ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
ANKILOZAN SPONDİLİT NEDENİYLE ETANERCEPT KULLANIMINA BAĞLI SARKOİDOZ OLGUSU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(2): 125-130

ANKILOZAN SPONDİLİT NEDENİYLE ETANERCEPT KULLANIMINA BAĞLI SARKOİDOZ OLGUSU

Sevda ŞENER CÖMERT1, Benan ÇAĞLAYAN1, Coşkun DOĞAN2, Ali FİDAN1, Elif PARMAKSIZ TORUN1, Banu SALEPÇİ1
1Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

TNF-alfa blokerlerinden olan etanercept tedavisi altında ortaya çıkan ve mediastinoskopi ile tanı koyduğumuz sarkoidoz olgumuzu literatür bilgileri ışığında irdelemeyi amaçladık. Ankilozan spondilit tanısı ile etanercept tedavisi alan 31 yaşındaki erkek hasta tedavinin beşinci yılında başlayan ses kısıklığı ve yutma güçlüğü yakınması ile kliniğimizde başvurdu. Toraksın bilgisayarlı tomografisinde bilateral multipl mediastinal ve hiler lenfadenopati saptanan bu olguda mediastinoskopik biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesinde kazeifikasyon göstermeyen granüloma formasyonunun görülmesi ve tüberküloz gibi diğer granülomatöz hastalıkların ekarte edilmesi ile sarkoidoz tanısı konuldu. Sistemik steroid tedavisi başlanan olguda klinik ve radyolojik iyileşme sağlandı. Steroide direçli sarkoidoz olgularının tedavisinde de kullanılan TNF-alfa blokerlerinin yol açtığı sarkoidoz son yıllarda bildirilen yeni bir yan etkidir ve sarkoidoz ile TNF-alfa blokerleri arasındaki bu ilişki paradoksal bir durum olarak tanımlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, anti TNF-?, etanersept, sarkoidoz

A SARCOIDOSIS CASE ASSOCIATED WITH THE USE OF ETANERCEPT BECAUSE OF ANKYLOSING SPONDYLITIS

Sevda ŞENER CÖMERT1, Benan ÇAĞLAYAN1, Coşkun DOĞAN2, Ali FİDAN1, Elif PARMAKSIZ TORUN1, Banu SALEPÇİ1
1Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

We aimed to discuss under the light of literature, the sarcoidosis case diagnosed by mediastinoscopy under the treatment of etanercept which is one of the TNF-alpha blockers. A 31 year-old male patient, taking etanercept treatment because of ankylosing spondylitis admitted to our clinic with the complaints of cough, hoarseness and dysphagia at the fifth year of etanercept treatment. Bilateral, multiple mediastinal-hilar lymphadenopathy were detected in thoracic computerized tomography, diagnosis of sarcoidosis was established by seeing non-caseating granuloma formation in histopathological examination of mediastinoscopic biopsy and ruling out the other granulomatous diseases such as tuberculosis. Clinical and radiological improvement was provided by systemic steroid treatment. Sarcoidosis caused by TNF-alpha blockers that are also used in treatment of sarcoidosis resistant to steroid is a new side effect and this relationship between the sarcoidosis and TNF-alpha blockers are defined as paradoxal situation.

Keywords: Ankylosing spondylitis, anti TNF-?,etanercept, sarcoidosis

Sevda ŞENER CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN, Coşkun DOĞAN, Ali FİDAN, Elif PARMAKSIZ TORUN, Banu SALEPÇİ. A SARCOIDOSIS CASE ASSOCIATED WITH THE USE OF ETANERCEPT BECAUSE OF ANKYLOSING SPONDYLITIS. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(2): 125-130
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale