopathological examination of exitional lymph node biopsy materials from axillary and scalaneus regions.

Keywords: Rosai-Dorfman disease

Kadri ÇIRAK, Tevfik BALIOĞLU, Serkan KARACA, Özlem KESKİN KIRAKLI, Hüseyin HALİLÇOLAR, Ümit BAYOL. ROSAI-DORFMAN DISEASE ( CASE REPORT ) . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2002; 16(2): 13-14
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale