ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
TEK TARAFLI HİPERİNFLASYONA NEDEN OLAN PULMONER MALT LENFOMA (OLGU SUNUMU) [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2002; 16(2): 11-12

TEK TARAFLI HİPERİNFLASYONA NEDEN OLAN PULMONER MALT LENFOMA (OLGU SUNUMU)

Dr. Ahmet Emin Erbaycu1, Dr. Işıl Karasu1, Dr. Füsun Özdemir Kıran2, Dr. Nur Yücel3, Dr. Ayşe Özsöz1, Dr. Oktay Bilger2
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği
2SSK Bozyaka Eğitim Hastanesi, Hematoloji Kliniği
3İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü

İlk olarak 1983'de Isaacson ve Wright tarafından tanımlanmış olan MALT (mukoza ile ilişkili lenfoid doku kökenli) lymphoma, ekstranodal lenfomaların en sık görülen formudur.Sadece midede değil çeşitli gastrointestinal sistem dışı organlarda da görülebilir. Son bir yıldır nefes darlığından yakınan otuz iki yaşında kadın olgu astım bronşiyale düşünülerek tedavi edilmişi di. Akciğer grafisinde; mediasten ve kalpte sağa doğru yer değiştirme, sol akciğer de hiperinflasyon, solunum fonksiyon testlerinde hafif restriktif bozukluk saptandı. Toraksspiral tomografisinde;sol ana bronşu, karinadan itibaren beş santimlik segment boyunca daraltan kitle izlendi. Fiberoptik bronkoskopide; sol ana bronş girişini tama yakın tıkayan, milimetrik polipoid lezyonlar görüldü.Bronkoskopik biopside mukozayı tamamen örten lenfositlerden oluşan monoton hücre infiltrasyonu izlendi. Histopatolojik ve immünhistokimyasal olarak düşük dereceli MALT lenfoma teşhis edildi. Kemoterapiye iyi yanıt alınan olgu tedavisiz radyolojik takibe alındı. Ana bronş obstrüksiyonu ve tek taraflı hiperinflasyona neden olan, sadece akciğer lokalizasyonlu MALT lenfoma olgusunu literatür bilgileri eşliğinde sunduk.

Anahtar Kelimeler: MALT lenfoma, bronş obstrüksiyonu, tek taraflı hiperinflasyon

PULMONARY MALT LYMPHOMA CAUSING UNILATERAL HYPERINFLATION (CASE REPORT)

Dr. Ahmet Emin Erbaycu1, Dr. Işıl Karasu1, Dr. Füsun Özdemir Kıran2, Dr. Nur Yücel3, Dr. Ayşe Özsöz1, Dr. Oktay Bilger2
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği
2SSK Bozyaka Eğitim Hastanesi, Hematoloji Kliniği
3İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü

Mucosa-associated lymphoid tissue-derived lymphoma (MALT lymphoma), first described in 1983 by Isaacson and Wright, is the most common subset of the extranodal lymphomas. They arise not only from the stomach but also from various nongastrointestinal sites. Thirty two years old woman, who suffers from breathlessness for one year had been treated for asthma bronchiale. In chest roentgenogram; mediastinum and heart transposition to the right side, hiperinflation of the left lung, moderate restriction in respiratory function tests. In thorax spiral tomography; a mass narrowing left main bronchi, along a five centimeters part from carina, was seen. Fiberoptic bronchoscopy revealed milimetric polypoid lesions those nearly total obstructed left main bronchi. Bronchoscopic biopsy showed monotone cell infiltration that formed with lymphocytes covering mucosa totally. MALT lymphoma was diagnosed histopathology and immunhistopathology. The response to chemotherapy was good and it was planned to follow her without treatment. A case, having MALT lymphoma only being established in lung, causing main bronchi obstruction and unilateral hiperinflation, was presented with literature.

Keywords: MALT lymphoma, bronchial obstruction, unilateral hiperinflation

Dr. Ahmet Emin Erbaycu, Dr. Işıl Karasu, Dr. Füsun Özdemir Kıran, Dr. Nur Yücel, Dr. Ayşe Özsöz, Dr. Oktay Bilger. PULMONARY MALT LYMPHOMA CAUSING UNILATERAL HYPERINFLATION (CASE REPORT) . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2002; 16(2): 11-12
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale