ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
HASTANE PERSONELİNDE SİGARA ALIŞKANLIĞI: PSİKOLOJİK SORUNLARIN ETKİSİ VAR MIDIR? [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(2): 85-93

HASTANE PERSONELİNDE SİGARA ALIŞKANLIĞI: PSİKOLOJİK SORUNLARIN ETKİSİ VAR MIDIR?

Hülya DOĞAN ŞAHİN1, İlknur NAZ1, Nimet AKSEL2, Fevziye TUKSAVUL1, Ayşe ÖZSÖZ2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pulmoner Rehabilitasyon, İzmir, Türkiye
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Giriş: Toplumda sigara içme davranışları açısından sorumluluk sahibi olan hastane çalışanlarında sigara tüketiminin yaygın olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada bir göğüs hastalıkları hastanesinde çalışan sigara içen ve içmeyen sağlık personelinde anksiyete ve depresyon semptomlarını karşılaştırmak, sigara içen hastane personelinde nikotin bağımlılığını etkileyen faktörleri incelemek amaçlanmıştır. Gereç Yöntem: Çalışmaya düzenli sigara içen 181 ve sigara içmeyen 107 sağlık çalışanı katılmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri kaydedilmiştir. Anksiyete ve depresyon değerlendirmesi Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Ölçekleri ile yapılmıştır. Sigara içen olguların nikotin bağımlılıkları Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Grupların yaş ve beden kitle indeksi skorları açısından benzer özellik gösterdiği görülmüştür (p>0.05). Grupların anksiyete depresyon skorları arasında anlamlı bir fark kaydedilmemiştir (p>0.05). Nikotin bağımlılık seviyesi; anksiyete ve depresyon skorları ile pozitif (r=0.201, 0.278), sigaraya başlama yaşı ile negatif yönde korelasyon göstermiştir (r=0,271). Solunum sistemi semptom yüzdesi nikotin bağımlılığı yüksek olan grupta anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur (p<0.05). Tartışma: Bu çalışmaya dayanarak; erken yaşta sigaraya başlayan ve nikotin bağımlılığı yüksek sağlık çalışanlarında sigarayı bırakma programlarına psikolojik desteğin eklenmesinin programın başarısını arttıracağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hastane personeli, Psikolojik sorunlar, Sigara içme alışkanlığı

SMOKING HABITS IN HOSPITAL STAFF: IS THERE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL PROBLEMS?

Hülya DOĞAN ŞAHİN1, İlknur NAZ1, Nimet AKSEL2, Fevziye TUKSAVUL1, Ayşe ÖZSÖZ2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pulmoner Rehabilitasyon, İzmir, Türkiye
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Introduction: Smoking is common in hospital staff who have responsibility in terms of cigarette consumption in community. In this study we aimed to compare anxiety-depression levels in hospital staff who smoke or not and to investigate factors affected nicotine dependence in chest disease hospital. Material and Methods: Regular smoker of 181 and never-smoker of 107 healthcare workers were included in this study. Demographic characteristics of the participants were recorded. Beck Anxiety and Beck Depression Scales were used to assess anxiety and depression. Nicotine dependence was assessed with Fagerstrom test for nicotine dependence. Also, in smokers group smoking history and respiratory symptoms has been questioned. Results: Groups showed similar characteristics in terms of age and body mass index (p>0.05). There was not a significant differences between groups in respect of anxiety and depression (p>0.05). Level of nicotine dependence was correlated anxiety and depression positively (r=0.201, 0.278) and was correlated age of smoking initiation (r=0,271). Percentage of respiratory symptoms was significantly higher in group that have high dependence on nicotine (p<0.05). Discussion: In conclusion addition of psychological support may enhance the success of smoking cessation program in hospital staff who initiated smoking at early age and have high dependence on nicotine.

Keywords: Hospital staff, Psychological problems, Smoking

Hülya DOĞAN ŞAHİN, İlknur NAZ, Nimet AKSEL, Fevziye TUKSAVUL, Ayşe ÖZSÖZ. SMOKING HABITS IN HOSPITAL STAFF: IS THERE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL PROBLEMS? . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(2): 85-93
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale