ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
EXON 19 DELESYONU SAPTANAN SKUAMOZ HÜCRELİ AKCİĞER KARSİNOMU’NDA AFATİNİB TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(1): 47-50

EXON 19 DELESYONU SAPTANAN SKUAMOZ HÜCRELİ AKCİĞER KARSİNOMU’NDA AFATİNİB TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

Berna KÖMÜRCÜOĞLU1, Eylem YILDIRIM1, Pınar GÜRSOY2, Deniz NART3, Murat AKYOL4
1SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Altmış altı yaşında sigara içme öyküsü olan erkek hasta öksürük, halsizlik, kilo kaybı ve kol ağrısı yakınmalarıyla başvurdu. Hastanın çekilen akciğer grafisinde sol alt zonda homojen dansite artımı izlendi. Toraks bilgisayarlı tomografide sol alt lobda lobüle konturlu kitlesel lezyon saptandı. Endobronşial biyopsi ve transbronşial iğne aspirasyon biyopsi ile skuamoz hücreli akciğer karsinomu tanısı aldı. Evrelemede beyin, kemik ve karaciğer metastazı saptandı. Hasta evre 4 skuamoz hücreli akciğer karsinomu- multipl uzak metastaz alanı M1b olarak evrelendi. Beyin metastazı için kranial radyoterapi planlandı. Hasta önerilen sistemik kemoterapiyi kabul etmedi. Patolojik preparatların genetik analizlerinde exon 19 delesyonu pozitif saptanması üzerine afatinib tedavisine başlandı. Tedavinin 3. ve 6. ayındaki değerlendirmede, hastanın primer kitlesi ve beyin metastazında bariz regresyon izlendi. Hastada aralıklı baş dönmesi ve halsizlik yakınması dışında ciddi herhangi bir ilaç yan etkisi izlenmediği görüldü. Ancak tedavinin 8. ayında baş ağrısı ve ani bilinç kaybı gelişen hastanın eksitus olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler: Afatinib, akciğer kanseri, EGFR, skuamoz hücreli karsinom

AFATINIB TREATMENT IN SQUAMOUS CELL LUNG CARCINOMA WITH EXON 19 DELETION: CASE REPORT

Berna KÖMÜRCÜOĞLU1, Eylem YILDIRIM1, Pınar GÜRSOY2, Deniz NART3, Murat AKYOL4
1SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

A 66-year-old male with a history of smoking was admitted with the symptoms of cough, malaise, weight loss and arm pain. The patient's chest radiography showed a homogeneous density in the left lower zone. Thoracic computed tomography revealed a mass lesion with a lobulated contour in the left lower lobe. Endobronchial biopsy and transbronchial needle aspiration biopsy were reported as squamous cell lung carcinoma. Brain, bone and liver metastases were detected in the staging. Patient was staged as stage 4 squamous cell lung carcinoma- multiple distant metastasis sites M1b. Cranial radiotherapy was planned for brain metastasis. The patient did not accept the systemic chemotherapy. As genetic analysis of pathological preparations showed that exon 19 deletion was positive, the patient was initiated on afatinib treatment. In the 3rd and 6th months of the treatment, the patient's primary mass and brain metastasis were markedly regressed. The patient did not have any serious side effects except intermittent dizziness and fatigue. However, he died of sudden loss of consciousness in the 8th month of the treatment.

Keywords: Afatinib, EGFR, lung cancer, squamous cell lung carcinoma

Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Eylem YILDIRIM, Pınar GÜRSOY, Deniz NART, Murat AKYOL. AFATINIB TREATMENT IN SQUAMOUS CELL LUNG CARCINOMA WITH EXON 19 DELETION: CASE REPORT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(1): 47-50
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale