ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
GOLD 2017 RAPORUNA GÖRE KOAH HASTALARININ EVRELERİNDEKİ DEĞİŞİMLER VE BRONKODİLATÖR İLAÇ SEÇİMİ ÜZERİNE ETKİSİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(1): 1-6

GOLD 2017 RAPORUNA GÖRE KOAH HASTALARININ EVRELERİNDEKİ DEĞİŞİMLER VE BRONKODİLATÖR İLAÇ SEÇİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Filiz GÜLDAVAL1, Ceyda ANAR1, Melike YÜKSEL YAVUZ1, Eylem YILDIRIM1, İbrahim Onur ALICI1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Gülru POLAT1, Gülistan KARADENİZ1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Amaç: GOLD 2017 kriterlerine göre KOAH hastalarının ABCD evresindeki değişiklik oranını araştırmayı ve bu değişikliklerin tedavide bronkodilatör ilaç seçimine etkisini değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem ve Gereç: Çalışmaya Şubat 2017 - Mayıs 2017 tarihleri arasında KOAH tanısı ile polikliniğe başvuran 100 hasta dahil edildi. GOLD 2011 ve 2017’deki sınıflama kriterleri kullanılarak hastalar sınıflandırıldı. Bunun için yıllık alevlenme sayısı, dispne skorlaması, FEV1 % düzeyi değerlendirildi. Hastalar söz konusu kriterler kullanılarak ABCD sınıflamasına uygun şekilde gruplandırıldı. Her gruptaki hastaların kullandığı ve halen kullanmakta olduğu ilaçlar kaydedildi. Bulgular: Sınıflandırmada FEV1 değerini içeren GOLD'a göre, A, B, C ve D evrelerinde KOAH hastalarının oranı sırasıyla% 8,% 10,% 14,% 68 idi. GOLD 2017 güncellemesine göre (FEV1 değeri olmayan), hastaların evreleri sırasıyla% 19,% 30,% 2 ve% 49 idi. İki sınıflama arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p: 0,002). Evreleme sistemindeki FEV1 değerini içeren sınıflamaya göre tedavi seçiminde, iki evreleme sistemi arasındaki tedavi seçimleri için istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p: 0.000). Sonuç: Bu çalışma, GOLD 2017 güncellemesine göre D ve C gruplarında hasta sayısının azalmasına bağlı olarak kombine preparatların (özellikle inhale steroidlerin) kullanımının azaldığını ve LAMA veya LABA ile monoterapinin arttığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, GOLD rehberi, tedavi

CHANGES IN THE STAGES OF COPD PATIENTS AND EFFECT ON BRONCHODILATOR DRUG SELECTION ACCORDING TO GOLD 2017 REPORT

Filiz GÜLDAVAL1, Ceyda ANAR1, Melike YÜKSEL YAVUZ1, Eylem YILDIRIM1, İbrahim Onur ALICI1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Gülru POLAT1, Gülistan KARADENİZ1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Aim: We aimed to investigate the rate of changes in ABCD stages of COPD patients according to GOLD 2017 criteria and also to evaluate the effect of these changes on bronchodilator drug selection in treatment.Material and method: One hundred patients who were admitted to the outpatient clinic with a diagnosis of COPD between February 2017 and May 2017 were included in the study. Patients were classified using the classification criteria in GOLD 2011 and 2017. For this reason, the number of exacerbations, dyspnea score, FEV1% level were evaluated. Patients were grouped according to ABCD classification using these criteria. Medications used by patients in each group and currently using drugs were recorded. Results: According to the GOLD that includes FEV1 value in classification, the rate of COPD patients in the A, B, C, and D stages was 8%, 10%, 14%, 68%, respectively. According to GOLD 2017 update (without FEV1 value), the stages of patients were 19%, 30%, 2% and 49%, respectively. A statistically significant difference was found between the two classifications (p: 0.002). In the selection of treatment according to classification that includes FEV1 value in staging system, there was a statistically significant difference for treatment selections between the two staging systems (p:0.000). Conclusion: This study showed that the use of combined preparations (especially inhaled steroids) in treatment decreased due to the decrease of the number of patients in D and C groups according to GOLD 2017 update, and the monotherapy with LAMA or LABA increased.

Keywords: COPD, GOLD quideline, treatment

Filiz GÜLDAVAL, Ceyda ANAR, Melike YÜKSEL YAVUZ, Eylem YILDIRIM, İbrahim Onur ALICI, Melih BÜYÜKŞİRİN, Gülru POLAT, Gülistan KARADENİZ. CHANGES IN THE STAGES OF COPD PATIENTS AND EFFECT ON BRONCHODILATOR DRUG SELECTION ACCORDING TO GOLD 2017 REPORT. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(1): 1-6
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale